Zorglijn Forensische ADHD Ambulant Centrum Rotterdam

Fivoor

Bij de zorglijn Forensische ADHD kunnen (jong)volwassenen terecht die door een combinatie van ADHD (of aanverwante stoornissen) en normoverschrijdend gedrag in de problemen komen.

Hoofd- en sublocatie

Diergaardesingel 69-73
3014 AE Rotterdam

Telefoon

Leeftijdscategorie
19-25 jaar
26-64 jaar
Beschrijving

Patiënten met problematische agressief gedrag - zoals huiselijk geweld, agressief gedrag in vereniging of (potentieel) delictgedrag - die vastlopen in de reguliere GGZ en niet goed profiteren van reguliere agressie regulatie behandelingen vanwege ontwikkelingsstoornissen als ADHD.

Contra-indicaties
 • Delictgedrag waarbij het forensisch risico zo groot is, dat een klinische (hoog) beveiligde setting noodzakelijk is. 
 • Comorbide verslavingsproblematiek die zo ernstig is, dat het dagelijks bestaan volledig in het teken staat van gebruik, en eerst klinische opname in de verslavingszorg  noodzakelijk is.
Hoe wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt?

De zorglijn forensische ADHD werkt met een zorgvraaglijst waarmee gekeken wordt naar de mate van normoverschrijdend gedrag, de mate van complexiteit/comorbiditeit en de mate van therapietrouw. Met name de therapietrouw krijgt extra aandacht, omdat het in behandeling komen en blijven voor deze patiëntengroep vaak een uitdaging is, waar de zorglijn forensische ADHD aparte interventies voor kan inzetten.

DSM V classificatie

De zorglijn forensische ADHD richt zich op patiënten (vanaf 18 jaar) die vallen onder het DSM 5 hoofdstuk Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen. De voornaamste diagnose is: 314.01 ADHD, gecombineerd beeld. De meestvoorkomende comorbide stoornissen zijn: 299.0 ASS; 319 Ongespecificeerde verstandelijke beperking; 309.81 PTSS; middelgerelateerde en verslavingsstoornissen en cluster B persoonlijkheidsstoornissen. Bij alle patiënten is er sprake van normoverschrijdend gedrag zoals huiselijk geweld, agressief gedrag in vereniging, of andere vormen van (potentieel) delictgedrag.

Waar bestaat de diagnostiek uit?

De diagnostiek bestaat uit een psychiatrisch onderzoek en vragenlijst onderzoek, zoals screening van ADHD (mbv de DIVA), screening op ASS (mbv ASDASQ), screening op verstandelijke beperking (mbv SCIL). Ook wordt er een risicotaxatie uitgevoerd. Op indicatie wordt intelligentie onderzoek gedaan (mbv WAIS) en/of nader onderzoek naar ASS, en eventueel neuropsychologisch onderzoek. Voor complexe neurologische of neuropsychiatrische vragen wordt samengewerkt met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Het onderzoek wordt uitgevoerd door basispsychologen, GZ psychologen en psychiaters, allen gespecialiseerd in neurobiologische ontwikkelingsstoornissen.

Hoe onderscheidt dit zich van reguliere diagnostiek?

De onderzoeksinstrumenten zijn niet anders dan in de reguliere zorg. Bij de zorglijn forensische ADHD wordt echter de set systematisch afgenomen, waarbij de onderzoekers allemaal gespecialiseerd zijn in ontwikkelingspathologie en oog hebben voor een breed spectrum aan comorbide stoornissen.  Daarnaast zijn de medewerkers geschoold in het aanpassen van hun methodes aan patiënten die niet gewend zijn om over zichzelf te praten en vaak zeer gespannen zijn. In de diagnostische fase is uitgebreid aandacht voor de sociaal maatschappelijke omstandigheden van patiënten en hun sociale netwerk.

Hoe intensief is deze voor de patient?

