Jellinek, locatie Obrechtstraat

Arkin

Jellinek, locatie Obrechtstraat is gespecialiseerd in ernstige en complexe verslavingsproblematiek bij volwassenen. Het gaat om patiënten die verslaafd zijn aan middelen (alcohol, cannabis, cocaïne, opiaten, amfetaminen, benzodiazepinen, GHB, tabak) of een gedragsverslaving hebben (zoals gokverslaving).

Hoofd- en sublocatie

Jacob Obrechtstraat 92
1071 KR Amsterdam

Telefoon

Leeftijdscategorie
26-64 jaar
Beschrijving

Jellinek, locatie Obrechtstraat is gespecialiseerd in ernstige en complexe verslavingsproblematiek bij volwassenen. Het gaat om patiënten die verslaafd zijn aan middelen (alcohol, cannabis, cocaine, opiaten, amfetaminen, benzodiazepinen, GHB, tabak) of een gedragsverslaving hebben (zoals gokverslaving).

Contra-indicaties

Dakloosheid

Hoe wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt?

De meeste patiënten van de afdeling zijn verslaafd aan 2 of meer middelen. Een substantieel deel van de patiënten is al langer dan 10 jaar verslaafd en eerder in behandeling geweest voor verslaving. Naast verslavingsproblematiek is er vaak sprake van andere psychische stoornissen.

DSM V classificatie

Patiënten met middelengerelateerde stoornissen en verslavingsstoornissen.

Waar bestaat de diagnostiek uit?

Tijdens de intake wordt de MATE afgenomen, een specifiek voor de verslavingszorg ontwikkeld instrument (Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie). Deze bevat onder andere de DASS-21 waarmee angst-, stress en depressieve klachten in kaart worden gebracht. Daarnaast worden vragenlijsten afgenomen om eventuele andere psychische stoornissen op te sporen, zoals de Jellinek PTSD screening questionnaire. Ook vindt een medische screening plaats. Deze wordt uitgevoerd door een verslavingsarts, die regiebehandelaar is in de diagnostische fase.
Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt ingeschat op welk intensiteitsniveau de verslavingsbehandeling dient plaats te vinden en of medisch vervolgonderzoek noodzakelijk is. Tijdens het adviesgesprek (dat dezelfde dag plaatsvindt) wordt met de patiënt besproken welke behandelopties er zijn en wordt de eerste behandelafspraak gepland.
Na de intake vindt zo nodig nader medisch onderzoek plaats. Dit gebeurt standaard wanneer er medische begeleiding bij het ontgiften nodig is. Tijdens het medisch onderzoek wordt bepaald of de detox ambulant, deeltijd of klinisch wordt gedaan.
Op indicatie vindt aanvullend (psycho)diagnostisch of psychiatrisch onderzoek plaats. Wanneer psychische klachten mogelijk veroorzaakt worden door het middelengebruik (bijvoorbeeld depressieve klachten of angstklachten) wordt eerst ingezet op het bereiken van abstinentie. Na 2-4 weken abstinentie vindt dan psychiatrische diagnostiek plaats.

Hoe onderscheidt dit zich van reguliere diagnostiek?

De diagnostiek wordt multidisciplinair verricht.

Hoe intensief is deze voor de patient?

De initiële diagnostiek neemt ongeveer 2-3 uur in beslag, dit wordt op 1 dag verricht.

Welke instrumenten worden er gebruikt bij diagnostiek?

De eerste diagnostiek wordt door een psycholoog en een verslavingsarts verricht. Indien nodig vindt aanvullende diagnostiek. Afhankelijk van de vraagstelling wordt dit gedaan door een psycholoog, verslavingsarts of psychiater.

Behandeling
Ambulant
Deeltijdbehandeling
Klinisch (open)
Beschrijving

Er wordt behandeling geboden op 3 intensiteiten van zorg: poliklinische behandeling, deeltijdbehandeling en klinische behandeling, waaronder diverse intensiteiten van detoxificatie.
Behandeling wordt aangeboden vanuit het cognitief gedragstherapeutisch referentiekader De behandeling bestaat uit kernmodulen (die door alle patiënten worden gevolgd) en modulen op indicatie waarbij op indicatie innovatieve modulen aan de behandeling worden toegevoegd (zoals neuromodulatie, of specifieke geïntegreerde behandeling voor verslaving en comorbide stoornissen). Omdat verslaving bij deze doelgroep vaak een chronisch recidiverende aandoening is, is de behandeling voor een belangrijk deel gericht op het consolideren van de behandelresultaten en terugvalpreventie.

