Stichting Centrum'45

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Stichting Centrum'45 behandelt mensen met complexe psychotraumaklachten, die meestal last hebben van een combinatie van depressieve klachten, angstklachten, slaapproblemen, moeite om te gaan met boosheid, relatieproblemen, verslavingsverschijnselen of lichamelijke klachten.

Hoofd- en sublocatie

Rijnzichtweg 35
2342 AX Oegstgeest

Nienoord 5-13
1112 XE Diemen

Telefoon

Leeftijdscategorie
0-12 jaar
13-18 jaar
19-25 jaar
26-64 jaar
> 65 jaar
Beschrijving

Stichting Centrum'45 is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van patiëntengroepen met traumagerelateerde stoornissen / posttraumatische stress stoornis, zoals veteranen, politie, overige beroepsgerelateerde groepen (brandweer, hulpverleners, journalisten), vluchtelingen, naoorlogse generatie Tweede Wereldoorlog, traumatische rouw en kind & gezinsbehandeling.

Contra-indicaties
 • Ernstige gedragsstoornissen;
 • onmogelijkheid afspraken te maken over overmatig alcohol of druggebruik en suïcidaliteit;
 • organisch cerebrale stoornissen;
 • psychotische toestandsbeelden of gevaar voor een ernstige psychotische decompensatie bij psychotherapie;
 • ernstige eetstoornissen.
Hoe wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt?

Dit wordt bepaald door een gesprek met medewerkers van het aanmeldbureau. Hierbij worden een aantal zaken beoordeeld, waaronder de aard van de trauma-voorgeschiedenis, de aard en de duur van de klachten, mogelijkheid om te profiteren van het behandelaanbod, maar ook of er eerdere behandelingen hebben plaatsgevonden. Stichting Centrum'45 richt zich met name op patiënten met langer bestaande, vaak complexe klachten waarbij eerdere behandelingen onvoldoende hebben geholpen.

 

DSM V classificatie

Vaak gaat het om de Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS), waarbij vaak sprake is van diverse andere gelijktijdig bestaande klachten en/of stoornissen (co-morbiditeit), zoals stemmingsstoornissen, angststoornissen en/of persoonlijkheidsstoornissen.

Waar bestaat de diagnostiek uit?

Er vinden een aantal gesprekken plaats met behandelaars, vaak ook met een psychiater. Stichting Centrum'45 gebruikt daarnaast diverse vragenlijsten voor patiënten bij aanvang en gedurende de behandeling, die globaal het volgende in kaart brengen: algemene psychische klachten, aard en gevolgen van de ervaren ingrijpende gebeurtenissen, inclusief posttraumatische stress reacties, manier van omgaan met de psychische klachten, welbevinden en toekomstperspectief.

Hoe onderscheidt dit zich van reguliere diagnostiek?

Omdat Stichting Centrum'45 zich richt op patiënten met langer bestaande, vaak complexe klachten waarbij eerdere behandelingen vaak onvoldoende hebben geholpen, is de diagnostiek uitgebreider dan in de reguliere ggz. Er worden daarom ook specialistische vragenlijsten afgenomen, die een beeld geven van de complexiteit van de klachten. Bij de diagnostiek wordt samengewerkt met meerdere disciplines, waarbij er vrijwel altijd een ervaren psycholoog en een psychiater bij de intake is betrokken.

Hoe intensief is deze voor de patient?

De intake procedure bestaat doorgaans uit twee dagdelen, voor gesprekken en diagnostiek. Daarnaast worden er ook online vragenlijsten afgenomen. Deze kunnen thuis worden ingevuld. Zo kan Centrum'45 een volledig beeld krijgen van de klachten en ook van aspecten betreffende het algehele functioneren.

Welke instrumenten worden er gebruikt bij diagnostiek?

De diagnostiek wordt verricht door psychologen/ psychiaters met gestructureerde klinische interviews en diverse (deels online) diagnostische vragenlijsten.

