TOPGGz keurmerk

Topklinische (of hoogspecialistische) zorg kan zowel binnen grote, brede ggz-instellingen worden aangeboden als door gespecialiseerde, kleinere instellingen of door bijvoorbeeld een psychiatrische afdeling van een (topklinisch) ziekenhuis of UMC. Om patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars een garantie te bieden dat afdelingen aan hoogwaardige criteria voldoen,  heeft de stichting Topklinische GGz het Keurmerk TOPGGz ontwikkeld.

Elke afdeling (of netwerk, een samenwerkingsverband, een programma, zorglijn etc.) kan dit keurmerk verwerven. Om hiervoor in aanmerking te komen wordt de afdeling beoordeeld op een uitgebreide reeks criteria. Deze criteria hebben betrekking op hoogspecialistische en innovatieve patiëntenzorg, toegepast wetenschappelijk (patiëntgebonden) onderzoek, onderwijs en opleiding. Maar ook patiëntenparticipatie en academische samenwerking wordt getoetst evenals het doen van effectonderzoek. En er wordt gekeken of de betreffende eenheid ook op lange termijn geborgd kan worden door de Raad van Bestuur.

Alleen afdelingen die voldoen aan alle 14 toetsingscriteria ontvangen het TOPGGz Keurmerk.

De visitatieprocedure  waar een visitatie ter plaatse  onderdeel van uitmaakt kunt u hier bekijken. Vanaf 2017 nodigen we bij deze visitatie ook nadrukkelijk een patiënt (of diens vertegenwoordiger) uit bij deze visitatie.

Het keurmerk is niet een doel op zich, maar beoogt  professionals te ondersteunen bij het inrichten van hoogspecialistische patiëntenzorg. Het is bedoeld om professionals te stimuleren patiënten beter te helpen, zodat zij een perspectief hebben op herstel.

Wilt u een inschatting maken of uw afdeling (de te visiteren eenheid)  in aanmerking komt voor een TOPGGz-keurmerk? Vul dan de Quick Scan in (Quick Scan voor een afdeling). U wordt dan uitgenodigd voor een bespreking en het maken van een inschatting.

 

Dit keurmerk biedt de garantie dat de betreffende topklinische afdeling voldoet aan de hoogwaardige kwaliteitscriteria die voor topklinische ggz worden gehanteerd. Het keurmerk is 4 jaar geldig. Daarna vindt automatisch een hervisitatie plaats.