Naam en beschrijving
Samen nuchter
Doelgroep

Naasten van mensen met een verslaving

Methodiek

Samen Nuchter is een e-health interventie die door  Jellinek, locatie Obrechtstraat is ontwikkeld. Het is een online toepassing van de effectief bewezen interventie CRAFT. De interventie heeft 2 doelen:

 1. Naasten vaardigheden leren om te stimuleren tot hulp zoeken van mensen met een verslavingsprobleem
 2. Verbeteren van de kwaliteit van leven van de naaste verslaving en het welzijn van de naasten zelf bevorderen en psychische klachten bij hen voorkomen en verminderen.
Beoogde effecten

Naasten van mensen met een verslaving kunnen hiermee laagdrempelig en anoniem ondersteund worden en bijdragen aan de vroegsignalering.

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

De naaste kan het programma in eigen tempo doorlopen. Gemiddelde duur is enkele weken.

Effectiviteitsonderzoek

De effectevaluatie van Samen Nuchter loopt nog op dit moment. In het onderzoek wordt gekeken naar angst- en depressie klachten bij de naaste, de lijdensdruk van het mantelzorgen en het relationeel functioneren. Daarnaast wordt ook het middelengebruik en de zorg die de gebruikende naaste krijgt uitgevraagd en is een evaluatievragenlijst m.b.t. de interventie zelf afgenomen. Uit de eerste resultaten blijkt Samen Nuchter op verschillende aspecten positieve effecten heeft. Gebruikers van Samen Nuchter ervaren dat de relatie met hun naaste verbetert, dat zij beter kunnen communiceren met hun naasten en dat zij zich minder onzeker voelen over hoe om te gaan met hun gebruikende naaste. Verder is een toename zichtbaar in het aantal verslaafden die in zorg komen en is een flinke afname zichtbaar in het door de naaste gerapporteerde aantal dagen dat wordt gebruikt. Er lijkt geen effect te zijn op stressklachten.

Naam en beschrijving
Magnetische hersenstimulatie
Doelgroep

Patiënten met een alcoholverslaving die een intensieve cognitieve gedragstherapie volgen (klinisch of dagbehandeling).

Methodiek

Magnetische hersenstimulatie is een veelbelovende additionele behandelinterventie voor verslaving.

Beoogde effecten

Afname van de hunkering, verbetering van het executief functioneren en voorkomen van terugval (6 maanden na behandeling).

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

De behandeling wordt wetenschappelijk onderzocht. De patiënt wordt daarom gevraagd om verschillende vragenlijsten in te vullen. Een deel van de patiënten wordt ook gevraagd om een MRI scan te ondergaan. Na 3, 6 en 12 maanden vindt telefonisch contact plaats om de effecten te evalueren.

Effectiviteitsonderzoek

Met een RCT wordt onderzocht of toevoeging van magnetische stimulatie van de prefrontale cortex leidt tot afname van de hunkering, verbetering van het executief functioneren, verandering van de hersenfunctie en het voorkomen van terugval (6 maanden na behandeling).

Uitstroomcriteria

De zorg wordt beëindigd indien het zorgpad is afgerond of eerder indien het gewenste resultaat is bereikt. Beoogd eindresultaat is abstinentie of gecontroleerd gebruik van alle verslavende middelen. Indien bij tussenevaluatie blijkt dat er onvoldoende behandelrespons is (op basis van ROM), wordt de behandeling geïntensiveerd of bijgesteld. Voor wat betreft de behandeling van comorbiditeit wordt de behandeling beëindigd als de voorgenomen behandeling is afgerond of eerder als gewenste resultaat is bereikt. Als bij tussen- of eindevaluatie blijkt dat er onvoldoende respons op de behandeling van de comorbiditeit is, wordt op basis van de hypotheses over het uitblijven van respons en de interactie tussen de verslaving en de comorbiditeit, de afweging gemaakt of patiënt verwezen wordt naar een afdeling of instelling, gespecialiseerd in deze comorbiditeit of dat er een verlenging van de behandeling bij Jellinek, locatie Obrechtstraat plaatsvindt waarin de behandeling wordt bijgesteld. Zo nodig vindt er een consultatie plaats van een specialistische ggz-instelling.

