Centrum Jonge Kind Karakter UC

Karakter

Centrum Jonge Kind Karakter UC  is gespecialiseerd in het herkennen, diagnosticeren en behandelen van jonge kinderen (0-6 jaar) met een vermoeden of een sterk risico op psychiatrische problematiek.

Hoofd- en sublocatie

Reinier Postlaan 12
6525 GC Nijmegen

Prinses Beatrixlaan 25
4001 AG Tiel

Klingelbeekseweg 19
6812 DE Arnhem

Klarinetstraat 4
5402 BE Uden

Koopmanslaan 31-06
7005 BK Doetinchem

Leeftijdscategorie
0-12 jaar
Beschrijving

De doelgroep bestaat uit jonge kinderen (0-6 jaar) met een vermoeden van of een sterk risico op psychiatrische problematiek. Dit vraagt hoogspecialistische zorg, omdat deze kinderen op alle fronten volop in ontwikkeling zijn.

Daarnaast zijn deze kinderen zeer kwetsbaar wegens de volledige afhankelijkheid die zij hebben t.o.v. hun primaire steunsysteem.

Contra-indicaties

Pedagogische problematiek zonder enig vermoeden van psychiatrische problematiek bij kind.

Hoe wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt?

Elke baby, peuter of kleuter met een vermoeden van en/of een sterk verhoogd op risico psychiatrische problematiek komt met diens ouders/verzorgers in aanmerking.

DSM V classificatie

Kinderen van (0 tot 6 jaar) kunnen naar het Centrum Jonge Kind Karakter UC verwezen worden als er een vermoeden is van psychiatrische problematiek of een sterk risico daarop. Te denken valt aan:

 • autismespectrum problematiek
 • ADHD
 • ontwikkelingsproblematiek in brede zin
 • angst- en stemmingsproblematiek
 • trauma gerelateerde problematiek
 • (Ernstige/persisterende) gedragsproblematiek
 • (Ernstige) regulatie problematiek (moeilijke regulatie van emoties, gedrag, zintuiglijke/lichamelijke prikkels
 • primaire psychiatrische problematiek bij de ouder (post partum psychopathologie) met een groot risico op een bedreigde ontwikkeling van het kind.
Waar bestaat de diagnostiek uit?

Op één dag vindt plaats:

 • een intakegesprek met ouders/verzorgers
 • een ouder-kindobservatie
 • een kinderpsychiatrisch onderzoek
 • een eerste adviesgesprek met de ouders n.a.v. de eerste 3 intakeonderdelen. Hierin wordt ook het vervolgadvies besproken.

Dit kan leiden tot nadere diagnostiek, maar ook tot een voorstel voor behandeling. Het Centrum Jonge Kind Karakter UC plant tevens een ontwikkelings-/intelligentie onderzoek voor het kind.
Overige aanvullende diagnostische modules kunnen zijn: een neuropsychologisch-, een ADOS-, een logopedisch-, een psychomotorisch– of een gezinsonderzoek.
Op indicatie kan de afdeling het kind observeren in de thuissituatie en/of op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of op school.

Ten slotte volgt een afrondend adviesgesprek.

Hoe onderscheidt dit zich van reguliere diagnostiek?

Onderscheidend is het:

 • hoge expertiseniveau van het expertiseteam
 • de uitgebreidheid, veelzijdigheid en tegelijk ook compactheid van het diagnostiektraject
Hoe intensief is deze voor de patient?

Voorafgaand wordt ouders/verzorgers gevraagd enkele digitale vragenlijsten in te vullen (tijdsinvestering circa 1 uur), opdat de intake zo efficiënt mogelijk verloopt. De intake ochtend kost ouders en kind 150 minuten.

Welke instrumenten worden er gebruikt bij diagnostiek?

De volgende professionals zijn betrokken bij de diagnostiek:

 • Intakegesprek met ouders/verzorgers door Gz-psycholoog of IMH-specialist
 • Een ouder-kindobservatie door Gz-psycholoog of IMH-specialist
 • Een kinderpsychiatrisch onderzoek door een kinder- en jeugdpsychiater
 • Een eerste adviesgesprek met de ouders nav de eerste 3 intakeonderdelen door Gz-psycholoog of IMH-specialist en kinder-en jeugdpsychiater samen

Het aanvullend onderzoek vindt afhankelijk van het type onderzoek plaats door een psychodiagnostisch medewerker, gezinsbehandelaar of speltherapeut. Voor elk onderzoek wordt volgens Evidence Based Methodiek principes gewerkt.

