Complexe gedragsstoornissen en forensische jeugdpsychiatrie

Levvel

Complexe gedragsstoornissen en forensische jeugdpsychiatrie biedt ambulante diagnostiek en behandeling van complexe gedragsstoornissen (waaronder ADHD, ODD, CD, neuropsychologische dysfuncties) en (dreigende) forensisch-psychiatrische problematiek, waarbij eerste- en tweedelijns zorg onvoldoende effect heeft gehad.

Hoofd- en sublocatie

Rijksstraatweg 145
1115 AP Duivendrecht

Telefoon

Leeftijdscategorie
0-12 jaar
13-18 jaar
19-25 jaar
Beschrijving

Complexe gedragsstoornissen en forensische jeugdpsychiatrie is gespecialiseerd in complexe gedragsstoornissen (waaronder ADHD, ODD, CD, neuropsychologische dysfuncties) en (dreigende) forensisch-psychiatrische problematiek, waarbij eerste- en tweedelijns zorg onvoldoende effect heeft gehad.

Hoe wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt?

De volgende patiënten komen in aanmerking voor behandeling:
• Er is sprake van eerdere diagnostiek en/of hulpverlening waarbij het resultaat onvoldoende is en
• Er is sprake van meervoudige problematiek, waaronder psychiatrische, en vastlopen op meerdere leefgebieden (geen enkelvoudige diagnose) en/of
• Er is vaak sprake van bemoeienis door de Jeugdbescherming en kinderrechters.

DSM V classificatie

ADHD, ODD, CD, neuropsychologische problemen.

Waar bestaat de diagnostiek uit?

De diagnostiek bestaat uit gesprekken met kinderen, jongeren en hun naast betrokkenen. Zo nodig wordt uitgebreid neuropsychologisch onderzoek gedaan.

Hoe onderscheidt dit zich van reguliere diagnostiek?

De diagnostiek onderscheidt zich zowel in de diepgang als door de ervaren teams die ook bij zeer complexe problematiek op veel levensgebieden toch tot een goede probleemanalyse kunnen komen.

Hoe intensief is deze voor de patient?

De intensiteit van het diagnostiektraject hangt af van de problematiek. Vaak zijn meerdere gesprekken nodig om een goed diagnostisch beeld te verkrijgen.

Welke instrumenten worden er gebruikt bij diagnostiek?

Er wordt gewerkt met verschillende wetenschappelijk onderbouwde instrumenten. Op indicatie wordt uitgebreid neuropsychologische onderzoek gedaan met verschillende testen.

Behandeling
Ambulant
Beschrijving

Complexe gedragsstoornissen en forensische jeugdpsychiatrie biedt ambulante diagnostiek en behandeling van complexe gedragsstoornissen (waaronder ADHD, ODD, CD, neuropsychologische dysfuncties) en (dreigende) forensisch-psychiatrische problematiek, waarbij eerste- en tweedelijns zorg onvoldoende effect heeft gehad. Er is een outreachend aanbod en er wordt nauw samengewerkt met dagbehandeling, klinieken, School2Care, gesloten jeugdzorg De Koppeling, de kleinschalige voorziening in Amsterdam en verschillende justitiële jeugdinrichtingen. Er is een outreachend Forensisch team samen met Spirit Jeugdzorg: De Forensische Formatie.

Naam en beschrijving
Beter bij de les
Doelgroep

Deze training is bedoeld voor kinderen op de basisschool (8-12 jaar) met zwakke executieve functies, zoals kinderen met AD(H)D en leerproblemen.  

Methodiek

Met praktische taken oefenen kinderen werkgeheugen, metacognitieve vaardigheden en leerstrategieën voor aandacht, planning, werkgeheugen, doel en taakgericht gedrag.

Beoogde effecten

Het beoogde effect is dat kinderen meer inzicht krijgen in zijn/haar eigen leergedrag. Het kind wordt getraind om naar het eigen functioneren te kijken, zodat het zichzelf uiteindelijk zo veel mogelijk zelfstandig kan bijsturen. Door er vroeg bij te zijn kunnen ernstige gedragsproblemen en een potentieel complex beloop voorkomen worden.

Effectiviteitsonderzoek

Deze behandelmethode is met een RCT vergeleken met Cogmed Working Memory Training. Beter bij de les is net zo effectief als de Cogmed training voor kinderen met ADHD op basisscholen. Per kind moet gekeken worden welke behandelvorm het beste past, er is geen 'one size fits all' behandeling.

Uitstroomcriteria

De behandeling wordt afgesloten wanneer het behandeldoel is gehaald, er sprake is van verbetering van functioneren en er geen hoog specialistische zorg meer nodig is.

Waar worden patiënten naar door- of terugverwezen?

In principe wordt de patiënt weer terugverwezen naar de verwijzer.

Is er een terugval aanbod?