Waar worden patiënten naar door- of terugverwezen?

Na succesvolle behandeling worden de meeste patiënten terugverwezen naar de huisarts (of POH ggz in de huisartsenpraktijk).
Indien nodig worden patiënten doorverwezen voor verdere behandeling van andere psychische klachten waarvoor de afdeling geen behandeling in huis heeft, bijvoorbeeld bij persoonlijkheidsproblematiek.

Is er een terugval aanbod?

Het zorgpad wordt afgerond met een module terugvalpreventie. Tijdens deze module wordt de zorgzwaarte afgeschaald en maakt de cliënt geen gebruik meer van andere modulen, zoals de medische disciplines. De module terugvalpreventie wordt door dezelfde behandelaar aangeboden, om te zorgen voor continuïteit van zorg gedurende langere tijd én om bij terugval in gebruik zo nodig snel weer te kunnen opschalen en het gebruik zo snel mogelijk weer te doorbreken

Met welk instrument wordt de uitstroom getoetst/vastgesteld?

Met de MATE-1: dit is een instrument dat het middelengebruik in de afgelopen 30 dagen inventariseert. Indien er ook sprake is van andere psychische klachten wordt een specifieke vragenlijst gebruikt om het behandelresultaat vast te stellen.

Percentage waar patiënten na hoeveel tijd uitstromen

92% van de patiënten rondt de behandeling binnen 1 jaar af.

Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

Een second opinion kan worden aangevraagd via 088-505 12 20. Of via de website van Jellinek.

Bijzonderheden

Vaak worden second opinions aangevraagd over het in samenhang behandelen van de verslavingsproblematiek en de psychische stoornis(sen) of de somatische aandoening(en). Een second opinion wordt vaak gevolgd door een aantal motiverende gesprekken. Dit is een bewezen effectieve methode bij problematisch middelengebruik wanneer een patiënt nog onvoldoende bereid is om met een behandeling te starten. In deze motiverende gesprekken wordt de motivatie voor verandering verhoogd of barrières voor behandeling weggenomen (bv het misverstand dat men altijd wordt opgenomen, of levenslang moet stoppen met gebruik).

Een second opinion kent de volgende werkwijze:

 1. Samenvatten vraagstelling aanvrager en welke informatie bekend is
 2. Bespreken zienswijze patiënt ten aanzien van zijn middelengebruik (de mate waarin patiënt of zijn omgeving het middelengebruik als een probleem ervaart, klachten of problemen die volgens patiënt gerelateerd zijn aan het gebruik)
 3. Objectiveren middelengebruik (hoeveelheden en frequentie per middel) en stellen diagnose (misbruik/ afhankelijkheid). Hiertoe wordt de MATE gebruikt, een gestandaardiseerd instrument specifiek ontwikkeld voor de verslavingszorg
 4. Medisch en psychiatrische klachten (onderdeel van de MATE)
 5. Bepalen noodzaak tot medisch verslavingsonderzoek
 6. Behandeladvies en / of vervolgafspraak
Naam
drs.
L.
(Loes)
Hanck
Specialisatie

Verslavingsarts/praktijkopleider verslavingsartsen.

Contactgegevens

(088) 505 12 20 - loes.hanck@jellinek.nl

Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

Ggz professionals kunnen voor consultatie en advies contact opnemen met behandelaren en verslavingsartsen via (088) 505 12 20. Consultatie is telefonisch mogelijk op alle werkdagen.
De afdeling heeft samenwerkingsafspraken met verschillende ggz-instellingen in de regio voor consultatie en advies. Een behandelaar is bij deze instellingen wekelijks een aantal uur beschikbaar. Er kan consultatie gevraagd worden over:

 1. Inschatting van de ernst van de verslavingsproblematiek en de noodzaak tot behandeling,
 2. Hoe de aanvrager patiënt kan motiveren tot verandering van het gebruik en tot behandeling en
 3. Hoe in samenhang de verslavingsproblematiek en psychiatrische klachten en/of somatische aandoeningen te behandelen.