Behandeling
Ambulant
Thuisbehandeling
Beschrijving

Het Centrum Jonge Kind Karakter UC is gespecialiseerd in het herkennen, diagnosticeren en behandelen van jonge kinderen (0-6 jaar) met een vermoeden of een sterk risico op psychiatrische problematiek.

Naam en beschrijving
Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG)
Doelgroep

Deze behandeling is in doorontwikkeling naar 3 soorten IPG:

 1. Opname voorkomend; in geval van pedagogische en psychiatrische crisis; hoogdrempelig, intensief.
  Vorm: thuis.
 2. Voorwaarden scheppend; bij pedagogische problematiek bij (vermoeden of risico op) psychiatrische problematiek, doel is ouders pedagogisch vaardiger en competenter te maken om vervolgens ruimte te maken voor indien nodig meer stoornis gericht aanbod; kortdurend, laagdrempelig, minder intensief;
  Vorm: blended thuis/op locatie/digitaal
 3. Procesdiagnostisch; doel is diagnostiek helder te krijgen; kort (max 3x),
  Vorm: thuis.
Methodiek

Een integratieve benadering, met sterke vertegenwoordiging van client-centered en oplossingsgericht gedachtengoed.
Een gemiddeld behandelgericht IPG traject duurt 12 weken, de intensiteit varieert tussen wekelijks tot 3 maal/week contact.

Beoogde effecten

Ontwikkelingskansen van kinderen worden vergroot.

Afhankelijk van modulen

 1. Opname voorkomen, ingang verkrijgen voor poliklinische behandeling.
 2. Ouders pedagogisch vaardiger en competenter maken om vervolgens ruimte te creëren voor indien nodig meer stoornis gericht aanbod
 3. Diagnostiek helder(der) krijgen
Effectiviteitsonderzoek

Reguliere ROM wordt gebruikt voor voor- en nameting.

Naam en beschrijving
Karakter Inzet voor (pre) Kleuters in de Klas (KiKK)
Doelgroep

Kinderen tot 6 jaar (tot en met de kleutergroepen 1 en 2) met een ernstige en/of complexe kinder-psychiatrische stoornis en een (dreigende) ontwikkelingsstagnatie op het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of in de eerste 2 groepen van de basisschool.

Methodiek

Een integratieve benadering, met sterke vertegenwoordiging van cognitief-gedragstherapeutische en oplossingsgerichte werkwijze, met een coachende benadering.

Beoogde effecten

Er wordt beoogd de ontwikkeling zodanig te stimuleren, dat het kind zich binnen de reguliere opvang of school optimaal verder kan ontwikkelen.

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

Er vinden 8 behandel-contacten in de klas plaats gedurende een periode van 4 tot 8 weken.

Effectiviteitsonderzoek

Het effect wordt gemeten middels een door de afdeling ontwikkelde vragenlijst, welke voor- en na de behandeling wordt afgenomen.

Uitstroomcriteria

Na de diagnostiekfase wordt bepaald of hoogspecialistische behandeling geïndiceerd is. Vervolgens vindt in elke behandelplanevaluatie (elke 6 maanden) een evaluatie van de doelen plaats, met ouders, mede gebaseerd op een ROM meting of verder behandeling door het Centrum Jonge Kind Karakter UC nog geïndiceerd is.

Waar worden patiënten naar door- of terugverwezen?

Patiënten worden naar de verwijzer of naar een netwerkpartner (ander medisch-specialisme, jeugdzorg, specialistische zorgvoorziening) door - of terugverwezen.

Is er een terugval aanbod?

Er is een terugvalaanbod, patiënten kunnen laagdrempelig terugkomen voor herdiagnostiek en indien voor geïndiceerd behandeling. Dit is van belang, omdat investering in het jonge kind veel kan betekenen in de ontwikkelingskansen.

Met welk instrument wordt de uitstroom getoetst/vastgesteld?

Met ROM metingen en de behandelplanevaluatie.

Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

Een second opinion kan worden aangevraagd via mail met een gerichte verwijsbrief, onderbouwd vanuit de gegevens van de first opinion. Deze kan gemaild worden naar .
Voor vooroverleg is mevr. dr. Martine van Dongen-Boomsma, kinder- en jeugdpsychiater en manager behandelzaken van dit centrum bereikbaar via m.vandongen-boomsma@karakter.com.

Een second opinion wordt uitgevoerd conform het reguliere diagnostiektraject, nadat uitvoerig kennis is genomen van de onderzoeksvraag en de beschikbare voorinformatie.

Naam
dr.
I.J.
(Iris)
Servatius-Oosterling
Specialisatie

Vroegsignalering en vroegherkenning autisme, Gz-psycholoog, senior-researcher, ADOS-trainer en PRT-trainer, initiatiefnemer Landelijk Netwerk Autisme Jonge Kind (LNAJK).

Contactgegevens

(024) 351 22 22 - i.oosterling@karakter.com

Naam
dr.
J.C.
(Janne)
Visser
Specialisatie

Diagnostiek en behandeling psychiatrie 0-6 jaar, kinder-en jeugdpsychiater, (specifiek) jonge kinderen en hun ouders, consultatie/advies aan netwerkpartners promotie in voorbereiding, deelname Landelijk Expertise Centrum KJP en Landelijk Kenniscentrum KJP, Landelijk Netwerk Autisme Jonge Kind (LNAJK), bestuur en wetensch. comm. DAIMH

Contactgegevens

 (024) 351 22 22 - j.visser@karakter.com

Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

Bij vragen aangaande (vermoeden van of risico op) psychiatrische problematiek van het jonge kind, kan het Centrum Jonge Kind Karakter UC benaderd worden voor het bieden van consultatie. Op dit moment heeft de afdeling een consultatieve functie naar de jeugdhulpverleningsorganisaties Entrea en de Driestroom en de Integrale Vroeghulp teams Arnhem-Tiel-Doetinchem-Nijmegen. De mogelijkheden van beeldconsultaties bij een huisartsenpraktijk en een afdeling kindergeneeskunde van een groot ziekenhuismogelijkheden worden onderzocht. Daarnaast is de consultatielijn Karakter dagelijks bereikbaar voor artsen, psychologen, paramedici en sociale wijkteams.

Voor specifieke specialistische vragen op casusniveau of voor structurele consultatie kan contact opgenomen met dr. Martine van Dongen-Boomsma, kinder- en jeugdpsychiater en manager behandelzaken.

Beschrijving doelstelling zorgaanbod

Hoe jonger, hoe kwetsbaarder. Hoe jonger, hoe meer kansen de ontwikkeling in de juiste richting te stimuleren.
Met deze dualiteit in gedachte, staan wij voor vroegherkenning van, en effectieve, realistische behandeling aan ouders en het jonge kind met een vermoeden of risico op kinderpsychiatrische problematiek met als belangrijkste doel ontwikkelingsstagnatie te voorkomen of te herstellen.
De komende jaren stellen wij onszelf tot doel het Centrum Jonge Kind Karakter UC uit te laten groeien tot Karakter Academisch Expertisecentrum Psychiatrie voor het Jonge kind (0-6), een Landelijk Academisch diagnostiek-, behandel- en kenniscentrum op het gebied van de Psychiatrie voor het Jonge kind.
Binnen het centrum is een gedeelde visie en hoogkwalitatieve handelingswijze zichtbaar, waarbij hoogwaardige zorg is afgestemd op de actuele authentieke behoefte van ouders en kind en hoogwaardige kennisoverdracht vraag-gestuurd verloopt en maatschappelijk relevant is.

Hoe wordt de zorg door de patiënt en/of naaste ervaren?

Na afsluiting ontvangen ouders een patiëntwaarderingsonderzoek. Deze bestaat uit 23 vragen waarin ouders hun oordeel kunnen uitspreken over de informatievoorziening, inspraakmogelijkheden, de behandelaar, het resultaat, ervaring van het kind en de begeleiding van de ouders. In 2017 zijn 203 onderzoeken uitgezet en 36 geretourneerd (18%). Het gemiddelde rapportcijfer is 7,5 op een schaal van 0-10. 86% van de ouders zou een ander adviseren om hulp te zoeken bij de zorglijn infants.

