Arq Psychotrauma Expert Groep

Afdeling

Centrum 45 - Locatie Diemen

Specialisatie

Psychotrauma

Locatie en bereikbaarheid

Locatie

Nienoord 13, 1112 XE Diemen

Website

Klik hier voor de website

Algemeen tel. nr.

020-6274974

E-mail

mail@centrum45.nl

Patiëntenprofiel

Leeftijdscategorie

Alle leeftijden

Indicatie

Complexe psychotraumaklachten waarbij doorgaans meerdere (vaak al langer durende) psychische stoornissen bestaan (comorbiditeit), met tevens problemen op diverse levensgebieden. Vaak heeft al eerder behandeling plaats gevonden. De traumavoorgeschiedenis is altijd complex in de zin dat er sprake is van herhaalde en/of langer durende traumatisering.

Contra-indicatie

Psychische stoornissen of psychosociale omstandigheden die traumabehandeling niet mogelijk maken.

Diagnostiek en advies

 • Consultatie en advies
 • Second opions
 • Collegiaal overleg
 • Specialistische psychotraumadiagnostiek

Naast een regulier diagnostisch intaketraject inclusief gestructureerde klinische interviews en (online) ROM-vragenlijsten, kan ook een second opinion of intensieve klinische diagnostiek met betrekking tot complexe psychotraumaklachten worden aangeboden.
Second opinions en onafhankelijke diagnostiek worden tevens geboden door het Psychotrauma Diagnose Centrum PDC (eendaagse traumadiagnostiek).

De behandeling is ingericht volgens zorgpaden, binnen teams die gespecialiseerd zijn in specifieke patiëntengroepen met traumagerelateerde stoornissen / posttraumatische stress stoornis, zoals beroepsgerelateerde trauma’s (politie, veteranen), vluchtelingen, oorlogsgetroffenen, naoorlogse generatie en kind & gezinsbehandeling.
Behandeling kan individueel (traumagerichte behandeling zoals EMDR, CGT, BEPP, NET), of met ondersteuning van een groepsprogramma (deeltijdbehandeling). Steeds wordt dan gezocht naar een context gerichte benadering, waarbij patiënten gezamenlijk in de behandeling optrekken.

Contact voor advies en verwijzing?

Tel: 0800 2245245
E-mail: mail@centrum45.nl

Behandelsetting

 • Polikliniek
 • Dagkliniek
 • Deeltijd

Innovatieve behandelingen

NET behandeling bij ouderen
Doelgroep: Oudere patiënten met meervoudige traumatiserende gebeurtenissen in hun voorgeschiedenis.
Methodiek: Narratieve Exposure Therapie is speciaal ontwikkeld voor meervoudige, complex getraumatiseerde patiënten. Het is een evidence based, kortdurende behandeling. Uitgangspunt is, dat bij PTSS geheugenfuncties zijn verstoord. Bij NET worden met exposure niet alleen de traumatische herinneringen uitgedoofd, maar ook in gebed in de levenslijn en ingebed in context van de gebeurtenis. Hierdoor wordt het autobiografische geheugen opgebouwd, waardoor traumatische herinneringen worden ingebed in de levensgeschiedenis en hun intensiteit verliezen.
Effecten: Vermindering van PTSS-klachten. Herstel van geheugenfuncties. Door middel van supervisie, trainingen, publicaties en wetenschappelijk onderzoek, in diverse deelprojecten.

Traumatische Rouw
Doelgroep: Patiënten met ervaringen van confrontatie met traumatisch verlies van een naaste in de context van oorlog, levensdelict, of andere geweldsituaties. Dat verlies vormt vaak onderdeel van complexe psychotrauma- klachten.
Methodiek: Opgebouwd volgens het gefaseerde behandelmodel van PTSS en gericht op verwerking van het traumatische verlies. Er is een speciale behandelmethodiek beschreven voor traumatische rouw, de Beknopte Eclectische Psychotherapie voor Traumatische Rouw (BEP-TG), ontwikkeld door dr. Geert Smid in samenwerking met prof. Paul Boelen en prof. Berthold Gersons.
Effecten: Wetenschappelijk effect onderzoek gaat gepaard aan deze innovatieve behandeling.

