Autisme Team Noord-Nederland (ATN)

Lentis

Het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) biedt ambulante diagnostiek en behandeling aan infants, jeugdigen, volwassenen en ouderen met ernstige en/of complexe autismeproblematiek, hun gezinsleden en andere betrokkenen.

Hoofd- en sublocatie

Laan Corpus den Hoorn 102-2
9728 JR Groningen

Telefoon

Leeftijdscategorie
0-12 jaar
13-18 jaar
19-25 jaar
26-64 jaar
> 65 jaar
Beschrijving

Het Autisme Team Noord-Nederland is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van ernstige en/of complexe autismeproblematiek voor alle leeftijden en intelligentie niveau's. Er is veel kennis over complexe comorbiditeit zoals genetische syndromen, verstandelijke beperking, sensorische problematiek met auditieve/visuele/motorische beperkingen en/of neurologische aandoeningen, angststoornissen, PTSS en depressie.

Contra-indicaties

Bij niet acute overheersende co-morbiditeit, zoals ernstige verslavingsproblematiek en persoonlijkheidsproblematiek, wordt doorverwezen of vindt co-behandeling plaats.

Waar bestaat de diagnostiek uit?

De diagnostiek is multidisciplinair en bestaat uit een psychiatrisch onderzoek, afname van algemene en specifieke ASS vragenlijsten, en een uitvoerige ontwikkelings- en school/opleidings/werkanamnese. Op indicatie wordt onderzoek gedaan naar het somatisch, sensorisch en neuropsychologisch functioneren (o.a. executief functioneren, geheugen) in overleg met andere disciplines zoals een klinisch geneticus en neuroloog.

Bij jeugdigen vindt daarbovenop een psychologisch onderzoek, een (thuis/school)observatie en een ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule)-onderzoek plaats. 

Hoe intensief is deze voor de patient?

De patiënt moet in ieder geval vragenlijsten invullen over diens klachten, functioneren, steunsysteem en dagvulling (opleiding, werk, dagbesteding).

Behandeling
Ambulant
Beschrijving

Het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) biedt ambulante diagnostiek en behandeling aan infants, jeugdigen, volwassenen en ouderen met ernstige en/of complexe autismeproblematiek, hun gezinsleden en andere betrokkenen.
Het ATN heeft 4 teams: 1) jeugdteam inclusief infants 2) volwassenenteam 3) ATN Autreach 4) leeftijdsoverstijgend ASS+ team.

Naam en beschrijving
Aangepaste EMDR traumabehandeling bij autisme
Doelgroep

Deze innovatieve behandeling is gericht op volwassenen met een autismespectrumstoornis. Mensen met een autismespectrumstoornis hebben een verhoogd risico om een traumatische gebeurtenis te ervaren en een posttraumatische stress stoornis te ontwikkelen.

Methodiek

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een bewezen effectieve therapie die wordt toegepast bij het verwerken van nare en ingrijpende ervaringen. ATN heeft het EMDR-protocol aangepast voor mensen met autisme: meer tijd, concretisering en andere dan verbale communicatie.

Beoogde effecten

Het beoogde effect is reductie van traumasymptomen en ASS symptomen en vergroten van sociaal functioneren. EMDR heeft in veel gevallen een sterk positief effect op ASS patiënten met PTSS, waardoor zij meer kwaliteit van leven ervaren.

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

Behandelduur en behandelfrequentie variëren sterk.

Naam en beschrijving
Medicatie bij prikkelverwerkingsproblemen bij autisme (Bumetanide).
Doelgroep

Kinderen (5-15 jaar) met autisme - met eventueel comorbide epilepsie- die moeite hebben prikkels te verwerken.

Methodiek

Moeite met prikkelverwerking is een van de belangrijkste symptomen waar mensen met ASS in het dagelijkse leven veel last van kunnen ondervinden. De plaspil bumetanide is een relatief bekend en veilig middel. Twee eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat het middel een positieve invloed kan hebben op de prikkelverwerking.

Beoogde effecten

Verbeterde prikkelverwerking.

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

Gedurende 3 maanden krijgen kinderen de plaspil bumetanide voorgeschreven. Tijdens deze periode en daarna worden bloed- en urinecontroles uitgevoerd.

Effectiviteitsonderzoek

De innovatieve behandeling wordt onderzocht op effectiviteit in een multicenter dubbel blind placebo gecontroleerd onderzoek. Naast bloed- en urine onderzoek bij de kinderen worden vragenlijsten afgenomen bij ouders en leerkrachten van de kinderen.

