Amarum, expertisecentrum eetstoornissen

GGNet

Amarum is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van eetstoornissen. Amarum biedt specialistische en hoogspecialistische zorg, voor zowel milde eetstoornis problematiek als hoog-complexe en/of lang-bestaande eetstoornissen aan jongeren, (jong-)volwassenen en ouderen.

Hoofd- en sublocatie

Den Elterweg 75
7207 AE Zutphen

Telefoon

Leeftijdscategorie
13-18 jaar
19-25 jaar
26-64 jaar
> 65 jaar
Beschrijving

Bij Amarum worden jongeren (vanaf 16 jaar), (jong-)volwassenen en ouderen behandeld die lijden aan een ernstige eetstoornis. Eerdere behandelingen hebben niet voldoende geholpen, of er is sprake van ernstig ondergewicht, ernstig overgewicht, of comorbide problemen zoals bijvoorbeeld trauma, depressie, een stoma of diabetes.

Contra-indicaties

Somatische conditie die verblijf in algemeen ziekenhuis noodzakelijk maakt; hierin is wel samenwerking en advisering / consultatie mogelijk.

Hoe wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt?

De indicatie voor een hoogspecialistische behandeling bij Amarum gebeurt aan de hand van de Decision tool Eetstoornissen en de klinische inschatting van de ernst van de (ontwikkeling van de) klachten. Daarnaast biedt Amarum in beperkte mate ook reguliere specialistische zorg.

DSM V classificatie

Doelgroep: patiënten die lijden aan anorexia nervosa; boulimia nervosa; eetbuistoornis; vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis; anders gespecificeerde voedings- en eetstoornissen.
Veelvoorkomende psychische comorboditeit: depressie, angststoornissen, posttraumatische-stressstoornis, obsessief-compulsieve stoornis, persoonlijkheidsstoornissen, autisme.
Veelvoorkomende somatische comorbiditeit: irritable bowelsyndrome, diabetes mellitus Type I of Type II, gevolgen van ondervoeding (o.a. hypokaliemie, hartritmestoornissen).

Waar bestaat de diagnostiek uit?

Mensen die zorg bij Amarum zoeken, krijgen een telefonisch gesprek waarin een eerste screening plaatsvindt. Wanneer zorg bij Amarum op zijn plaats lijkt, wordt een intake gesprek voorgesteld. Ten behoeve van de intake vullen mensen verschillende vragenlijsten in om een indruk te krijgen van de klachten, het huidige functioneren, de ontwikkeling van de klachten en comorbiditeit en andere achtergrond informatie. In geval van eerdere behandelingen wordt toestemming gevraagd om relevante gegevens op te vragen om mee te nemen in het diagnostisch proces. Nadat de vragenlijsten zijn ingevuld, wordt de patiënt uitgenodigd voor een intakedag bij Amarum.
Op deze intakedag worden patiënten gezien door een arts om de lichamelijke conditie en ernst te beoordelen, en ze worden door een GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog gezien voor de beoordeling van aanwezigheid en de ernst van de eetstoornis en bijkomende psychische problemen. Hierbij wordt op indicatie ook een psychiater betrokken. Bovendien wordt gesproken met naastbetrokkenen (een ouder, een partner of een goede vriend) om een completer beeld te krijgen van de ontwikkeling en de eetstoornis, en worden gegevens van eerdere behandelingen betrokken.
Naastbetrokkenen worden bovendien door een systeemtherapeut voorgelicht over het hebben van een eetstoornis en de belasting daarmee voor het systeem (veelal het gezin). Bovendien komen hier eerste algemene adviezen ter sprake.
Dit alles vindt plaats op een dag. De vergaarde informatie wordt vervolgens op diezelfde dag in een multidisciplinair team besproken, waarna de diagnose en behandeladvies wordt teruggekoppeld aan de patiënt.

Hoe intensief is deze voor de patient?