Als een patiënt is terugverwezen, dan blijft het mogelijk voor de verwijzer om consult in te winnen over  de vervolgbehandeling. De Bascule blijft in sommige situaties nog betrokken in de behandeling om deze op een goede manier over te dragen.

Percentage waar patiënten na hoeveel tijd uitstromen

Bij ongeveer 80% van de patiënten wordt de behandeling binnen 9 tot 18 maanden afgerond.

Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

Een second opinion kan worden aangevraagd via het Centraal Aanmeld en Informatiepunt - 020 890 19 00. Second opinions worden gedaan in een multi-disciplinair team bestaande uit kinder- en jeugdpsychiaters, klinisch (neuro)psychologen, GZ-psychologen en ouderbegeleiders. In de meeste gevallen verricht de poli complexe gedragsstoornissen en forensische psychiatrie diagnostisch onderzoek en wordt vervolgens een advies uitgebracht. Ook komt het voor dat daarna (tijdelijk) de behandeling wordt overgenomen.

Naam
prof. dr.
A.
(Arne)
Popma
Specialisatie

Kinder- en jeugd psychiater, complexe gedragsstoornissen en forensische kinder- en jeugdpsychiatrie

Contactgegevens

(020) 890 19 00  - a.popma@debascule.com

Naam
dr.
A.
(Ariane)
Tjeenk
Specialisatie

Klinisch neuropsycholoog, ADHD en neuropsychologie.

Contactgegevens

(020) 890 19 00 - a.tjeenk@debascule.com

Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

Er zijn verschillende manieren voor professionals om Consultatie & Advies in te winnen:

  • Telefonisch - (020) 890 19 00 – afhankelijk van de vraag wordt verwezen naar één van de expertisegroep coördinatoren (met thema ADHD, gedragsstoornissen, Forensisch of Neuropsychologie).
  • Deelname aan expert tafels met andere instellingen, zoals de Tafel Top 400/600 van de GGD, ITAT (Integraal Toets- en Adviesteam voor radicalisering). Hier worden complexe casussen besproken en geeft De Bascule consultatie over de complexe psychiatrische problematiek • Consultatie aan andere instellingen zoals de Kleinschalige Forensische Voorziening in Amsterdam en IFA (intensief forensische aanpak) van Spirit, en het Actie Centrum Veiligheid van de gemeente Amsterdam  
  • Consultatie door het Forensisch Netwerk, in samenwerking met de vier grote forensische instellingen (De Bascule, De Waag, Arkin, Spirit) en TOP 600 Amsterdam.
Beschrijving doelstelling zorgaanbod

Het doel van Complexe gedragsstoornissen en forensische psychiatrie is effectieve - zoveel mogelijk laagdrempelige - behandeling bieden voor complexe gedragsstoornissen en forensisch-psychiatrische problematiek. Dat doen ze door een vertrouwensrelatie op te bouwen en door te motiveren om te veranderen.

Beschrijving klinische effecten van het zorgaanbod

Na de behandeling voelen ouders zich competenter in de opvoeding van hun kinderen. Ze hebben inzicht in de problematiek van hun kind en in de interactie hiervan in het gezin. Kinderen en jongeren die niet meer naar school gaan, gaan weer naar school. Delicten nemen af en er is sprake van minder recidieven.

Met welke frequentie

Elke behandeling wordt elk half jaar geëvalueerd. Dan worden de doelen besproken en het resultaat van de vragenlijsten met de cliënt en zijn of haar ouders en wordt indien nodig de behandeling aangepast.

Beschrijving resultaten zorgaanbod op kwaliteit van leven

Patiënten bouwen meer zelfvertrouwen op in hun eigen kennen en kunnen. Hierdoor staan ze sterker samen in hun gezin, op hun school en de maatschappij. Dit is belangrijk om hen veerkrachtig te maken en om terugval te voorkomen.

Hoe wordt de zorg door de patiënt en/of naaste ervaren?

Tot voor kort werd de waardering van de cliënten gemeten met de GGZ thermometer. De poli is op zoek naar een nieuw meer geschikt meetinstrument. Daarvoor is al een pilot gedaan binnen de Bascule.

Naam
prof. dr.
A.
(Arne)
Popma
Specialisatie

Complexe gedragsstoornissen en forensische kinder- en jeugdpsychiatrie

Contactgegevens
Naam
dr.
A.
(Ariane)
Tjeenk
Specialisatie

Neuropsychologie

Contactgegevens
Naam
dr.
R.
(Rianne)
Klaassen
Naam
dr.
S.
(Stefanie)
Rosema
Beschrijving onderzoek

Inzicht in basisstrategieën bij kinderen met ADHD.

Verwachte einddatum
31-12-2019
Naam hoofdonderzoeker
Tycho Dekkers
Beschrijving onderzoek

Onderliggende mechanismen van het ontstaan van gedragsstoornissen bij meisjes doorgronden.