Multi Family Therapy MFT
Doelgroep: Gezinnen waarbij complex trauma een rol speelt, doorgaans met gezinsleden met ernstige PTSS-klachten en ouders en kinderen waarbij ernstige opvoedings- en hechtingsproblematiek een belangrijke rol speelt.
Methodiek: Multidisciplinaire dagbehandeling, waarbij zowel ouders als kinderen gezamenlijk en in aparte onderdelen worden behandeld. Er wordt veel geoefend, veelal ondersteund door video opnames van de ouder-kind interacties.
Effecten: Bevordering van een positieve ouder-kind relatie en van ouderlijke (opvoedings-) competenties. Veiliger hechting tussen ouders en kinderen. Bevorderen psychische ontwikkeling van kinderen. Diverse onderzoeks-/meetinstrumenten worden hierbij ingezet.
Er zijn diverse projecten met MFT, zowel in Nederland (o.a. in AZC’s) als daarbuiten (o.a. GAZA strook).

Samenwerkingsverbanden

 • Samenwerkingsverband (convenant) met de vier specialistische partners GGZ voor vluchtelingen en asielzoekers: GGZ Drenthe/De Evenaar; Pro Persona/Phoenix en Reinier van Arkel/Psychotraumacentrum Zuid Nederland (convenantpartners)
 • Samenwerking met Leo Kannerhuis; gezamenlijke diagnostiek van patiënten met traumaklachten en mogelijke autistische stoornissen.

Topprofessionals

 • dr. G.E. (Geert) Smid, Zijn huidige onderzoek richt zich op stress sensibilisatie bij PTSS en traumatische rouw. In 2013 initieerde Geert de Dagbehandeling Traumatische Rouw bij Centrum ’45 voor overlevenden van trauma met verlies en/of vermissing van een of meerdere naasten.
 • dr.  J.W.  (Jeroen) Knipscheer, interculturele aspecten van psychotrauma, toepasbaarheid en effectiviteit van evidence based behandelingen bij cultureel diverse groepen en de ontwikkeling van cultuursensitieve behandelprogramma’s voor getroffenen van schokkende gebeurtenissen
 • dr. S.M. (Simone) de la Rie, diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij verschillende doelgroepen, zowel bij Westerse als niet Westerse doelgroepen met ervaringen in (post) conflict gebieden.
 • prof. dr. M. (Miranda) Olff; psychologische en biologische reacties op traumatische stress en (vroeg) interventies
 • prof. dr. P.A. (Paul) Boelen, de klinische psychologie; wetenschap en praktijk

Publicaties en promoties

Publicaties

 • Smid, G.E., Kleber, R.J., Rie, S.M. de la, Bos, J.B., Gersons, B.P., & Boelen, P.A., 2015, European Journal of  Psychotraumatology, 6:27324, Brief Eclectic Psychotherapy for Traumatic Grief (BEP-TG): toward integrated treatment of symptoms related to traumatic loss.
 • Knipscheer, J.W., Sleijpen, M., Mooren, T.M.,  Heide, F.J.J. ter,  & Aa, N. van der. , 2015; The British Journal of Psychiatry, 39(4), 178-182; Trauma exposure and refugee status as predictors of mental health outcomes in treatment-seeking refugees.
 • Haagen, J.F.G., Smid, G.E., Knipscheer, J.W. & Kleber, R.J. ; 2015; Clinical Psychology Review. doi: 10.1016/j.cpr.2015.06.008; The efficacy of recommended treatments for veterans with PTSD: A metaregression analysis.

Promoties

 • J.F.G. (Joris) Haagen; 2016; Het identificeren van behandelvoorspellers van PTSS klachtenverandering en voortijdige uitval bij veteranen en actieve militairen

Download Factsheet

overzicht Terug printen