Behandeling
Ambulant
Deeltijdbehandeling
Klinisch (open)
Beschrijving

De behandeling is ingericht volgens zorgpaden, binnen expertiseteams die gespecialiseerd zijn in specifieke patiëntengroepen met traumagerelateerde stoornissen / posttraumatische stress stoornis, zoals expertiseteams voor veteranen, politie, overige beroepsgerelateerde groepen (brandweer, hulpverleners, journalisten), vluchtelingen, naoorlogse generatie Tweede Wereldoorlog, traumatische rouw en kind & gezinsbehandeling.

Behandeling kan individueel (traumagerichte behandeling zoals EMDR, CGT, BEPP, NET), of met ondersteuning van een groepsprogramma (deeltijdbehandeling voor specifieke patiëntengroepen), voor meer informatie zie de website. In de behandeling wordt rekening gehouden met de gezins- en werksituatie van de patiënten, en in de behandelgroep trekken de patiënten samen op. De klinische afdeling biedt naast reguliere behandeling wanneer het thuis niet meer gaat, ook hoog intensieve traumatherapie (HITT).

Naam en beschrijving
Klinische Hoog Intensieve Trauma Therapie met EMDR (HITT)
Doelgroep

Patiënten met ernstige psychotraumaklachten die met een poliklinische behandeling onvoldoende resultaat bereiken. Vaak gaat het om patiënten die reeds meerdere behandelingen hebben gehad.  

Methodiek

Patiënten worden voor vijf dagen in de kliniek opgenomen voor een intensieve behandeling van hun psychotraumaklachten. Tijdens de opname worden twee sessies EMDR per dag aangeboden.

Ter vergelijking: in de reguliere praktijk wordt deze behandeling eens per week in een sessie van anderhalf uur aangeboden.

Beoogde effecten

EMDR is een bewezen effectieve behandeling voor PTSS klachten. Door de intensiteit van de behandeling zeer hoog te maken, zullen resultaten (vermindering van trauma-klachten) sneller plaats vinden (normaal duurt en traumabehandeling 16 tot 20 weken), maar ook kunnen patiënten die niet profiteren van ambulante trauma-behandeling bij hogere intensiteit mogelijk betere klachtvermindering bereiken.  

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

Een intensieve behandeling (vijf dagen) is in een klinische setting. Deze biedt de holding maar ook afbakening van behandeling in tijd (een week). Resultaten worden zorgvuldig gemeten en er loopt een wetenschappelijke studie.

Effectiviteitsonderzoek

Een interne pilotstudie laat veelbelovende resultaten zien, tijdens behandeling en er na (ook na enkele weken). Ook blijkt een samenwerking met andere instellingen goed mogelijk, wat van essentieel belang is voor de continuïteit van zorg bij de patiënten met complexe klachten.

Naam en beschrijving
3MDR
Doelgroep

De doelgroep van deze interventie zijn getraumatiseerde veteranen.

Methodiek

Terwijl de patiënt op een loopband loopt, gaat hij een virtuele omgeving tegemoet op grote schermen. Op deze schermen worden gaandeweg foto's geprojecteerd die te maken hebben met de traumatische ervaring. Vervolgens worden afleidende stimuli aangeboden. De sessie worden begeleid door een behandelaar. De behandeling heeft bekendheid gekregen onder de naam Military Motion-assisted Movement Desensitisation and Reprocessing, kortweg 3MDR, waarbij gebruik gemaakt wordt van maximale exposure met behulp van virtual reality toepassingen en voor een deel van EMDR-technieken. Werkzame bestanddelen zijn mogelijk: virtuele exposure, afleidende stimuli (zoals bij EMDR) en bewegen.

