Altrecht

Afdeling

Altrecht Eetstoornissen Rintveld

Specialisatie

Eetstoornissen

Locatie en bereikbaarheid

Locatie

Wenshoek 4, 3705 WE Zeist

Website

Klik hier voor de website

Algemeen tel. nr.

030-6965477

E-mail

rintveld@altrecht.nl

Patiëntenprofiel

Leeftijdscategorie

Kinderen vanaf 7 jaar, jeugdigen en volwassen

Indicatie

 Kinderen vanaf 7 jaar, jeugdigen en volwassenen. Diagnostiek, consultatie, second opinions en behandeling op maat voor patiënten met een vaak complexe eetstoornis waarbij vaak ook sprake is van ernstige comorbiditeit. Kinderen en jeugdigen met voedingstoornissen, waaronder overgewicht in combinatie met psychische problematiek. Derdelijns zorg op maat voor kinderen en jeugdigen met een ernstige en/of complexe eetstoornis en volwassenen met een langdurige eetstoornis die moeilijk behandelbaar is én waarbij sprake is van andere blijvende aandoeningen.

Contra-indicatie

Er zijn geen contra-indicaties, behandeling in een gesloten setting is echter niet mogelijk.

Diagnostiek en advies

 • Consultatie en advies
 • Second opinions
 • Collegiaal overleg
 • Multidisciplinaire diagnostiek

Tijdens de intakefase onderzoeken we de patiënt volgens een vast protocol psychiatrisch, somatisch, diëtistisch en op indicatie psychologisch. Hierbij maken we gebruik van gespecialiseerde onderzoeksmethoden voor eetstoornissen. Bij kinderen en jeugdigen worden altijd de ouders/opvoeders bij het onderzoek betrokken. Bij volwassenen betrekken we bij voorkeur ook de omgeving (de partner/familie). Het intaketraject is kort, de behandeling kan direct na de intake beginnen. De intake spreekuren zijn gekoppeld aan de tweede- en derdelijns behandeltrajecten. Voor consultatie en second opinions zijn aparte spreekuren. Rintveld werkt met een gewogen wachtlijst, voor spoedeisende gevallen is hierdoor een korte wachttijd mogelijk.

Contact voor advies en verwijzing?

Tel: 030-6965477
E-mail: rintveld@altrecht.nl
Twitter: @rintveld

Telefonisch spreekuur tussen 13.00 en 14.00 uur van maandag t/m vrijdag. Huisartsen en medisch specialisten met een vraag over een patiënt kunnen tijdens kantooruren telefonisch overleggen met een (kinder- en jeugd) psychiater.

Behandelsetting

 • Polikliniek
 • Kliniek
 • Dagbehandeling
 • Deeltijd
 • E-health

Innovatieve behandelingen

Hoepel interventie
Doelgroep: De hoepel interventie is ontwikkeld voor eetstoornis patienten (volwassenen en jeugd) met lichaamsbeeldproblemen (m.n. anorexia) die binnen +/-4kg van hun streef gewicht zitten.
Methodiek: De interventie is gekoppeld aan de PMT module lichaamswaardering en omvat 8 wekelijkse individuele sessies van 5-10 minuten waarin patienten gecoacht worden om uit een serie hoepels van verschillende afmetingen de hoepel te kiezen waar hun lichaam exact doorheen past. Na het maken van een keuze stappen patienten daadwerkelijk door de gekozen hoepel. Met deze interventie worden alle niveaus waarop lichaamsbeeld verstoord kan zijn aangepakt: Patienten zien de hoepel liggen en hebben hier gedachten over in relatie tot hun lichaam, ze bewegen zich door de hoepel en voelen de hoepel langs hun lichaam gaan.
Effecten: In een pilot studie is voor en na de interventie gemeten in hoeverre het lichaamsbeeld van patienten verbeterde, de sample bestond uit 16 patienten (10 ANR, 6 NAO) die TAU plus de hoepel interventie hebben doorlopen, 14 patienten (4 ANBP, 5 ANR, 5 NAO) die alleen TAU hebben doorlopen en 20 gezonde controles (geen interventie). De resultaten lieten zien dat op impliciete maten van lichaamsbeeld (taken die voelen met het lichaam en bewegen met het lichaam meten) patienten die TAU plus de hoepel interventie hebben doorlopen een accurater lichaamsbeeld hadden dan patienten die alleen TAU hebben doorlopen, de gezonde controles bleven stabiel in hun lichaamsbeeld over 8 weken. De interventie wordt momenteel ingezet binnen Rintveld (er is ook interesse vanuit andere instellingen en andere doelgroepen (bijv obesitas)), we zijn ook bezig om fondsen te werven voor het opzetten van een RCT naar deze interventie.