De patiënt krijgt op de intakedag meerdere gesprekken, met artsen, psychologen en eventueel psychiaters. De meeste patiënten ervaren dit als vermoeiend en vaak ook spannend. Voordeel is dat de patiënt binnen één dag alle gesprekken voert, de conclusies teruggekoppeld krijgt en meteen een behandelplan heeft. Ook wordt er gedegen somatisch onderzoek gedaan (o.a. door lab bepaling) waardoor de somatische conditie meegenomen wordt in het behandeladvies. Hierdoor wordt de periode van onzekerheid verkort. In een enkel geval is aanvullende diagnostiek geïndiceerd en vindt een tweede adviesgesprek op een later moment plaats.
Voorafgaand aan de intakedag vult de patiënt meerdere vragenlijsten in.

Welke instrumenten worden er gebruikt bij diagnostiek?

Psychologisch onderzoek: GZ-psycholoog, Psychotherapeut of Klinisch Psycholoog; Systeemtherapeut (en middels vragenlijsten o.a. afname SCID))
Lichamelijk onderzoek: Arts (en middels bloedonderzoek)
Eventueel Psychiatrisch onderzoek: Psychiater
 

Behandeling
Ambulant
Deeltijdbehandeling
Klinisch (open)
Beschrijving

Amarum biedt ambulante behandeling, dagbehandeling en klinische behandeling aan patiënten die lijden aan een eetstoornis.

Naam en beschrijving
Dialectische gedragstherapie als behandeling voor eetbuistoornis
Doelgroep

Volwassenen die lijden aan eetbuistoornis.

Methodiek

Dialectische gedragstherapie (DGT) is een veelbelovende behandeling voor emotieregulatieproblematiek, welke goed van toepassing zou kunnen zijn bij mensen die lijden aan eetbuistoornis. Eerdere studies zijn bemoedigend. Echter, de DGT behandeling is nog niet volgens de gouden standaard getoetst. Amarum vergelijkt DGT met Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Naar verwachting zal DGT, naast CGT een passende behandeling zijn voor een deel van de patiënten van Amarum. De vraag is welke patiënt het beste van welke behandeling kan profiteren. Daarom vergelijkt Amarum predictoren voor behandelsucces tussen de beide behandelingen, om zo een opmaat te kunnen maken naar geïndiceerde toewijzing aan CGT dan wel DGT.
 

Beoogde effecten

De verwachting is dat DGT even effectief is als CGT. Daarnaast verwacht Amarum uit deze studie te leren welke patiënt met welke behandeling beter wordt geholpen.

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

De dialectische gedragstherapie bestaat uit 20 groepsbehandelingen van 2 uur per week met maximaal 10 deelnemers. De DGT behandeling is een regulier aanbod binnen Amarum. Wanneer iemand deelneemt aan het onderzoek naar de DGT behandeling, vult hij/zij (bovenop de standaard afgenomen serie vragenlijsten) na afronding van de behandeling driemaal een extra set vragenlijsten in. Het invullen van de vragenlijsten kost ongeveer een uur tijd.
Verdere impact: een deel van de mensen wordt at random toegewezen aan de CGT dan wel de DGT behandeling.

Effectiviteitsonderzoek

Middels een randomized controlled trial (RCT) toetst Amarum of de DGT inderdaad even effectief of effectiever is dan de reguliere CGT 1-daagse dagbehandeling. Daarnaast worden de mensen die wel mee willen doen aan onderzoek, maar niet willen worden gerandomiseerd gevolgd binnen een quasi-experimentele studie met dezelfde opzet als de RCT.

Naam en beschrijving
De behandeling van post-traumatische stress stoornis bij ernstig ondergewicht ten gevolge van anorexia nervosa
Doelgroep

Mensen vanaf 16 jaar die lijden aan anorexia nervosa, met (ernstig) ondergewicht en een post-traumatische stress stoornis.

Methodiek

De algemeen geldende opvatting in de behandeling van eetstoornissen is dat mensen die lijden aan anorexia nervosa eerst tenminste gedeeltelijk hersteld moeten zijn qua lichaamsgewicht voordat zij ontvankelijk zijn voor psychotherapie. Dit, omdat ondergewicht zowel cognitieve inflexibiliteit als emotionele vervlakking veroorzaakt. Amarum merkt dat patiënten met traumatische ervaringen soms dusdanig baat hebben bij de affectieve vervlakking horende bij het ondergewicht, dat zij hierdoor niet tot herstel van gezond gewicht (durven) komen. Amarum wil uitzoeken of behandeling van traumatische ervaringen ten tijden van ondergewicht mogelijk is, en of dit het herstel van gewicht en van de eetstoornis vergemakkelijkt.