Uitstroomcriteria

Het ATN hanteert de volgende uitstroomcriteria:

 • De behandeldoelen zijn naar tevredenheid van de cliënt behaald (zorgpad is afgerond).
 • Symptomatisch en functioneel herstel heeft plaatsgevonden.
 • De situatie van de cliënt is stabiel en hij/zij kan terugvallen op zijn/haar netwerk.
 • De ASS specifieke behandeling kan overgedragen worden aan (ASS specifieke) begeleiding vanuit de WMO.
 • Er is sprake van stabiele chronische problematiek (doorverwijzing).
 • Verhuizing.
 • De behandelrelatie komt niet tot stand.
 • Maximaal behandelresultaat is behaald bij chronische problematiek.
Waar worden patiënten naar door- of terugverwezen?

Na afronding van de behandeling bij het ATN kunnen patiënten verwezen worden naar andere instanties, bijvoorbeeld:

 • POH GGz
 • WMO
 • Algemeen maatschappelijk werk
 • Basis GGz
 • Algemene tweedelijnspsychiatrie
 • Beschermd Wonen
 • Opnamekliniek
Met welk instrument wordt de uitstroom getoetst/vastgesteld?

HoNOS, WHODAS.

Percentage waar patiënten na hoeveel tijd uitstromen

Een groot deel van de behandelingen duurt langer dan een jaar. Bijna de helft van de patiënten blijft langer dan 2 jaar in zorg.
70% van de cliënten blijft in elk geval twee jaar in zorg.
23% van de cliënten blijft in elk geval drie jaar in zorg.
11 % van de cliënten blijft in elk geval vier jaar in zorg.
Minder dan 6% blijft langer dan vijf jaar in zorg.
Na de afronding van de behandeling bij het ATN worden patiënten verwezen naar de BasisGGZ, een tweede lijns instelling/afdeling en een deel wordt terug verwezen naar de huisarts/afgesloten.

Hoe wordt een second opinion aangevraagd?
 

Het ATN voert second opinions uit, deze kunnen door de verwijzer worden aangevraagd bij aanmelding. Informatie betreffende voorgaande behandelingen wordt verzameld. De patient wordt face-to-face gezien om een beeld te vormen van de actuele situatie en nauwgezet diagnostische onderzoek uit te voeren. Vervolgens worden de bevindingen in een multidisciplinair overleg met experts van verschillende disciplines besproken om zorgvuldige conclusies over het ziektebeeld en behandeladvies te formuleren.

Vragen over second opinions kunnen gesteld worden tijdens het dagelijkse telefonische spreekuur van het ATN tussen 9.00-10.00u.

Naam
dr.
I.D.C.
(Inge)
van Balkom
Specialisatie

Kinder- en jeugdpsychiater, systeemtherapeut, gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van mensen met (zeldzame) genetische syndromen met complexe autisme fenotypes, zelfstandigheidsontwikkeling, prikkelverwerking, kwaliteit van leven en medicatiegebruik.

Contactgegevens

(050) 409 70 34

Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

Iedere werkdag, van 9.00-10.00 uur, is er telefonisch spreekuur voor consultatie en advies op uiteenlopend gebied aan hulpverleners.

Beschrijving doelstelling zorgaanbod

Patiënten met autisme rapporteren de meeste klachten op de volgende gebieden: ‘Sociale contacten’, ‘Overige psychische en gedragsproblemen’, ‘ADL activiteiten’ en ‘depressieve stemming’. Het zorgprogramma van het ATN zet daarom sterk in op deze klachten.

Met welk instrument worden de effecten gemeten

De HoNOS(ca) en Mansa worden standaard (jaarlijks) afgenomen.

Resultaten in percentages of aantallen

Er is een significante afname van klachten tussen begin- en eindmeting (> 0.05). Dit geldt zowel voor de gemiddelde klachten als voor de afzonderlijke vragen van de HoNOS.

Beschrijving resultaten zorgaanbod op kwaliteit van leven

Bij patiënten met autisme is kwaliteit van leven een belangrijke uitkomstmaat. De HoNOS wordt standaard (jaarlijks) afgenomen. De uitkomst wordt beoordeeld in relatie tot samen met de patiënt geformuleerde behandeldoelen. De uitkomst is bepalend voor de vervolgstappen.
Bij voldoende verbetering

 • het behandeldoel bijstellen
 • afschalen overwegen
 • uitstroom
 • terugverwijzing
 • doorstroom naar andere module binnen de zorgpaden.

Bij onvoldoende verbetering

 • het behandeldoel bijstellen
 • doorstroom naar andere module binnen de zorgpaden
 • uitstroom naar een meer passende behandelvorm.