Het tempo wordt aangepast aan de vaardigheden van de patiënt:  soms in korte tijd, soms in onderdelen met tussenpauzes. Het aantal zelfrapportage lijsten is beperkt. De vragenlijsten worden niet vooraf opgestuurd, omdat de meeste patiënten begeleiding nodig hebben bij het beantwoorden van vragen; zij zijn vaak niet gewend om op hun eigen gedrag en symptomen te reflecteren.

Welke instrumenten worden er gebruikt bij diagnostiek?

DIVA, AQ, ASDASQ, SCIL. Op indicatie (neurobiologische) ontwikkelingsanamnese, WAIS, neuropsychologisch onderzoek, NIDA of DSM 5 interview naar ASS. Op indicatie beeldvormend onderzoek en neurologisch/neuropsychiatrische diagnostiek bij Erasmus MC.

Behandeling
Ambulant
Beschrijving

De behandeling vindt ambulant plaats en kan variëren van één tot meerdere gesprekken per week, individueel of in een groep.

Naam en beschrijving
Training ADHD & Agressie
Doelgroep

Patiënten met ADHD en en normoverschrijdend (verbaal, fysiek of seksueel) gedrag.

Methodiek

De training is gebaseerd op principes uit de motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie. Daarnaast is dosering en herhaling van de leerstof een belangrijk element.  De training, gegeven in groepsverband of individueel, duurt 16 weken. Als de training in groepsverband wordt gegeven is lotgenoten contact een extra helpende factor.

Beoogde effecten

Het doel van de behandeling is verhogen van de compliance en motivatie voor gedragsverandering, verhoging van ziekte inzicht en inzicht in de betekenis van de stoornis (en de comorbiditeit) op het dagelijks leven. Patiënten kennen na afloop van de training het verband tussen hun stoornis en hun normoverschrijdend gedrag en hebben technieken geleerd om dit gedrag te voorkomen.

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

De patiënt volgt deze behandeling eens per week en heeft daarnaast, indien hij hier behoefte aan heeft, nog individueel contact met zijn behandelaar. Patiënten ervaren de behandeling als steunend en inzichtgevend.

Effectiviteitsonderzoek

De zorglijn forensische ADHD doet wetenschappelijk onderzoek naar no show bij de patiëntengroep en de invloed van het volgen van de training hierop. Daarnaast wordt gekeken naar de motivatie m.b.v. de Outcome Rating Scale (jeugdversie).

Naam en beschrijving
Multimodulair behandelprogramma voor ADHD, normoverschrijdend gedrag en comorbide stoornissen
Doelgroep

Patiënten vanaf 18 jaar met (een verdenking op) ADHD in combinatie met normoverschrijdend (agressief) gedrag.

Methodiek

Het modulaire programma bestaat uit de volgende elkaar opvolgende fasen:

 • Fase I Diagnostische fase (individueel)
 • Fase II ADHD & Agressie groepsfase/individuele fase
 • Fase III Psychologische behandeling van Agressie Regulatie problematiek (AR op Maat) 
 • Fase IV Psychologische behandeling gericht op persoonlijkheidspathologie: Schema Gerichte Therapie

Fase 1 is de diagnostische fase. Fase 2 is de fase waarin de patiënt leert over zijn stoornis, het verband met normoverschrijdend gedrag en waarbij hij of zij leert hoe hij het beste kan profiteren van behandeling en welke hulp hij hierbij nodig heeft (compliance vergroten). In fase 3 krijgen de patiënten een vervolgbehandeling op normoverschrijdend gedrag. In fase 4 wordt de comorbide persoonlijkheidspathologie behandeld. Naast de fasen, krijgen patiënten modules op maat aangeboden gericht op beschermende factoren, comorbide stoornissen, verslaving en ook een module farmacotherapie.

De fasen en modules zijn gebaseerd op de principes van het Risk Need Responsivity (RNR)model en het Good Lives model. Het behandelaanbod is zo georganiseerd dat er sprake van zorg op maat voor een zeer complexe doelgroep, passend bij hun leerstijl en mogelijkheden (conform het responsiviteitsprincipe van het RNR model).