Verwachte einddatum
31-12-2018
Naam hoofdonderzoeker
Helena Oldenhof
Auteur(s)
T. Jambroes, L.M. Jansen, R.R. Vermeiren, T.A. Doreleijers, O.F. Colins, & A. Popma
Tijdschrift
European Child and Adolescent Psychiatry
Datum
01-08-2016
Auteur(s)
M.L. van der Donk, A.C. Hiemstra-Beernink, A.C. Tjeenk-Kalff, A. van der Leij, & R.J. Lindauer
Tijdschrift
Journal of Attention Disorders
Datum
01-03-2016
Auteur(s)
K.A. Babel, T. Jambroes, S. Oostermeijer, P.M. van de Ven, A. Popma, R.R.J.M Vermeiren, T.A.H. Dorrelijers, & L. Jansen.
Tijdschrift
Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health
Datum
01-11-2016
Beschrijving

Medewerkers van de afdeling verzorgen nationaal en internationaal lezingen, workshops en onderwijs.

Titel presentatie
Gedragsstoornissen en forensische jeugdpsychiatrie
Naam professional
Arne Popma
Datum
17-01-2017
Naam en plaats congres
Jaarsymposium Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2017, Utrecht

Ervaring van patiënten/naasten

Wij (Niels en Immelie) zijn de ouders van Pien, 8 jaar. Pien heeft een oudere broer Stein (10 jaar) en ze zit in groep 5 van een Montessori school. De aanleiding om hulp voor Pien te zoeken is dat ze een aantal jaren terug steeds klaagde over buikpijn. In het VUmc werd er door de kinderarts geen medische verklaring gevonden en werd zij om die reden verwezen voor zorg. Wij zijn toen terecht gekomen bij een PMT therapeut die aan de slag ging met haar gedrag en emoties. Dit had betrekking op het negatieve beeld dat Pien van zichzelf had, op haar gevoelens rondom onze scheiding en op hoe ze zich op kon stellen op school in de klas, wanneer het niet zo goed liep. Op school echter werden er steeds meer en steeds forsere gedragsproblemen geconstateerd. Pien luisterde niet goed naar haar juf, kon uitdagend gedrag laten zien naar de juf en naar andere kinderen. Thuis was het ook toenemend moeilijk om Pien aan te sturen. Daarnaast viel op dat Pien last had van faalangst, soms deed ze taakjes niet omdat ze het idee had het toch niet goed te kunnen. Haar negatieve zelfbeeld maakte alles nog lastiger. Ze merkte dat ze opviel met haar gedrag wat zorgde voor vervelende gevoelens daarover bij zichzelf. In een overleg met school (directeur, leerkracht en IB-er), de therapeut van Pien en ons als ouders is toen besloten dat het goed is uitgebreide diagnostiek te laten doen naar de aard van de problemen van Pien.
Wij zijn terecht gekomen bij de Bascule, poli Complexe Gedragsproblemen, waar wij na een wachttijd van een paar maanden terecht konden voor een eerste gesprek. Parallel daaraan werd er vanuit de Ouder-kind begeleider van school aangedrongen op eerdere hulp voor Pien, wat resulteerde in een aanmelding voor PMTO. Uiteindelijk is de start van de diagnostiek en een intake voor de PMTO in de tijd samen gevallen.
In korte tijd hebben wij als ouders en Pien zelf gesproken met een ervaren psychotherapeut en een GZ psycholoog i.o. en is er aanvullend ook een psychologisch test geweest om de capaciteiten van Pien te bepalen. Dit alles vond in een kort tijdsbestek plaats wat zeer prettig was omdat het duidelijk was dat er op korte termijn uitkomsten zouden zijn waar we wat mee zouden kunnen gaan doen. Het onderzoek leverde een diagnose ADHD gecombineerde type op, ODD en een angststoornis NAO. In het adviesgesprek waarin de resultaten besproken werden, eerst met ons als ouders alleen, daarna een aparte keer met Pien erbij, werd meteen ook een plan van aanpak aangereikt. Voor Pien individuele therapie en medicatie en voor ons PMTO. Pien is niet lang daarna gezien door een psychiater en een psychiater i.o. die medicatie besproken/uitgelegd hebben en daarna ingesteld. Ook is kort na de diagnose gestart met de individuele therapie van Pien. Zowel wij als ouders als Pien voelen zich erg prettig bij de geboden begeleiding. Pien gaat graag naar de therapie en wij hebben veel aan de handvaten die geboden worden in de PMTO. Daarnaast was er een vraag vanuit school voor meer begeleiding, waar door de psychotherapeut die het diagnostisch traject leidde op ingespeeld is door op school langs te gaan en middels het PO adviesteam een observatie te laten plaatsvinden. Op dit moment zijn we hiermee bezig. - januari 2017 -

Back to top