Beoogde effecten

Deze veelbelovende innovatie in de traumabehandeling is met name bedoeld om moeilijk op gang te krijgen processen in de traumabehandeling te doorbreken. Uit de pilot bij al langer in behandeling zijnde getraumatiseerde veteranen: minder angstklachten, een betere concentratie en een betere geheugenfunctie.

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

De behandeling wordt 6x wekelijks 3MDR sessies aangeboden. Daarnaast zijn er 1-2 voorbereidende en 2-3 evaluerende behandelsessies. De zes sessies 3MDR worden gevolgd door 10 wekelijkse sessies individuele gesprekstherapie.

Effectiviteitsonderzoek

Een promovenda onderzoekt de effectiviteit en werkzaamheid van deze behandeling en de toepasbaarheid bij andere doelgroepen dan veteranen. Momenteel wordt een randomized controlled trial (RCT) uitgevoerd naar de effectiviteit van 3MDR voor veteranen met chronische PTSS, die na eerdere behandeling nog substantiële PTSS klachten hebben. Twee groepen van in totaal 40 patiënten worden hierbij met elkaar vergeleken. De interventiegroep ontvangt zes sessies 3MDR gevolgd door 10 weken usual care. In de controlegroep mogen patiënten wel een behandeling krijgen, maar vindt er geen individuele trauma-gerichte therapie plaats. Na 16 weken ontvangen patiënten uit de controlegroep alsnog een 3MDR behandeling. In beide groepen wordt gekeken naar PTSS-klachten, neuropsychologisch functioneren, co-morbiditeit, vermijding en sociale steun. Daarnaast wordt een tweede RCT opgestart waarin de kosteneffectiviteit van de 3MDR interventie wordt afgezet tegen evidence-based trauma-gerichte therapieën bij patiënten met beroepsgerelateerde PTSS.

Uitstroomcriteria

Niet altijd treedt bij onze complexe patiëntengroep volledig herstel op N.B.:'herstel' kan hier betekenen: herstel op stoornis/symptoom/klacht niveau, maar ook op niveau van functioneren / maatschappelijke participatie.

Er zijn drie mogelijkheden:

 1. Herstel volgens zorgplan: Patiënten worden bij herstel van hun traumagerelateerde problematiek terugverwezen naar hun verwijzer.
 2. Gedeeltelijk herstel: In evaluaties wordt beoordeeld of dit herstel zal doorzetten, of dat het optimale resultaat is bereikt.
 3. Geen herstel of verslechtering: vaak treedt al in de eerste fase van de behandeling enig herstel op. Indien na een half jaar geen herstel is opgetreden, dan is de kans groot dat verder herstel uit zal blijven. Dit zal blijken uit de meetinstrumenten.

In behandelevaluaties zal dan moeten worden bekeken:

 • Is de diagnostiek adequaat? Eventueel aanvullende diagnostiek nodig?
 • Is de behandeling adequaat? Eventueel andere behandeling, of intensivering van behandeling.
 • Zijn er tekenen dat herstel waarschijnlijk uit zal blijven? Dan wordt overwogen om terug te verwijzen naar verwijzer / regio.
Waar worden patiënten naar door- of terugverwezen?

Stichting Centrum '45 biedt hoogspecialistische ggz. Dat is ook kostbare zorg. Deze zorg zal alleen ingezet moeten worden wanneer dat nodig en zinvol is. Indien de hoogspecialistische zorg niet meer nodig is, dat wil zeggen wanneer deze zorg geen verdere meerwaarde heeft boven zorg in de specialistische of basis ggz, zal moeten worden afgeschaald naar minder specialistische zorg, zoals specialistische ggz, basis ggz en verwijzer.

Is er een terugval aanbod?

De behandeling wordt geleidelijk afgebouwd en kan na beëindiging ervan desgewenst opnieuw worden opgestart.

Met welk instrument wordt de uitstroom getoetst/vastgesteld?