De diagnostische Fase I bestaat uit een intakegesprek, een DIVA, een case finding (screening) op Autisme Spectrum Stoornissen (AQ en ASDASQ) en een psychiatrisch onderzoek. Indien er sprake is van een verdenking op comorbide ASS, volgt uitgebreider systematisch onderzoek (ontwikkelingsanamnese, hetero anamnestische gegevens, diagnostisch interview ASS of NIDA). Op indicatie wordt een intelligentie onderzoek gedaan en/of aanvullend neuropsychologisch onderzoek verricht of aangevraagd bij het Erasmus MC. Bij patiënten onder de vierentwintig en op indicatie is er specifieke aandacht voor gezinsproblematiek. 
De stabilisatie groepen van Fase II bestaan uit mannelijke patiënten. Het is ook mogelijk om fase II individueel aan te bieden voor patiënten die niet geïndiceerd zijn voor groepsbehandeling. Bij vrouwen wordt het gefaseerde programma  meestal individueel aangeboden. Voor Jong Volwassenen (16 tot 24) bestaat ook een aangepast protocol toegespitst op thema’s binnen deze doelgroep.
Na fase II krijgen patiënten AR op Maat aangeboden, indien er nog steeds sprake is van agressie regulatie problematiek (wat vaak het geval is) en als patiënten voldoende stabiel zijn om te kunnen profiteren van deze Fase III. AR op Maat is een door justitie erkende interventie voor agressie. 
Na fase III krijgen ADHD patiënten, indien er sprake is van persoonlijkheidspathologie (wat vaak het geval is), en voldoende stabiliteit en therapietrouw voor een inzicht gevende psychologische behandeling gericht op persoonlijkheidspathologie, schema-gerichte therapie (SFT), aangeboden (fase IV). 

O

Beoogde effecten

Zeer gerichte indicatie stelling en behandeling bij hoge mate van comorbide stoornissen en psychosociale problematiek, aansluitend bij de capaciteiten, beperkingen en leerstijl van de doelgroep.

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

De duur van de behandeling is afhankelijk van het aantal fasen dat een patiënt kan doorlopen. De gemiddelde duur is anderhalf jaar, met een gemiddelde frequentie van een keer per week. De patiënt kan optimaal profiteren van zijn of haar behandeling zonder daarbij over- of ondervraagd te worden.

Effectiviteitsonderzoek

De zorglijn forensische ADHD doet onderzoek naar de indicatiestelling, het gebruik maken van de modules en de doorloop van het gefaseerde programma door middel van een zelf ontwikkelde fasenlijst. In 2015 gaf dit de volgende resultaten:3,7% van de patiënten zat in een motiverende fase (voortraject), 15.5% van de patiënten zat in fase 1, 24.1% zat in fase 2, 10.1% in fase 3, 2.1% in fase 4, 23.0% had een begeleidingscontact na doorlopen van zijn behandelfasen, 9,1% zat in afrondende fase van zijn behandeling.
Nevenmodules (patiënten kunnen meerdere modules tegelijk volgen): 15.5% volgde de module verslaving (27.8% extra patiënten waren geïndiceerd voor deze module, ongeveer de helft van hen krijgt deze in een later stadium aangeboden, de andere helft is nog niet gemotiveerd voor deze module). 31.6% volgde de module beschermende factoren sociaal. 30.5% volgde de module beschermende factoren praktisch. 51.9% kreeg de module farmacotherapie. 16.6% volgde gedragstherapie voor comorbide stoornissen, en 7.0% volgende overige behandeling (waaronder mindfullness). 

Uitstroomcriteria

Patiënten worden terugverwezen als het recidive risico significant is verlaagd en er voldoende nazorg is georganiseerd (indien geïndiceerd).