Beoogde effecten

Amarum verwacht dat de behandeling van traumatische ervaringen tijdens ernstig ondergewicht wel degelijk mogelijk is. Het huidige onderzoek zal aantonen of deze verwachting klopt. De afdeling verwacht bovendien dat het succesvol behandelen van traumatische ervaringen in de vroege fase van de behandeling van de anorexia nervosa ervoor zal zorgen dat de behandeling van de anorexia nervosa makkelijker zal verlopen. Wanneer het inderdaad mogelijk blijkt om traumatische ervaringen op deze manier te behandelen, zal Amarum het effect van deze behandeling op het herstel van de anorexia onderzoeken.

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

De behandeling bestaat uit 12 sessies van 90 minuten Imagery Rescripting in een periode van 6 weken. Patiënten die deelnemen aan dit onderzoek, krijgen tegelijkertijd met hun eetstoornisbehandeling een behandeling aangeboden voor hun trauma. Normaal gesproken zou het trauma pas behandeld worden als de patiënt goeddeels van zijn/haar eetstoornis hersteld is.
De patiënt vult - in het kader van onderzoek - gedurende de hele opname-periode bij Amarum (en in de drie weken voorafgaand aan de opname) wekelijks enkele korte vragenlijsten in. Op vijf momenten rondom behandeling worden wat meer vragenlijsten ingevuld.

Effectiviteitsonderzoek

Er wordt een serie van 10 goed gedocumenteerde behandelingen (gerandomiseerd case series) uitgevoerd naar behandeling van trauma (met behulp van imagery rescripting) bij ernstig ondergewicht. Naast de kwantitatieve evaluatie van de behandeling van trauma ten tijden van ernstig ondergewicht vindt ook kwalitatief onderzoek plaats. Dit wordt gedaan met semi-gestructureerde diepte-interviews. Hierbij wordt gevraagd naar: de wijze waarop patiënten deze traumabehandeling beleven, hoe zij de timing van de traumabehandeling ervaren, of zij deze behandeling ervaren als een aanvulling op hun eetstoornisbehandeling, en eventuele verbeterpunten. Soortgelijke vragen worden ook aan de therapeuten voorgelegd.

Uitstroomcriteria

De behandeling bij Amarum wordt afgesloten als de behandeldoelen zoals vastgelegd in de behandelovereenkomst zijn behaald, inclusief terugvalpreventie (TVP). Bij TVP gaat het om het behouden van eerder bereikte veranderingen als doel op zichzelf.
Daarnaast kan behandeling worden beëindigd als de resterende eetstoornis niet langer op de voorgrond staat en behandeling door Amarum niet langer geïndiceerd is. Bovendien kan de behandeling na overleg worden afgesloten als de patiënt verschillende op verandering gerichte behandelingen heeft gehad en blijkt dat deze geen blijvend effect hebben opgeleverd. Hierbij zal de patiënt begeleid worden naar andere zorg.

Waar worden patiënten naar door- of terugverwezen?

In geval van intensieve behandelingen vindt vaak een poliklinisch vervolg van deze behandeling (van de eetstoornis) plaats binnen Amarum. In voorkomende gevallen kan ook naar de eigen regio worden terugverwezen. Dit is afhankelijk van de ernst van de resterende klachten en de beschikbaarheid van deskundige behandelaren in de regio. Terugvalpreventie wordt binnen Amarum aangeboden.
Door- en terugverwijzingen vinden op alle niveaus plaats.

Is er een terugval aanbod?

Binnen elke behandeling van Amarum wordt aandacht besteed aan terugvalpreventie. Bovendien heeft Amarum een aparte terugvalpreventiegroep en mogelijkheden tot individuele terugvalpreventie-begeleiding die erop gericht zijn om patiënten te ondersteunen en in hun eigen kracht te zetten als het gaat om het vasthouden van de door hun bereikte veranderingen.

Met welk instrument wordt de uitstroom getoetst/vastgesteld?

De voortgang wordt getoetst aan de hand van in samenspraak opgestelde behandeldoelen, op basis van regelmatige evaluaties. Deze evaluaties vinden plaats met de patiënt en in multidisciplinair overleg.

Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

Second opinions kunnen via het telefonisch spreekuur van Amarum worden aangevraagd door zowel zorgprofessionals als patiënten. Een afspraak voor het telefonisch spreekuur kunt u aanvragen via het algemene telefoonnummer van Amarum. Tijdens het telefonisch spreekuur wordt gezamenlijk verkend of een second opinion inderdaad gewenst is, of dat eventueel kan worden volstaan met een consultatie-vraag. Indien men kiest voor een second opinion, wordt de patiënt hiervoor uitgenodigd. Second opinions vinden plaats op dagen dat ook intakes worden gevoerd.

Bel voor een second opinion het secretariaat: elke werkdag tussen 08.30 en 17.00 uur te bereiken via telefoon-nummer (088) 933 12 50.

Bijzonderheden

De second opinion volgt in principe dezelfde route als nieuwe patiënten die zich voor intake hebben gemeld bij Amarum. In plaats van een intakegesprek vindt in dat geval een second opinion gesprek met de patiënt plaats. Dit second opinion gesprek wordt gevoerd met een Klinisch Psycholoog of Psychiater. Daarnaast wordt de patiënt gezien voor somatische screening en wordt informatie vanuit eerdere behandelingen en familie betrokken (zie voor volledige beschrijving de omschrijving van de intakedag). Wanneer er meer onderzoek nodig is, vindt verlengde diagnostiek plaats.

Naam
drs.
M.W.
(Mirjam)
Lammers
Specialisatie

hoofd behandelzaken ; klinisch psycholoog/psychotherapeut; VGCt supervisor; groepstherapeut; promovendus.

Contactgegevens

(088) 933 45 62 - m.lammers@ggnet.nl

Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

Het doel van consultaties is om vastgelopen behandeling die buiten Amarum plaatsvinden vlot te trekken zodat patiënt, systeem en behandelaar de behandeling zelf verder kunnen vervolgen. Zorgprofessionals die vastlopen met patiënten vanaf 16 jaar met (vermoeden van) een eetstoornis, kunnen consultatie en /of advies aanvragen bij Amarum. Voorwaarde is dat de patiënt elders onder behandeling is. Amarum neemt bij consultatie en advies de zorg niet over, maar is tijdelijk betrokken als adviseur.
Eventueel kan de consultatie-vraag ook eetgerelateerde problemen betreffen zonder dat sprake is van een eetstoornis in engere zin.

Bel voor de consultatie en advies mogelijkheden het secretriaat: iedere werkdag tussen 08.30 en 17.00 uur te bereiken via telefoon-nummer (088) 933 12 50.

Hoe doen we dit?

Consultatie en advies aanvragen lopen via het dagelijkse telefonisch spreekuur, waarna een vervolg-afspraak kan worden gemaakt met een van de klinisch psychologen of psychiaters.

Beschrijving doelstelling zorgaanbod

De belangrijkste doelstelling is het herstel van de eetstoornis. Verdere doelstellingen zijn: brede diagnostiek en indicatiestelling; vermindering van symptomen; vergroten kwaliteit van leven; zo nodig behandeling van comorbiditeit.

Bij welk % van de patiënten is dit doel bereikt?

Het doel van de afdeling is om eetstoornis pathologie te verminderen zodat er geen hoog specialistische zorg meer nodig is. Amarum ziet een significantie daling op de EDEQ op alle subschalen waarmee het doel van vermindering klachten van de eetstoornis behaald is. Het percentage patiënten dat zodanig van zijn/haar klachten af is dat geen verschil meer kan worden gevonden met mensen die nooit last hebben gehad van een eetstoornis is bij de nameting 30%.

Hoe wordt dit gemeten?

Herstel van de eetstoornis / vermindering van symptomen wordt gemeten aan de hand van de EDEQ (Eating Disorder Examination Questionnaire). Daarnaast worden aspecten als eigenwaarde en lichaamsontevredenheid geëvalueerd met de RSES (Rosenberg Self-Esteem Scale) en de LAV (LichaamsAttitude Vragenlijst).