Beslismomenten vinden plaats tijdens behandelevaluaties, die halfjaarlijks (polikliniek) of driemaandelijks (dagkliniek) plaats vinden. Hierbij worden altijd en expliciet geëvalueerd en gewogen:

 • herstel  op grond van klinisch beeld
 • herstel op grond van vooraf geformuleerde behandeldoelen
 • herstel op grond van de periodiek afgenomen meetinstrumenten (de meetmomenten van de ROM zijn gekoppeld aan de behandelevaluaties)
 • de uitstroomcriteria
Percentage waar patiënten na hoeveel tijd uitstromen

Ca 75% van de patiënten is na 2,5 jaar uitbehandeld.

Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

Aanvragen verlopen via Bureau Aanmelding en Informatie (BAI). Stichting Centrum'45 heeft speciaal voor het verrichten van seconds opinions het Psychotrauma Diagnose Centrum opgericht, dat ook een consultatieve functie heeft voor de basis en specialistische ggz. Daarnaast kunnen ook binnen Stichting Centrum'45 zelf second opinions worden uitgevoerd.
Stichting Centrum'45 heeft meer mogelijkheden voor uitgebreid diagnostisch onderzoek dan het PDC (Psychotrauma Diagnose Centrum). Wanneer een uitgebreider onderzoek bij het PDC nodig is, kan een behandelaar van Stichting Centrum'45 worden ingeschakeld. Bij zowel Stichting Centrum ’45 als het PDC  geldt dat patiënt en verwijzer het advies op schrift krijgen.

Binnen één dag wordt door middel van het afnemen van gestructureerde klinische interviews en (ROM) vragenlijsten een gerichte diagnose en een behandeladvies gegeven.

Contact voor second opinion:
Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC):
Tel: 0800 2732732
E-mail: info@pdcentrum.nl
Bureau Aanmelding en Informatie (BAI)
Tel: 0800 2245245
E-mail: BAI@centrum45.nl

Specialisatie
 • dhr drs. R. (Ruud) Jongedijk, psychiater, specialisatie PTSS, Narratieve Exposure Therapie (071) 519 15 86 - r.jongedijk@centrum45.nl
 • mw. dr. T (Trudy) Mooren, klinisch psycholoog, specialisatie kind, gezin en trauma, MFT, veteranen en vluchtelingen (071) 519 15 00 - t.mooren@centrum45.nl
 • dhr. dr. G. (Geert) Smid, psychiater, specialisatie traumatische rouw g.smid@centrum45.nl
 • mw. dr. J. (Jackie June ) ter Heide, klinisch psycholoog. specialisatie complex trauma (071) 519 15 00 - j.ter.heide@centrum45.nl
 • mw. dr. M. (Mirjam) Nijdam, gz-psycholoog, specialisatie traumabehandeling bij politie, veteranen en vluchtelingen
 • mw. drs. S. (Simone) de la Rie, klinisch psycholoog, specialisatie diagnostiek
 • mw. drs. P. (Patricia) Dashorst, psychiater, specialisatie WO II en naoorlogse generatie

 

Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

Bureau Aanmelding en Informatie (BAI) neemt consultatievragen aan en geleid deze door naar de professionals die specialist zijn op betreffend gebied: behandelaren met specifieke expertise.

Contact voor advies en verwijzing:

Bureau Aanmelding en Informatie (BAI)
Tel: 0800 2245245
E-mail: BAI@centrum45.nl

Beschrijving doelstelling zorgaanbod

Het stellen van juiste diagnose en behandeladvies; het gedeeltelijk of volledig herstel door vermindering van klachten en symptomen; het voorkomen van terugval en crises; het vergroten van kwaliteit van leven; het beter kunnen omgaan met de aandoening.

Intakemetingen worden gebruikt bij de indicatiestelling en bij het adviesgesprek teruggekoppeld aan de patiënt. Effectmetingen worden gekoppeld aan behandelevaluaties en teruggekoppeld aan de patiënt en gebruikt bij de aanpassing van het behandelplan. Eindmetingen worden in het laatste gesprek teruggekoppeld naar de patiënt en vermeld in het formulier einde behandeling en in de brief naar de verwijzer.