Waar worden patiënten naar door- of terugverwezen?

Patiënten worden verwezen naar de reguliere GGZ en soms naar de huisarts of POH GGZ.

Is er een terugval aanbod?

Patiënten en verwijzers krijgen altijd het aanbod om terugverwezen te worden als het recidive risico weer groter wordt, er hernieuwde motivatie is tot gedragsverandering of verdere behandeling en bij vragen. Gezien het zeer specifieke specialistische aanbod van de combinatie van ontwikkelingsstoornis (ADHD, maar ook ASS en LVB) en norm overschrijdende gedrag, is het aantal heraanmelding hoog (22.5% in 2015).

Met welk instrument wordt de uitstroom getoetst/vastgesteld?

Klinisch oordeel in combinatie met risicotaxatie en ROM (IFpBE en HONOS), en in gesprek met patiënt.

Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

Een second opinion kan ADHD betreffen, maar ook een combinatie van ADHD en andere ontwikkelingsstoornissen. In een second opinion kan de zorglijn forensische ADHD het forensisch risico inschatten, diagnostiek verrichten en behandeladvies geven. Een second opinion wordt veelal gedaan op de locatie van de zorglijn forensisch ADHD, maar een second opinion is ook mogelijk op de afdeling waar een patiënt is opgenomen of bij de eigen behandelinstelling.

Een second opinion kan worden aangevraagd via de website. Hier staat welke voorinformatie aangeleverd moet worden en wat een verwijzer kan doen als niet alle informatie verkrijgbaar is.

Bijzonderheden

Een second opinion wordt vergelijkbaar uitgevoerd als de intakeprocedure, door professionals werkzaam in de zorglijn en daarna wordt systematische diagnostiek uitgevoerd zoals  beschreven onder Diagnostiek.

 

Naam
dr.
R.
Rosalind
van der Lem
Specialisatie

Diagnostiek bij ADHD en aanverwante stoornissen en comorbide ontwikkelingspathologie in combinatie met normoverschrijdend gedrag.

Contactgegevens
Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

Verwijzers kunnen terecht voor consultatie en advies.

Bij jongeren met ADHD (18 min) kan de zorglijn Forensische ADHD en aanverwante stoornissen als consulent worden benaderd.

Beschrijving doelstelling zorgaanbod

Verlagen van recidive risico op normoverschrijdend gedrag (Gedrag dat niet mag) van patiënten met een combinatie van ADHD (en ook voor patiënten met ASS en LVB) en normoverschrijdend gedrag. Het verlagen van het recidive risico leidt tot een verbetering van de maatschappelijke veiligheid, maar ook tot verbetering van het welzijn van patiënten doordat zij betekenisvollere gezonde relaties kunnen aangaan.
 

Bij welk % van de patiënten is dit doel bereikt?

Het doorlopen van systematische diagnostiek wordt bij 100% van onze patiënten gedaan. 96% van de patiënten stroomt na fase 1 (diagnostiek) door in het gefaseerde behandelprogramma. 75% van de patiënten doorloopt fase 2 en 3. Er is een beperkt aantal patiënten dat stabiel genoeg is voor fase 4 (psychotherapie voor persoonlijkheidspathologie).

Hoe wordt dit gemeten?

De zorglijn Forensische ADHD hanteert een aantal parameters (en daarmee samenhangende meetinstrumenten) voor het meten van behandeleffect, zowel op niveau van de hele doelgroep als op individueel patiëntniveau. Behandeleffect wordt gemeten in het domein therapietrouw/compliance, het domein daling in recidive risico en in het domein welbevinden en beschermende factoren van de patiënt (conform Good Lives Model). 
De volgende meetinstrumenten worden gebruikt bij de innovatieve behandelvormen:

1.  Domein therapietrouw/compliance (effect van innovatieve behandeling in fase II: ADHD& Agressie training): 

 • Aantal no shows per patiënt (hieraan is wetenschappelijk onderzoek i.s.m. de TiU gekoppeld). 
 • Evaluatie van motivatie/inzet/therapeutische relatie. Aanvankelijk is dit gedaan door klinische evaluatie tussen patiënt en behandelaar, recent is hier een kwantitatieve meting door middel van de Outcome Rating Scale (ORS), jeugdversie aan toegevoegd. We hebben gekozen voor de jeugdversie, omdat we eerder ervaring hebben opgedaan met de versie voor volwassenen in onze ADHD & Agressie training. Deze versie bleek te complex te zijn voor onze patiënten. In de jeugdversie wordt gebruik gemaakt van emoticons en vereenvoudigd taalgebruik. Resultaten van de ORS zullen op niveau van de doelgroep tevens gebruikt worden in het wetenschappelijk onderzoek i.s.m. de TiU. 

2. Domein daling in recidive risico (effect van innovatieve behandeling ADHD& Agressie training, ook gebruikt in daarop volgende fasen en voor evaluatie van het totaal effect van het multimodulaire programma): 

 • Periodieke evaluatie door middel van het Instrument voor Forensisch-poliklinische Behandel Evaluatie (IF(p)BE), onderdeel van Routine Outcome Monitoring (ROM)

3. Domein welbevinden en beschermende factoren van patiënt (effect van ADHD &Agressie training en van de nevenmodules van het multimodulaire behandelprogramma): 

 • Periodieke evaluatie door middel van de Health of the Nation Outcome Scales (HONOS) secure, onderdeel van Routine Outcome Monitoring. 

Bij de evaluatie van de behandeling van de individuele patiënt wordt de voortgang op bovengenoemde domeinen besproken in multidisciplinaire patiëntenbesprekingen en op basis hiervan wordt verder beleid bepaald. Het doorlopen van het multimodulaire behandelprogramma als geheel wordt van alle patiënten gemonitord door middel van de fasenlijst. 
Bij alle patiënten wordt systematische diagnostiek verricht naar ADHD (d.m.v. DIVA), comorbide ASS (d.m.v. AQ, ASDASQ en DSMV interview) en andere psychiatrische comorbiditeit (door middel van een psychiatrisch onderzoek bij een psychiater met ervaring op gebied van ontwikkelingsstoornissen). Op indicatie wordt het IQ gemeten (d.m.v. de WAIS). Ook wordt bij alle patiënten de screener topklinische zorgvraag afgenomen. Uitslagen van de testdiagnostiek worden besproken in de multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. 
De fasenlijst wordt afgenomen op papier, er is nog geen koppeling met het EPD. De papieren versie wordt aan de patiënt getoond en meegenomen in het behandelplan en daarna gescand in het EPD. De resultaten van de fasenlijst zijn zowel individueel als op niveau van de doelgroep beschikbaar en geanalyseerd op niveau van de doelgroep.

Beschrijving klinische effecten van het zorgaanbod
De uitkomstmaat van fase 2 is verhoging van motivatie en verlaging van no-show. De uitkomstmaat van fase 3 en 4 is verlaging van recidive risico, vermindering van symptomen en verhoging van het welzijn. De uitkomstmaten van de modules op maat zijn per module gedefinieerd.
Met welk instrument worden de effecten gemeten

De systematische evaluaties worden gedaan met de volgende instrumenten:

 • Diagnostisch (eenmalig, fase 1):
 • Diagnostisch Interview Volwassenen met ADHD (DIVA)
 • Autisme Questionnaire (AQ)
 • Autism Spectrum Disorder in Adults Screening Questionnaire (ASDASQ)
 • Risicotaxatie: Historisch Klinisch Toekomst-Revised (HKT-R)
 • Follow-up (periodiek):
 • Routine Outcome Monitoring: Instrument voor Forensisch-poliklinische Behandel Evaluatie (IFpBE) + Health of the Nation Outcome Scales (HONOS secure)
 • Outcome Rating Scale (ORS), jeugdversie,  ter aanvulling op klinische evaluatie van compliance/motivatie. 
Met welke frequentie

De follow-up metingen worden gedaan na afronding van iedere module en tenminste bij de start van de behandeling (0-meting), na drie maanden en daarna eens per jaar.