Een consultatievraag van een behandelaar leidt vaak tot een second opinion, waarbij de patiënt gesproken wordt op verzoek van de aanvrager.

Beschrijving doelstelling zorgaanbod

Het doel van de behandeling is abstinentie of gecontroleerd gebruik van alle verslavende middelen.

Bij welk % van de patiënten is dit doel bereikt?

69% van de patiënten heeft bij afronding van de behandeling abstinentie of gecontroleerd gebruik bereikt. Nog eens 7% van de patiënten is substantieel verbeterd: het middelengebruik is met 40% verminderd, maar er is nog wel sprake van overmatig gebruik.

Hoe wordt dit gemeten?

Dit is gemeten bij afsluiting van de behandeling met de MATE-1: een gestandaardiseerde vragenlijst die het middelengebruik uitvraagt.

Beschrijving klinische effecten van het zorgaanbod

Bij driekwart van de patiënten is sprake van aanzienlijke verbetering van de verslavingsproblematiek bij afronding van de behandeling.

Met welk instrument worden de effecten gemeten

MATE, DASS21, Mansa, dagelijkse registratie middelengebruik door patiënt.

Met welke frequentie

Bij start behandeling, na 5-6 weken en bij eind behandeling. En dagelijkse registratie middelengebruik.

Resultaten in percentages of aantallen
 • 46% Verbeterd: abstinent
 • 21% verbeterd: gecontroleerd gebruik (maximaal 4 dagen gebruik afgelopen 30 dagen)
 • 7% verbeterd: overmatig gebruik
 • 7% verbeterd: overmatig gebruik 40% afname gebruiksdagen
 • 22% stabiel: overmatig gebruik, geen verbetering, geen verslechtering
 • 4% verslechterd: overmatig gebruik, meer dan 40% toename van gebruiksdagen.
Beschrijving resultaten zorgaanbod op kwaliteit van leven

Het aanpakken van de verslavingsproblematiek heeft een positief effect op het functioneren en de kwaliteit van leven op meerdere leefgebieden.

Met welk instrument gemeten

Mansa

Met welke frequentie

Start, na 5/6 weken, eind van de behandeling.

Beschrijving overige resultaten

Afname van bijkomende psychische klachten en verbetering van de lichamelijke gezondheid.

Hoe is dit gemeten/vastgesteld

Afname psychische klachten wordt gemeten met de DASS21 vragenlijst.

Hoe wordt de zorg door de patiënt en/of naaste ervaren?

De zorg wordt gewaardeerd met rapportcijfer 8,5 (Zorgkaart Nederland).
De cursus omgaan met verslaving voor naasten is een belangrijk aanbod van Jellinek Obrechtstraat. Deelnemers die de cursus hebben gevolgd, geven de cursus een 8,4 als rapportcijfer. “De cursus sluit goed aan bij wat ik nodig heb. Ik krijg zo antwoord op mijn vragen over wat verslaving nu inhoudt, wat ik het beste kan doen en hoe een behandeling kan helpen“. “Ik vind het vooral fijn dat ik mijn ervaringen met anderen kan delen die weten waar ik doorheen ga. Gewoon allemaal mensen die me begrijpen…en dat terwijl ik dacht dat ik een van de weinige mensen was die hiermee worstelde“. 74% van de deelnemers geeft bovendien aan door de bijeenkomsten beter te kunnen omgaan met de situatie. De behandelaars worden beoordeeld als deskundig, respectvol en geïnteresseerd.

Rapportcijfer conform CQ index

7,9 op een schaal van 1-10. Patiënten geven met name een hoge waardering voor de bejegening (8,9).