Bij welk % van de patiënten is dit doel bereikt?

Ca. 66% van de patiënten geeft zelf aan dat de doelen dank zij de behandeling geheel zijn bereikt. Er zijn ca 1500 patiënten in behandeling geweest in 2016.

Hoe wordt dit gemeten?

Dit is gemeten met de Consumer Quality Index.

Beschrijving klinische effecten van het zorgaanbod

Het gedeeltelijk of volledig herstel door vermindering van klachten en symptomen; het voorkomen van terugval en crises; het vergroten van kwaliteit van leven; het beter kunnen omgaan met de aandoening.

Met welk instrument worden de effecten gemeten

Posttraumatic Stress Disorder Checklist (DSM-5); Traumatic Grief Inventory ; Brief Symptom Inventory-53; Cantril Ladder of Life; Research ANd Development-36; Outcome Questionnaire-45; University of Rhode Island Change Assessment scale-NL; Consumer Quality  Index

Met welke frequentie

Begin-, kwartaal-, jaar- en eindmetingen.

Resultaten in percentages of aantallen

M.b.t. PTSS-symptomen:
Hersteld: 42%
Verbeterd: 10%
Gelijk gebleven: 35%
Verslechterd: 13%

M.b.t. algemene psychopathologie:
Hersteld: 19%
Verbeterd: 42%,
Onveranderd: 39%

Beschrijving resultaten zorgaanbod op kwaliteit van leven

Het behandelresultaat op het gebied van kwaliteit van leven wordt geïnventariseerd met behulp van de Cantril Ladder of Life. In de Cantril Ladder of Life worden respondenten gevraagd om zich een ladder voor te stellen waarvan de treden genummerd zijn van 0 (onderste trede) t/m 10 (bovenste trede). De bovenste trede van de ladder stelt het meest gelukkige leven voor dat men zich voor kan stellen. De onderste trede van de ladder stelt het meest ongelukkige leven voor dat men zich voor kan stellen. Respondent wordt gevraagd om respectievelijk aan te geven op welke trede van de ladder zijn/haar leven op dit moment staat. Patiënten die in 2016 zijn gestart met een behandeling bij Stichting Centrum '45 – locatie Oegstgeest rapporteren bij de start van de behandeling een gemiddelde score van 3,6. Patiënten waarvan de behandeling op de afdeling Stichting Centrum '45 – locatie Oegstgeest in 2016 is afgesloten rapporteren bij beëindiging van de behandeling met een gemiddelde score van 5,7  een beduidend hogere score. Ter vergelijking, in de algemene Nederlandse bevolking is de gemiddelde score op dit meetinstrument 7,8.

Omdat de Cantril Ladder of Life medio 2014 is opgenomen in de ROM van Stichting Centrum '45 is er nog geen vergelijking mogelijk tussen begin- en eindmetingen van individuele patiënten. Deze vergelijking is in de nabije toekomst echter wel mogelijk.

Met welk instrument gemeten

Met de Cantril Ladder of Life (zie boven).

Met welke frequentie

Aan het begin en einde van de behandeling.

Relatie met de klinische effecten

Soms zijn de symptomen niet veel verbeterd, maar kan men beter met de klachten omgaan en zelfstandiger functioneren, waardoor de kwaliteit van leven verbeterd is.