Met welk instrument gemeten

De kwaliteit van leven wordt gemeten met de HONOS en door in een evaluatie gesprek met de patiënt.

Met welke frequentie

Na elke fase, en tenminste 1 x per jaar.

Relatie met de klinische effecten

Er is een duidelijke relatie tussen het normoverschrijdend gedrag en de kwaliteit van leven. Het hebben van een positief steunsysteem en betekenisvolle daginvulling zijn belangrijke beschermende factoren waar aan gewerkt wordt in de behandelmodules. 

Hoe wordt de zorg door de patiënt en/of naaste ervaren?

Patiënten zijn over het algemeen erg tevreden. Dit blijkt uit de waardering voor de intake en uit interviews en evaluatie gesprekken die wij doen.

Patiënten geven aan zich gehoord te voelen en vooral blij te zijn ergens lotgenoten tegen te komen en behandelaars met inzicht in hun gedrag. Patiënten ervaren het als belangrijk niet afgewezen te worden ondanks hun normoverschrijdend gedrag, maar wel gewezen worden op de consequenties. Veel patiënten hebben een leven lang vol afwijzing achter de rug. Patiënten geven aan dat de telefonische bereikbaarheid van de zorglijn forensische ADHD soms een struikelblok is, zeker als ze gespannen zijn.

Patiënten hebben veel feedback gegeven over wat zij nodig hebben om in behandeling te blijven (telefoontjes, reminders, kortere of juist langere gesprekken, verschillende frequenties).

Rapportcijfer conform CQ index

Rapportcijfer intake gemiddeld een 8 (op een schaal van 1-10). Waardering voor behandeling wordt niet structureel gemeten omdat de respons van patiënten laag is.

Naam
prof. dr.
S.
Stefan
Bogaerts
Specialisatie

Risicotaxatie, criminologie, seksueel deviant gedrag

Contactgegevens
Naam
dr.
S.
Sabine
Roza
Specialisatie

Forensische psychiatrie, risicofactoren voor de ontwikkeling van externaliserend/delinquent gedrag

Naam
dr.
R.
Rosalind
van der Lem
Specialisatie

Effectiviteitsonderzoek

Naam
dr.
J.J.
Jelle
Sijtsema
Specialisatie

Ontwikkelingspychologie

Beschrijving onderzoek

Promotieonderzoek Forensische ADHD & No-show: Neurocognitief disfunctioneren en de rol van het sociale netwerk. Het doel van dit promotie onderzoek is meer zicht krijgen op de relatie tussen neurocognitieve problematiek, het sociale netwerk en no-show binnen de ADHD-populatie, met als einddoel het ontwikkelen van een compliance interventie om no-show binnen onze zorglijn te verlagen. Drs. Jenny Houtepen in oktober 2014 gestart met een promotietraject in de zorglijn. Haar promotietraject wordt begeleid door Dr. Jelle Sijtsema en Dr. Rosalind van der Lem en valt onder de eindverantwoordelijkheid van promotor Prof. Dr. Stefan Bogaerts.

Het pilot-onderzoek naar het neurocognitieve en sociale functioneren van ADHD-patiënten binnen de zorglijn is recentelijk afgerond en de laatste hand wordt gelegd aan een onderzoek naar de relatie tussen ADHD-kenmerken, opvoeding en psychosociaal functioneren binnen adolescenten in de algemene populatie (Houtepen, Sijtsema, Van der Lem, & Bogaerts, 2016, submitted). Beide onderzoeken geven inzicht in neurocognitieve en sociale beschermende en risicovolle factoren die kenmerkend zijn voor ADHD en kunnen zo richting geven aan vervolgonderzoek. Uiteindelijk hopen we op basis van deze wetenschappelijke inzichten het behandelprogramma ADHD te verbeteren.