Individuele Rehabilitatie Benadering bij Eetstoornissen
Doelgroep: Patiënten met een langdurige eetstoornis in combinatie met andere problematiek.
Methodiek: De Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) richt zich op verbetering van de maatschappelijke participatie en de kwaliteit van leven ten aanzien van werk/dagbesteding, opleiding, financien, wonen, sociale contacten. Deze benadering wordt onder andere toegepast bij schizofreniepatienten, maar is nog nooit toegepast bij patienten met een (langdurige) eetstoornis. Voor de patienten met een langdurige eetstoornis betekent dit dat hun behandeling zich meer zal richten op participatie en kwaliteit van leven. Het behandelaanbod is hierop aangepast, er is meer aandacht voor oefenen en doen van activiteiten en in verhouding minder aandacht voor de eetproblematiek.
Effecten: We verwachten dat dit zal leiden tot een hogere kwaliteit van leven en betere participatiegraad. De effecten worden in het project gemeten met de ROM. De implementatie wordt gemeten met een speciaal voor de IRB ontwikkeld instrument, de KIM.

Cognitieve Remediatie Therapie (CRT)
Doelgroep: Patienten met een ernstige eetstoornis in combinatie met cognitieve rigiditeit.
Methodiek: CRT wordt individueel toegepast bij volwassen patienten. CRT gaat niet over eetpathologie of lichaamsbeeld. In de therapie staan denkprocessen en de manier van denken centraal. Patienten leren reflecteren op de denkprocessen die zij ervaren tijdens het uitvoeren van de taken. Vervolgens leren zij deze inzichten te implementeren in hun dagelijkse leven.
Effecten: CRT voor eetstoornissen wordt wetenschappelijk getoetst in samenwerking met Centrum Eetstoornissen Ursula. Daarnaast worden de effecten bij eetstoornissen vergeleken met effecten bij obsessieve-compulsieve stoornissen in samenwerking met Altrecht Angst Academie en Centrum Angststoornissen Overwaal. De resultaten uit wetenschappelijk onderzoek naar CRT zijn veelbelovend.

Samenwerkingsverbanden

 • Universiteit Utrecht, het Rudolf Magnus Instituut van het UMC Utrecht en de Faculteit Sociale Wetenschappen: samenwerking vindt plaats in de vorm van onderzoeksgroep URGE www.urge-eatingdisorders.nl
 • Centrum Eetstoornissen Ursula: samenwerking vindt plaats rond wetenschappelijk onderzoek en de jaarlijkse Masterclass Eetstoornissen die Rintveld en Ursula sinds 2010 samen organiseren.
 • Nederlandse Academie voor Eetstoornissen.

Topprofessionals

 • prof. dr. A.A. (Annemarie) van Elburg, kinder- en jeugdpsychiater; eetstoornissen bij kinderen en jeugdigen en klinisch wetenschappelijk onderzoek van eetstoornissen.
 • drs. I.F.F.M. (Isis) Elzakkers, psychiater; medische en juridische aspecten met betrekking tot wilsbekwaamheid bij behandeling van patiënten met langdurige/complexe eetstoornis.
 • drs. M.E. (Marjolein) Rijken, GZ-psycholoog; behandeling van kinderen en jeugdigen met anorexia nervosa en eetstoornis NAO.
 • dr. U.N. (Unna) Danner, senior onderzoeker, neuropsychologisch functioneren bij eetstoornissen.
 • T.N. (Tamara) Berends, terugvalpreventie en E-health bij patiënten met Anorexia Nervosa.

Publicaties en promoties

Publicaties

 • Danner UN, Dingemans AE, Steinglass J.; 2015; Current Opinion in Psychiatry, 28, 468-472; Cognitive remediation therapy for eating disorders.
 • Keizer A, Smeets MA, Postma A, van Elburg A, Dijkerman HC.; 2014; Neuropsychologia. 2014 Sep;62:26-37. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2014.07.003 Epub 2014 Jul 19; Does the experience of ownership over a rubber hand change body size perception in anorexia nervosa patients?
 • I.F.F.M. Elzakkers, U.N. Danner, H.W. Hoek, A.A. van Elburg; 2016; British Journal of Psychiatry Open Access; Mental capacity to consent to treatment in anorexia nervosa – explorative study.

Promoties

 • Isis Elzakkers, verwacht in juni 2017, Mental capacity and anorexia nervosa.
 • Tamara Berends; verwacht in 2018, Terugvalpreventie bij anorexia nervosa.

Download Factsheet

overzicht Terug printen