Beschrijving overige resultaten

Naast het inventariseren van behandeluitkomsten op het gebied van PTSS, algemene psychopathologie, kwaliteit van leven en patiënt waardering voor de geboden behandeling worden behandeluitkomsten op het gebied van sociaal en maatschappelijk functioneren geïnventariseerd met behulp van de OQ-45. In vergelijking tot een normgroep van patiënten in de ambulante ggz wordt door respectievelijk 35% en 25% van de patiënten die in 2016 zijn gestart met een behandeling bij Stichting Centrum '45 – locatie Oegstgeest een (zeer) hoog niveau van respectievelijk sociaal en maatschappelijk disfunctioneren gerapporteerd (beide zijn afzonderlijk uitgesplitst) bij de start van de behandeling. Van de patiënten waarvan de behandeling bij Stichting Centrum '45 – locatie Oegstgeest in 2016 is afgesloten wordt door een lager percentage van respectievelijk 25% en 18% een (zeer) hoog niveau van sociaal en maatschappelijk disfunctioneren gerapporteerd.

Omdat de OQ-45  medio 2014 is opgenomen in de ROM van Stichting Centrum '45 is er nog geen vergelijking mogelijk tussen begin- en eindmetingen van individuele patiënten. Deze vergelijking is in de nabije toekomst echter wel mogelijk.

Hoe is dit gemeten/vastgesteld

Met behulp van de OQ-45 (zie boven).

Hoe wordt de zorg door de patiënt en/of naaste ervaren?

De waardering voor de geboden behandeling wordt geïnventariseerd met behulp van de CQ-Index. Daartoe worden enkele thema's die in de CQ-Index aan bod komen uitgelicht. Tevens wordt het door patiënten toegekende rapportcijfer voor de geboden behandeling geïnventariseerd, waarbij de volgende indeling wordt gemaakt: goed (rapportcijfer 8-10), voldoende (rapportcijfer 6-7), onvoldoende (rapportcijfer < 6).

Rapportcijfer conform CQ index

Rapportcijfer: goed 71  %; voldoende 21  %; onvoldoende 9 %;
Doel bereikt: 69%; samen doelen geformuleerd: 96%; informatie gekregen over resultaten van de behandeling: ja: 37%, grotendeels: 39%; was de behandeling de juiste aanpak: ja: 92%.

Naam
prof. dr.
M.
(Miranda)
Olff
Specialisatie

Bijzonder hoogleraar Neurobiological mechanisms of prevention and treatment in trauma and post- traumatic stress disorders (PTSD).

Contactgegevens
Naam
prof. dr.
P.A.
(Paul)
Boelen
Specialisatie

Hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Utrecht.

Contactgegevens
Naam
dr.
G.E.
(Geert)
Smid
Specialisatie

Zijn huidige onderzoek richt zich op stress sensibilisatie bij PTSS en traumatische rouw. In 2013 initieerde Geert de Dagbehandeling Traumatische Rouw bij Centrum '45 voor overlevenden van trauma met verlies en/of vermissing van een of meerdere naasten.

Contactgegevens
Naam
dr.
T.
(Trudy)
Mooren
Specialisatie

Coördinator research track Kind, gezin en psychotrauma.

Contactgegevens
Naam
dr.
J.J.
(Jackie June)
ter Heide
Specialisatie

Coördinator research track Complex trauma.

Contactgegevens
Naam
dr.
M.
(Mirjam)
Mink-Nijdam
Specialisatie

Coördinator research track Evidence Based Behandelen

Contactgegevens
Beschrijving onderzoek

Effectiviteit 3MDR behandeling

Verwachte einddatum
31-12-2018
Naam hoofdonderzoeker
M. (Marieke) van Gelderen
Beschrijving onderzoek

Het identificeren van behandelvoorspellers van PTSS klachtenverandering en voortijdige uitval bij veteranen en actieve militairen.