Verwachte einddatum
01-10-2019
Naam hoofdonderzoeker
Drs. J. Houtepen
Auteur(s)
Pomp-ter Haar L, de Beer C, van der Lem R, Spreen M, Bogaerts S
Tijdschrift
The Journal of Forensic Psychology Practice, 15(2), 114-137.
Datum
01-04-2015
Auteur(s)
Henrichs J en Bogaerts S
Tijdschrift
Journal of Traumatic Stress, 25, 315-322.
Datum
01-06-2012
Auteur(s)
Woicik K, van der Lem R, Sijtsema JJ, Bogaerts S.
Tijdschrift
Criminal Behavior and Mental health
Datum
01-02-2016
Beschrijving

Scholing in ADHD in combinatie met normoverschrijdend gedrag voor verwijzers

De zorglijn Forensische ADHD en aanverwante stoornissen heeft zich ten doel gesteld om aan iedereen over te brengen hoe complex de doelgroep is en hoe lastig het is om patiënten binnen te halen en te houden. In onze presentaties laten wij zien welke creatieve, interventies wij allemaal inzetten om de responsiviteit van onze doelgroep op behandeling te vergroten. De zorglijn Forensische ADHD en a.s. is van mening dat met een traditionele manier van presenteren (talking heads) onze kennis, werkwijze, stijl, en wetenschappelijke resultaten onvoldoende overkomen. Deze indruk wordt ondersteund met wetenschappelijke resultaten (Steinert & Snell 1999, Wessels et al. 2006).
De zorglijn vindt het belangrijk dat publiek, of dit nu verwijzers zijn, studenten, collega's, patiënten en hun familie of wetenschappers zijn, een indruk krijgt van ons uitdagende werk, ons enthousiasme en onze visie. Vaak willen we een gevoel overbrengen, een dilemma delen of publiek prikkelen om een mening te vormen. Dit past bij alle wonderlijke perikelen die we in ons werk tegenkomen en die ons werk onderscheidt van het werken in de reguliere ggz. Door publiek actief te laten participeren in presentaties die we ontwikkelen samen met een docent drama en door gebruik te maken van technologie, verhogen we de interactie met publiek. In vrijwel al onze presentaties zitten in meer of mindere mate theatrale elementen en/of spelvormen.

Titel presentatie
Diagnostics, developmental disorders and delinquency.
Naam professional
Dr. Rosalind van der Lem, chair van symposium prof. Stefan Bogaerts
Datum
17-07-2015
Naam en plaats congres
IALMH Conference Wenen

Ervaring van patiënten/naasten

Citaat zorgkaart nederland

Man (40 jaar) Ik ben op dit moment in behandeling bij de zorglijn forensische ADHD Rotterdam voor agressie en ADHD heb daar 40 jaar mee rond gelopen en nu ik hier kom gaat er een wereld voor mij open. De juiste medicatie met begeleiding brengt mij veel lichamelijke en geestelijke rust, ik doe mee aan een groep voor adhders met agressie en daar leer je om te gaan met je woede en boosheid. Mensen met adhd hebben vaak impulsief gedrag, daardoor kom je vaak in de problemen. Hier leer je om in bepaalde situaties de juiste beslissing te nemen dus niet doen en dan pas denken.

Man (34 jaar): In een gesprek waarin een medewerker de resultaten van de vragenlijsten bespreekt geeft de patiënt aan dat hij de gesprekken bij de zorglijn forensische ADHD nuttig en prettig vindt, maar hij wil wel graag nog wat sneller ingaan op zijn problemen in agressie en met zijn zelfbeeld, en vraagt zich af of dit wel voldoende aan bod komt in de training ADHD&Agressie. Hij ervaart het als prettig om zijn behandelresultaten op deze manier aan de hand van de ROM uitslagen te bespreken.

Back to top