Bij verslechtering

 • het behandeldoel bijstellen
 • intensiveren ambulante behandeling
 • onderzoeken of verbeteringen in de context nodig zijn (wonen, schulden, etc.)
 • doorstroom naar andere module binnen de zorgpaden
 • uitstroom naar een meer passende behandelvorm (o.a. ATN Autreach).
Met welk instrument gemeten

De HoNOS

Met welke frequentie

Jaarlijks

Beschrijving overige resultaten

Minder schoolverzuim
Reductie suïcidaal gedrag
Zelfstandig kunnen (blijven/gaan) wonen met ondersteuning
Lagere belasting van het systeem
Capabeler systeem in de omgang met/opvoeding van de patiënt

Hoe wordt de zorg door de patiënt en/of naaste ervaren?

De zorg wordt hoog gewaardeerd (Cliëntenraad, Familieraad en klanttevredenheidonderzoek).
Klanttevredenheid wordt onafhankelijke gemeten door ARGO.

Rapportcijfer conform CQ index

Clientwaardering is een 7,8.

Naam
prof. dr.
C.M.A.
van Ravenswaaij-Arts
Specialisatie

Hoogleraar dysmorfologie, in het bijzonder CHARGE syndroom, zeldzame chromosoomaandoeningen en de toepassing van nieuwe genetisch technieken in de diagnostiek van ontwikkelingsachterstand. 

Naam
dr.
I.D.C.
(Inge)
van Balkom
Specialisatie

Kinder- en jeugdpsychiater, systeemtherapeut, gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van mensen met (zeldzame) genetische syndromen met complexe autisme fenotypes, zelfstandigheidsontwikkeling, prikkelverwerking, kwaliteit van leven en medicatiegebruik.

Naam
dr.
S.
(Sigrid)
Piening
Specialisatie

Medisch socioloog, senior onderzoeker, maatschappelijk werker, gespecialiseerd in literatuur- en vragenlijstonderzoek, methodologie en sociaal psychiatrische (thuis)behandeling.

Beschrijving onderzoek

Elucidating Female AutiSm Study’ (EmFASiS) naar vrouwelijk autisme fenotype.

 

Verwachte einddatum
01-12-2022
Naam hoofdonderzoeker
dr. I.D.C. van Balkom
Beschrijving onderzoek

Cognition, self-injury and autism in Cornelia de Lange Syndrome: their mutual relationships and correlation with genetic background’.

Verwachte einddatum
01-10-2018
Naam hoofdonderzoeker
P.A. Mulder, S. Huisman, dr. S. Piening, dr. I.D.C. van Balkom, prof. dr. R.C.M. Hennekam
Auteur(s)
AM Euser, CG Reichart, IDC van Balkom
Tijdschrift
Therapeutic Advances in Drug Safety
Datum
10-07-2017
Auteur(s)
P Mulder, S Huisman, RCM Hennekam, C Oliver, IDC van Balkom, S Piening
Tijdschrift
Dev Med Child Neurol
Datum
18-12-2016
Auteur(s)
Naam RCD Davids, Y Groen, I Berg, O Tucha, IDC van Balkomauteur
Tijdschrift
J Autism Dev Disord
Datum
01-09-2016
Beschrijving

Opleiding ASS, begrijpen en begeleiden in samenwerking met Hanzehogeschool 

Hoofdstuk Autisme en suïcidaal gedrag in 2e geheel herziene druk Handboek suïcidaal gedrag.

Titel presentatie
The effect of Eye Movement Desensitization and Reprocessing in adults with an autism spectrum disorder and comorbid post traumatic stress disorder
Naam professional
dr. S. Piening en dr. I.D.C. van Balkom
Datum
06-10-2017
Naam en plaats congres
ENMESH 2017

Ervaring van patiënten/naasten

'De laatste tijd heb ik niet meer grip gekregen op mijn situatie, maar dat ligt aan mij. Hoe makkelijk ik het vond om mijn gewoonten te veranderen.'

'Prettige open sfeer.'

'Bij ATN hebben de medewerkers veel expertise en verdoen geen tijd met dingen die er niet toe doen. Heel fijn.'

'De behandeling zelf is goed; door omstandigheden hebben we lang op de behandeling gewacht.'

'Goede bereikbaarheid hulpverleners, denken mee, professioneel.'

'Sociale basis thuis en op het werk is verder niet aangepakt. Heeft ook te maken met ontstane situatie van verslaving.'

'Zeer goede behandeling! Ik ben al jaren onder behandeling, maar pas sinds ik bij Lentis ben, gaat het echt goed.'

Back to top