Verwachte einddatum
31-12-2017
Naam hoofdonderzoeker
J.F.G. (Joris) Haagen
Auteur(s)
Heide, F.J.J. ter, Mooren, T.M., & Kleber, R.J.
Tijdschrift
European journal of psychotraumatology, 7, 28687.
Datum
12-02-2016
Auteur(s)
Haagen, J.F.G., Smid, G.E., Knipscheer, J.W. & Kleber, R.J.
Tijdschrift
Clinical Psychology Review.
Datum
27-06-2015
Auteur(s)
Smid, G.E., Kleber, R.J., Rie, S.M. de la, Bos, J.B., Gersons, B.P., & Boelen, P.A.
Tijdschrift
European Journal of Psychotraumatology, 6:27324.
Datum
06-07-2015
Beschrijving

Stichting Centrum '45 verzorgt de kennisoverdracht via de Arq Academy.

Zeer vele trainingen en workshops worden gegeven, in Nederland en daarbuiten, door medewerkers van Stichting Centrum '45. Daarbij gaat het onder andere over trainingen Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP, inclusief BEPP voor traumatische rouw, BEP-TR), Narratieve Exposure Therapie (NET), Multi Family Therapy (MFT), kind, gezin en trauma, trauma bij ouderen, cultuur en trauma en algemene (basis) trauma cursussen.

Arq Academy verzorgt de kennisoverdracht voor de Arq Psychotrauma Expert Groep in de vorm van opleidingen, workshops, conferenties, symposia, referaten en supervisie. Doelgroepen zijn BIG-geregistreerden, medewerkers van Arq Psychotrauma Expert groep, en andere groepen die te maken hebben met (de gevolgen van) schokkende gebeurtenissen.

https://academy.arq.org/

Titel presentatie
Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD (BEPP) in police officers: Predicting treatment effects.
Naam professional
dr. G.E. Smid
Datum
01-11-2016
Naam en plaats congres
World Psychiatric Association International Congress

Ervaring van patiënten/naasten

Zorgkaart Nederland, op 29 juni 2016

Uit: Zorgkaart Nederland, op 29 juni 2016: Gemiddelde waardering van een veteraan: 9,5
Sinds Maart '16 ontslagen uit kliniek maar door gegaan met behandeling in de dagkliniek van Centrum '45. Opgenomen in 2015 waar ik totaal niet op mijn gemak was zeer goed opgevangen door de socio therapeuten om mij zo goed mogelijk te laten "landen". Na Diagnostische periode door gegaan naar Veteranen groep waar ik mijn TFT gevolgd heb en stabiel genoeg bevonden werd dit jaar om mijn behandeling door te zetten naar de dag kliniek. Oké het gebouw heeft zijn gebreken links en rechts maar dat is dan ook het enige. Alle therapeuten heb ik als super betrokken ervaren en als mensen met hart voor de zorgvrager. Als je het ergens niet mee eens bent kun je er altijd over praten en wordt er echt naar een oplossing gezocht. Iedere open deur is ook echt een open deur, of het nu die van de Directeur/manager/socio-therapeut/psycholoog of psychiater is je bent er altijd welkom. Voor een praatje, even gal spuwen of gewoon kijken of er ergens nog wat snoep of een koekje te halen valt. Heb uiteindelijk voor best wat 10-en gekozen omdat ik er eigenlijk zeer tevreden over ben hoe het verlopen is, het gehele proces. Al is mijn behandeling nog niet klaar. De eerste grote stap die het zwaarste was is gezet en die was zonder het gehele team nooit gelukt. Daarom een 10! Accomodatie 8 lijkt wat hoog als je naar het gebouw kijkt maar geloof me. Het eten in de keuken maakt zo veel goed!

Zorgkaart Nederland, op 24 juni 2017

Uit: Zorgkaart Nederland, op 24 juni 2017 Gemiddelde waardering 8,3
In het kader van mijn PTSS werd ik ruim een jaar intensief behandeld met veel zorg en aandacht. Niet alleen voor mij maar eveneens voor de overige gezinsleden. Afhankelijk van de zorgbehoeftes konden ook zij hier terecht! Juist inzicht in het ziekteproces en bewustwording van het feit dat jij zelf verantwoordelijk bent en blijft voor jouw herstel heeft mij enorm op weg geholpen...

Back to top