Afname in klachten meten we door de scores op de EDEQ (en andere vragenlijsten) bij start behandeling te vergelijken met de scores wanneer iemand zijn behandeling bij Amarum afsluit. Of iemand klaar is voor het afsluiten van de behandeling bij Amarum wordt bepaald in overleg tussen patiënt en therapeut. Daarbij zijn de voortgang in het behandelproces, de ervaring van de patiënt, en ook de tussentijds ingevulde vragenlijsten een waardevolle bron van informatie.

Amarum vergelijkt de scores van de patiënten bij einde behandeling met de normgegevens van mensen zonder eetstoornis en zonder eetstoornisverleden. Wanneer de patiënten minder dan 1 standaard deviatie afwijken van de gemiddelde gezonde normscore, dan kan gesteld worden dat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen hen en de niet-eetstoornis doelgroep.

Beschrijving klinische effecten van het zorgaanbod

Amarum ziet een significante goede verbetering van klachten op alle schalen. De verbetering van de eetstoornis klachten, de lichaamsattitude klachten en de zelfwaardering is groot. Dit zijn klachten die direct betrekking hebben op de klachten van mensen met eetstoornissen. De verbetering op overige aspecten is matig.

Met welk instrument worden de effecten gemeten

EDEQ, OQ45 (Outcome Questionnaire, 45 vragen), RSES, LAV.

Met welke frequentie

De frequente waarbij gemeten wordt verschilt per behandelaanbod. Evaluaties vinden tenminste eens in de 3 maanden plaats voor ambulante behandelingen, en vinden in de intensievere behandelingen bijvoorbeeld om de 5 à 6 weken plaats.

Resultaten in percentages of aantallen

Amarum kent een diverse populatie van patiënten met eetstoornissen. Er worden zowel patiënten met hele ernstige klachten als patiënten met mildere klachten geholpen. Dit betekent dat gemiddelde percentages een vertekend beeld kunnen geven. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat 63% van de patiënten bij Amarum een verbetering in de eetstoornisklachten doormaakt. 22% blijft stabiel in de ervaren klachten, en 15% ervaart een verergering van de klachten.

Beschrijving resultaten zorgaanbod op kwaliteit van leven

Het is belangrijk dat de eetstoornis problematiek vermindert zodat een patiënt zich kan gaan richten op het verbeteren van de kwaliteit van zijn/haar leven. Hierbij gaat het om algemeen functioneren. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan het lichamelijk functioneren en functioneren met partner, vrienden, familie, school, werk, vrije tijd. De prioriteit van Amarum ligt bij het verminderen van de eetstoornis problematiek die vaak een grote impact heeft op het algemeen functioneren. Na afronding van de behandeling bij Amarum hebben patiënten een gemiddeld hogere kwaliteit van leven. Bovendien wordt vaak na de eetstoornis behandeling doorverwezen om specifiekere behandeling in te zetten op het gebied van algemeen functioneren.

Met welk instrument gemeten

Amarum gebruikt de OQ-45 (outcome questionnaire) om de kwaliteit van leven te meten.

Met welke frequentie

In de intensieve groepen wordt de OQ bij start, na 5, 12 en 18 weken afgenomen. Ambulant wordt de OQ eens per 3 maanden afgenomen.

Relatie met de klinische effecten

Amarum gebruikt de OQ (outcome questionnaire) om de kwaliteit van leven te meten. Veel van de patiënten zijn hard voor zichzelf, en eisen dat ze goed blijven functioneren. Gaande de behandeling ontdekken ze hoe zwaar dit voor hun is. Dat betekent dat tussentijds de kwaliteit van leven wel eens als minder goed wordt beleefd. Gelukkig herstelt dit gaande de behandeling ook weer. Gekeken naar kwaliteit van leven over de hele behandeling ziet  Amarum een significante verbetering van kwaliteit van leven (gemeten in een afname van de OQ-45 score).

Hoe wordt de zorg door de patiënt en/of naaste ervaren?

Patiënten geven een 7.2 op een schaal van 1-10. Zij zijn zeer tevreden over de informatie die zij ontvangen aangaande de medicatie, zij hebben allen een behandelplan en hebben daar ook mee ingestemd. Minder tevreden zijn patiënten over de informatie betreffende de mogelijkheid voor een second opinion, terugkeer bij dezelfde behandelaar en mogelijkheden behandelingen elders.

Rapportcijfer conform CQ index

Amarum Zutphen scoort 7.2 op de CQI (Consumer Quality Index, schaal van 0 tot 10).