Naam
prof. dr.
A.E.
(Anneke)
Goudriaan
Specialisatie

Oorzaken en werkingsmechanismen bij verslaving en de behandeling van verslavingsgedrag.

Contactgegevens
Naam
dr.
L.A.
(Loes)
Marquenie
Specialisatie

Verslaving en comorbide angststoornissen.

Contactgegevens
Naam
dr.
T.
(Thelma)
Schilt
Specialisatie

Verslaving, middelengebruik en cognitief functioneren.

Contactgegevens
Naam
dr.
M.
(Marleen)
de Waal
Specialisatie

Trauma en verslaving.

Contactgegevens
Beschrijving onderzoek

Druk en Drug. Prevalentie, diagnostiek en behandeling van ADHD bij patiënten met een verslaving. Hieronder vallen 2 deelonderzoeken: 1) een beschrijvende studie over prevalentie van ADHD en comorbide stoornissen bij patiënten met een verslaving, en 2) studie naar geïntegreerde behandeling voor patiënten met verslaving en ADHD.

Verwachte einddatum
31-12-2018
Naam hoofdonderzoeker
Katelijne van Emmerik-van Oortmerssen
Beschrijving onderzoek

Verbeteren van de verslavingsbehandeling door middel van magnetische hersenstimulatie. We onderzoeken of na het magnetisch stimuleren van de prefrontale cortex van individuen met een alcohol afhankelijkheid de hunkering afneemt, het executief functioneren verbetert, hersenfunctie verandert en terugval (6 maanden na behandeling) vermindert.

Verwachte einddatum
31-12-2019
Naam hoofdonderzoeker
R.S. Schluter
Auteur(s)
Schluter R.S., Jansen J.M., van Holst R.J., van den Brink W., Goudriaan A.E.,
Tijdschrift
Brain connect, december 2017
Datum
01-12-2017
Auteur(s)
van Emmerik-van Oortmerssen K., Vedel E., Kramer F., Koeter M., Schoevers R.A. & Van den Brink W. (2017).
Tijdschrift
Drug and Alcohol Dependence, november 2017
Datum
01-11-2017
Auteur(s)
Maniaci G., Goudriaan A.E., Cannizzaro C., van Holst R.J.,
Tijdschrift
Journal of gamblings studies, maart 2017
Datum
01-03-2017
Beschrijving

Workshop, klinische lessen, nascholing

Behandelaren van de afdeling hebben in de afgelopen 3 jaar tientallen bijdragen geleverd aan kennisverspreiding. Zij treden op als docent aan diverse psychologische en medische opleidingen, verzorgen nascholingen en klinische lessen bij samenwerkingspartners. Tevens zijn er lezingen en workshops verzorgd op (internationale) congressen.

Titel presentatie
Treatment of substance use disorders, effectiveness & innovation in CBT in clinical practice.
Naam professional
dr. W. de Wildt
Datum
14-07-2017
Naam en plaats congres
European Congress of psychology - Amsterdam

Ervaring van patiënten/naasten

Bijzonder goede behandelingen, merkbaar met goed onderbouwde onderliggende theorie.  Jellinek, locatie Obrechtstraat is een wetenschappelijk instituut. Goede zorg, veel aandacht voor persoonlijke wensen en bijzondere situaties. Ontzettend veel geleerd in mijn behandeling. Ik ben niet genezen, maar dat ben je waarschijnlijk ook nooit, maar door deze behandeling ben ik wel in staat om met mijn verslaving om te gaan (Zorgkaart Nederland).

Opgenomen in de Jellinek begin september. Na twee weken detox naar de klinische behandeling Obrechtstraat voor 6 weken. Daarna 6 weken dagbehandeling. Ik ben opgenomen wegens alcohol- en benzo's verslaving. Vanaf het begin was duidelijk dat de medewerkers vakmensen zijn. Zij hebben mij enorm goed opgevangen en begeleid. Dit geldt voor al het personeel. De behandeling heeft voor mij enorm goed gewerkt. Ik ben de mensen van Jellinek, locatie Obrechtstraat zeer dankbaar voor het feit dat ik mijzelf heb teruggekregen en weer kan genieten van het leven. (Zorgkaart Nederland).

Back to top