Toekenning TOPGGz-keurmerk

 

Beoordeling van de gevisiteerde eenheid

Om het TOPGGz-keurmerk te verwerven of te behouden, moet worden voldaan aan alle veertien criteria. Per criterium worden eisen gesteld aan de onderbouwing. De criteria hebben betrekking op de volgende aandachtsgebieden:
•    hoogspecialistische patiëntenzorg;
•    wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling en innovatie;
•    opleiding en structurele kennisverspreiding;
•    commitment op lange termijn van de raad van bestuur.
 

Wordt het keurmerk altijd toegekend?

Een visitatieprocedure kan leiden tot het toekennen van het TOPGGz-keurmerk, maar ook tot het niet toekennen ervan.

Als een gevisiteerde eenheid bij een eerste visitatieprocedure niet aantoonbaar blijkt te voldoen aan alle criteria, dan dient de gevisiteerde eenheid opnieuw beoordeeld te worden op het moment dat zij meent wel aan de criteria te voldoen. De gevisiteerde eenheid moet dan opnieuw de gehele visitatieprocedure doorlopen.

Als er bij een hervisitatie geconstateerd wordt dat de gevisiteerde eenheid niet meer aan alle criteria voldoet, wordt er een zogenaamd ‘herstelbeleid’ ingesteld. Dit is een respijtperiode van zes maanden waarin de gevisiteerde eenheid de tijd krijgt om alsnog aantoonbaar aan alle criteria te voldoen. Na zes maanden wordt opnieuw getoetst door de visitatiecommissie. Als de gevisiteerde eenheid weer blijkt te voldoen, wordt het TOPGGz-keurmerk alsnog opnieuw toegekend. Als de gevisiteerde eenheid dan nog niet voldoet, wordt het keurmerk ingetrokken. 

Als een instelling het niet eens is met het door het bestuur genomen besluit over de toekenning van het TOPGGz-keurmerk aan een gevisiteerde eenheid (zowel bij een eerste visitatie als bij een hervisitatie), dan kan een beroep gedaan worden op de bezwaar- en beroepsprocedure.

Toekenning TOPGGz-keurmerk

Wanneer het bestuur een positief advies van de visitatiecommissie overneemt en het TOPGGz-keurmerk formeel toekent aan een gevisiteerde eenheid, wordt de gevisiteerde eenheid daarvan door de directeur van TOPGGz op de hoogte gesteld. De gevisiteerde eenheid mag zich vanaf dat moment 'TOPGGz-afdeling' noemen en het keurmerk voeren conform het Reglement gebruik TOPGGz-keurmerk voor communicatieve doeleinden. In dit reglement is vastgelegd onder welke voorwaarden het TOPGGz-beeldmerk gebruikt mag worden. Het TOPGGz-keurmerk is geregistreerd bij het BOIP-merkenregister onder nummer 0848889.

Na toekenning van het TOPGGz-keurmerk, neemt de secretaris van het visitatieteam contact met de TOPGGz-afdeling op, onder andere om samen een moment voor de feestelijke uitreiking van het keurmerk aan de afdeling te plannen. 

Wijzigingen en herstelbeleid

TOPGGz-afdelingen zijn altijd verplicht om fundamentele wijzigingen die mogelijk van negatieve invloed zijn op het voldoen aan alle criteria binnen één maand te melden aan de visitatiecommissie via een mail aan visitatiecommissie@topggz.nl. Fundamentele wijzigingen zijn bijvoorbeeld het (gedeeltelijk) vertrek van het boegbeeld, senior onderzoekers of hoogleraar, het (voortijdig) stoppen van een promotie of het wegvallen van de opleidingsplaats van de artikel 14 BIG-beroepen. De visitatiecommissie beoordeelt of er een herstelbeleid moet worden ingesteld. Dit herstelbeleid verloopt op dezelfde wijze als hier boven beschreven.

Het ingezette herstelbeleid moet er toe leiden dat de TOPGGz-afdeling nog steeds aan alle criteria voldoet c.q. binnen uiterlijk zes maanden weer zal voldoen. De visitatiecommissie beoordeelt op grond van het ingediende herstelbeleid conform de visitatieprocedure of de afdeling weer voldoet aan alle criteria.

Soms hebben de wijzigingen op een TOPGGz-afdeling een dermate grote impact, dat het niet te verwachten is dat een herstelbeleid van een half jaar leidt tot het weer voldoen aan alle criteria. In zo'n geval kan een instelling worden geadviseerd het TOPGGz-keurmerk voor deze afdeling terug te geven. Wanneer een TOPGGz-afdeling gedurende de looptijd van het keurmerk niet meer voldoet aan alle criteria, maar geen herstelbeleid wenst in te zetten, dan vervalt het keurmerk per direct na een besluit van het TOPGGz-bestuur. 

Voorjaarseditie nieuwsbrief TOPGGz is uit Hierin lees je het laatste nieuws over de TOPGGz-afdelingen en #TOPGGz: https://t.co/uWxuhJK8cxhttps://t.co/qHf2rBSd5X
22 uur 40 minuten geleden
(...), PsyQ EDIT Haaglanden (Parnassia Groep), Afdeling en Kenniscentrum ADHD bij volwassen en ouderen-PsyQ Haaglanden (Parnassia Groep). Het TOPGGz-bestuur feliciteert de afdelingen van harte met dit resultaat! Bekijk hier alle TOPGGz-afdelingen: https://t.co/m9pbHpWLt8 (3/3) https://t.co/BiVNuaMVxf
4 dagen geleden
Na reguliere hervisitatie werd het TOPGGz-keurmerk opnieuw voor vier jaar toegekend aan Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) (Dimence), Polikliniek Angst en Dwang (GGZ inGeest), Polikliniek Depressie. locatie De Nieuwe Valerius (DNV) (GGZ inGeest), (...) (2/3) https://t.co/sZdEyTdjFl
4 dagen geleden
Op 16 maart 2023 heeft het bestuur van de Stichting Topklinische GGz het #TOPGGz-keurmerk voor de komende vier jaar toegekend aan twee nieuwe afdelingen: Transitiepsychiatrie en Academisch centrum voor angst, dwang en trauma, beide onderdeel van Mondriaan. (1/3) https://t.co/ezmAlbfwIo
4 dagen geleden
Overweeg je met jouw afdeling het #TOPGGz-keurmerk te gaan verwerven of ben je dat aan het onderzoeken? Dan is de interactieve online 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗲𝗯𝗶𝗷𝗲𝗲𝗻𝗸𝗼𝗺𝘀𝘁 𝗼𝗽 𝟭𝟴 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹 onmisbaar! Meld je hier aan: https://t.co/hViobftImRhttps://t.co/6eBBSaQdV7
5 dagen geleden
Back to top