Nieuwe criteria en procedure TOPGGz-keurmerk

Nieuwe criteria en procedure TOPGGz-keurmerk

Elke twee jaar evalueren we de criteria en procedure voor het TOPGGz-keurmerk. Doel is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij relevante ontwikkelingen in het veld en ervoor te zorgen dat de criteria echt een stimulans zijn voor professionals om de kwaliteit van hoogspecialistische patiëntenzorg te verbeteren.

Op 21 juni 2018 zijn de nieuwe criteria en procedure vastgesteld door het bestuur van TOPGGz. Deze zijn vanaf 2019 van kracht voor alle visitaties en hervisitaties. Em. prof. dr. Michiel W. Hengeveld, voorzitter van de visitatiecommissie, licht toe wat de belangrijkste wijzigingen zijn en wat hij ervan verwacht. “Elke 2 jaar evalueren we de TOPGGz-criteria. Bij elke evaluatie bekijken we opnieuw of de criteria voldoende scherp gedefinieerd zijn. Bij de oprichting van TOPGGz is bewust gekozen voor een peer reviewed visitatiemodel. Afdelingen worden onderworpen aan de kritische blik van een aantal gelijken/vakgenoten. Met de criteria stellen we strenge eisen, daaraan toetsen we de afdelingen. Sommige criteria laten zich makkelijk toetsen (bijvoorbeeld C10 het aantal wetenschappelijke publicaties). Andere criteria vergen meer interpretatie en weging door het visitatieteam en visitatiecommissie (zoals C1 De te visiteren eenheid en C2 percentage topklinische patiënten). De vereiste onderbouwing moet voldoende handvatten bieden om te toetsen of aan het criterium is voldaan en moet niet te strak tekstueel en kwantitatief zijn. De kritische onderlinge discussie in het visitatieteam en de visitatiecommissie vormt de feitelijke toetssteen. Het TOPGGz-bestuur heeft gevraagd om bij deze evaluatie kritisch te kijken naar de administratieve lasten die gepaard gaan met het verwerven en behouden van het TOPGGz-keurmerk. Daarom hebben we opnieuw gewogen of alles wat we opvragen ook daadwerkelijk nodig is om een goed oordeel te kunnen vellen over de topklinische taken van de afdeling. De afgelopen jaren hebben we verschillende formats ontwikkeld ter ondersteuning van de afdelingen. Bij sommige afdelingen worden deze formats eerder ervaren als administratieve druk dan als behulpzaam. Deze komen daarom te vervallen in de tekst van de criteria. Ze blijven wel beschikbaar voor hen die dat behulpzaam vinden en kunnen bij het bureau opgevraagd worden. Bij deze evaluatie zijn de criteria vooral tekstueel verhelderd. Daarnaast leggen we met de nieuwe criteria nog weer wat meer focus op uitkomsten en resultaten (zoals bij C6 Effectmeting en C12 Patiëntenparticipatie). Verder zijn 2 criteria verzwaard. Criterium 10 Wetenschappelijke publicaties, daarvoor geldt dat een afdeling ten minste 5 publicaties heeft in de afgelopen 3 jaar. En criterium 4 Boegbeeld: een boegbeeld moest al 16 uur verbonden zijn aan de afdeling. Daarbovenop hebben we nu aangescherpt dat een boegbeeld (of 2 boegbeelden samen) voor tenminste 16 uur voor patiënten beschikbaar moeten zijn voor klinische zorg.
Als voorzitter vind ik het vooral belangrijk dat criteria inspirerend en uitdagend zijn en blijven fungeren als stimulans voor hulpverleners. Waarmee ze het leuk vinden om te werken en waar ze het nut van zien. Het moet nooit een soort ‘afvinklijstje’ worden of te bureaucratisch. Belangrijk is dat de kern draait om de zorg voor patiënten die ernstige en complexe aandoeningen hebben die elders onvoldoende goed geholpen kunnen worden of waar men elders niet weet wat er aan de hand is of welke behandeling zal helpen. En voor ons is het evident dat deze voorhoede-afdelingen een belangrijke taak hebben bij de ontwikkeling van het vakgebied door hun kennis te delen en over te dragen”.

Informatiebijeenkomsten TOPGGz
Afdelingen kunnen zich goed voorbereiden op een visitatie of een hervisitatie door een informatiebijeenkomst bij te wonen. Op 25 september ’s middags vindt de informatiebijeenkomst plaats voor afdelingen die gehervisiteerd worden. Op 13 november ’s middags vindt de informatiebijeenkomst voor nieuwe afdelingen plaats. Aanmelden kan via dit formulier.

Bijlage Size
TOPGGz procedure 2019-202090.63 KB 90.63 KB
TOPGGz-criteria 2019-202095.38 KB 95.38 KB
Het bestuur van #TOPGGz heeft vandaag prof. dr. Wouter Staal benoemd tot nieuwe vice-voorzitter van de visitatiecommissie. Wouter Staal is hoogleraar Klinische Kinder- en Jeugdpsychiatrie en bijzonder hoogleraar Autisme. Lees meer op https://t.co/NiqBt7ywmu.
18 uur 7 minuten geleden
RT @ViersprongAcmy: Vroegtijdige opsporing, preventieve interventie en behandeling zijn effectief gebleken bij depressieve stoornissen tijdens de jeugd! Welke behandeling is nodig en bij wie? Yvonne Stikkelbroek vertelt u hier meer over tijdens haar webinar op 6 mei. https://t.co/BpzJnSLnG1#jeugdhttps://t.co/71bfM1K4ne
18 uur 7 minuten geleden
Het digitale #TOPGGz-congres 2021 'Naar perspectief op herstel' op woensdag 30 juni; hoe TOPGGz-afdelingen nieuw perspectief op herstel bieden aan patiënten met de meest complexe zorgvragen. Nieuwsgierig geworden? Meld je nu aan! https://t.co/ace2uhFWVa
3 weken geleden
VIDEO: Op 10 december 2020 ontvingen het Expertisecentrum Depressie en Overwaal, Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS (beiden #ProPersona) het #TOPGGz-keurmerk via een ZOOM-event. Beleef dit feestelijke moment en bekijk de after movie via https://t.co/6Z4Qx7Zsso. https://t.co/ATm73EXOGo
1 maand 1 week geleden
VIDEO: Op 18 februari jl. ontving het #Altrecht Academisch Angstcentrum het #TOPGGz-keurmerk. De uitreiking kreeg coronaproof vorm met een livestream event. Beleef dit feestelijke moment! Bekijk de volledige after movie via https://t.co/LCV9kNzYig of de social teaser hieronder. https://t.co/0Tc74ip6W7
1 maand 1 week geleden
Back to top