Naam
prof. dr.
J.K.
(Jan)
Buitelaar
Specialisatie

ADHD en ASS  (0-23)

Contactgegevens
Naam
dr.
I.J.
(Iris)
Servatius-Oosteling
Specialisatie

Gz-psycholoog, senior-researcher, ADOS-trainer en PRT-trainer, initiatiefnemer Landelijk Netwerk Autisme Jonge Kind (LNAJK).

Contactgegevens
Naam
dr.
M.
(Martine)
van Dongen-Boomsma
Specialisatie

Non-farmacologische interventies psychiatrische stoornissen bij het jonge kind

Verwachte einddatum
04-07-2017
Naam hoofdonderzoeker
J. Visser
Beschrijving onderzoek

Social-communicative problems in infants, toddlers and pre-schoolers; course and impact

Verwachte einddatum
20-06-2017
Naam hoofdonderzoeker
E. Morée
Auteur(s)
de Bildt A, Sytema S, Zander E, Bölte S, Sturm H, Yirmiya N, Yaari M, Charman T, Salomone E, LeCouteur A, Green J, Bedia RC, Primo PG, van Daalen E, de Jonge MV, Guðmundsdóttir E, Jóhannsdóttir S, Raleva M, Boskovska M, Rogé B, Baduel S, Moilanen I, Ylih
Tijdschrift
J Autism Dev Disord. 2015 Jul;45(7):2076-91. doi: 10.1007/s10803-015-2372-2.
Datum
juli 2015
Auteur(s)
Salomone E, Beranová Š, Bonnet-Brilhault F, Briciet Lauritsen M, Budisteanu M, Buitelaar J, Canal-Bedia R, Felhosi G, Fletcher-Watson S, Freitag C, Fuentes J, Gallagher L, Garcia Primo P, Gliga F, Gomot M, Green J, Heimann M, Jónsdóttir SL, Kaale A, Kawa
Tijdschrift
Autism. 2016 Feb;20(2):233-49. doi: 10.1177/1362361315577218.
Datum
Februari 2016
Auteur(s)
Ricarda Braukmann, Sarah Lloyd-Fox, Anna Blasi, Mark Johnson, Harold Bekkering, Jan Buitelaar & Sabine Hunnius.
Tijdschrift
European Journal of Neuroscience
Beschrijving

Vanuit de karakter Academie is er een e-learning ontwikkeld voor GGD-artsen die zicht richt op de vroegsignalering van autismekenmerken.

Wetenschappelijke presentaties/lezingen:

 • Symposium infantpsychiatrie, 28 juni 2016.
 • Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vroeg herkenning en behandeling van ASS een bijdrage vanuit het Landelijk Netwerk Autisme Jonge Kind (LNAJK). Dr. Iris Servatius-Oosterling, Karakter Universitair Centrum, Nijmegen en dr. Claudine Dietz, Altrecht Jeugd, Utrecht. 17e nationale autisme congres. 24 maart 2017.
 • Screening/diagnostiek van psychische en ontwikkelingsstoornissen bij 0-6 jarigen en vroege interventie bij ontwikkelingsstoornissen loont! Dr. Iris Servatius-Oosterling en Drs. Janne Visser. PAOG Heyendaal (UMCN health academy). 15 februari 2017.

Ervaring van patiënten/naasten

De 4-jarige Ruben kreeg drie maanden therapie voor autisme. Zijn ouders zien dat hij daardoor enorm is gegroeid. Moeder Esther: 'Eerst werd hij altijd boos als er iets niet lukte. Nu vraagt hij: 'Mama wil je me helpen? Hij kan meer zelf adequaat het initiatief nemen voor contact en geniet er ook van.'
Esther en haar man Martijn hebben gewacht met de therapie tot na de bevalling van hun tweede kind. Intussen pasten ze thuis al speelse middelen toe om Ruben te helpen, in overleg met Karakter. 'Als hij met de bal wil spelen, geef ik hem de bal pas als hij er om vraagt: "Mama, mag ik de bal?" Dit soort kleine manieren kun je heel breed inzetten,
zodat je kind leert om duidelijk te maken wat hij wil.'

Back to top