Naam
prof. dr.
A.A.
Annemarie
van Elburg
Specialisatie

Hoogleraar klinische psychopathologie, in het bijzonder eetstoornissen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht

Contactgegevens
Naam
dr.
M.
(Maartje)
Vroling
Specialisatie

Eetstoornissen, emoties, angststoornissen, experimenteel psychopathologisch onderzoek, klinische behandelstudies

Contactgegevens
Naam
dr.
E.
(Elke)
Wezenberg
Specialisatie

Eetstoornissen; Dialectische Gedragstherapie

Contactgegevens
Naam
dr.
S.
(Suzanne)
Mares
Specialisatie

Eetstoornissen; Ondergewicht en gewichtsherstel; Trauma, Emoties; Interventiestudies

Contactgegevens
Beschrijving onderzoek

Uitzoeken of Dialectische Gedragstherapie een goed alternatief is voor de behandeling van eetbuistoornis (in vergelijk met de huidige gouden standaard behandeling, Cognitieve Gedragstherapie), en voor welke mensen welk van de twee behandelingen beter passend is.

Verwachte einddatum
2019
Naam hoofdonderzoeker
drs. Mirjam Lammers
Beschrijving onderzoek

Onderzoeken of post-traumatische stressstoornis behandeld kan worden terwijl mensen ernstig ondergewicht hebben.

Verwachte einddatum
2019
Naam hoofdonderzoeker
drs. Marieke ten Napel
Auteur(s)
Boerhout, C., Swart, M., Voskamp, M., Troquete, N.A.C., van Busschbach, J. T., & Hoek, H. W.
Tijdschrift
European Eating Disorder Review, 25, 52-59.
Datum
2016
Auteur(s)
Vroling, M. S., Wiersma, F., Lammers, M. A., & Noorthoorn, E.
Tijdschrift
European Eating Disorder Review, 24, 494-502.
Datum
2016
Auteur(s)
Lammers, M. W., Vroling, M. S., Ouwens, M. A., Engels, R. C. M. E., & Van Strien, T.
Tijdschrift
European Eating Disorder Review, 23, 219-228.
Datum
2015
Beschrijving

Protocollaire behandeling van patiënten met boulimia nervosa.

Protocollaire versie van de CBT-E behandeling voor boulima nervosa, gepubliceerd in het handboek 'Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten'. Geschreven door M. Lammers, I. Lugtenberg, L. Jansens en M. Vroling. Tevens hoofdstuk over hoe om te gaan met moeilijke casussen.

Aanbod: hoofdstukken in protocollair handboek

Titel presentatie
Predicting dropout from intensive outpatient CBT for BED: A naturalistic study.
Naam professional
drs. Mirjam Lammers
Datum
02-09-2016
Naam en plaats congres
EABCT congres, Stockholm, Zweden

Ervaring van patiënten/naasten

Vrouw van 22 jaar

Ik kan het me nog als de dag van gisteren herinneren dat men bij Amarum zei: "De behandeling waar wij als team aan denken, is voor jou de klinische behandeling van 20 weken". Op dat moment dacht ik dat mijn wereld instortte. Het is toch niet zó erg met me, ik kan toch nog werken en functioneren? Maar diep van binnen wist ik wel dat het zo ook niet langer kon. Dus na lang praten en nadenken wilde ik er toch ECHT voor gaan. Vijf jaar worstelde ik al met de eetstoornis en toen iemand tegen me zei: "Wat is nou 20 weken behandeling als je daarna nog zoveel jaren fijn kunt leven zonder eetstoornis", besefte ik dat het zo ook niet langer ging en dat ik de behandeling aan wilde gaan.
Een maand later kon ik al starten met de behandeling. Super spannend allemaal. Vijf dagen weg van huis, hoe zal het gaan, in welke groep kom ik terecht? Allemaal vragen die ik tevoren nog niet kon beantwoorden. Maar ik merkte al snel dat de groep en de therapeuten me hier konden helpen. Ik voelde me ineens niet meer zo alleen met mijn ziekte. De eerste weken in de kliniek merkte ik pas hoe erg ik mijn lichaam de afgelopen 5 jaar had afgetakeld. Dit was zeer confronterend.

Back to top