Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen

Vincent van Gogh

Het Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen diagnosticeert en behandelt complexe alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen waarbij de verslavingsproblematiek therapieresistent is gebleken. Complicerende factoren zijn ernstige sociaal maatschappelijke problemen, (zelf)verwaarlozing, apathie en een gebrek aan ziekte-inzicht.

Leeftijdscategorie
26-64 jaar
> 65 jaar
Beschrijving

Het Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen diagnosticeert en behandelt complexe alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen waarbij de verslavingsproblematiek therapieresistent is gebleken. Complicerende factoren zijn ernstige sociaal maatschappelijke problemen, (zelf)verwaarlozing, apathie en een gebrek aan ziekte inzicht.  

Contra-indicaties
 • Somatisch dusdanig slecht waardoor deelname aan de therapie onmogelijk is
 • Openlijke agressie
Hoe wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt?

Het Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen werkt met een zelf ontwikkelde lijst met besluitvormingscriteria.De belangrijkste criteria zijn: alcohol als primaire verslaving met daarnaast een vermoeden/aanwijzingen van neurocognitieve stoornissen.

DSM V classificatie

De doelgroep zijn patiënten met alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen variërend van beperkte tot uitgebreide neurocognitieve stoornissen (waaronder het syndroom van Korsakov). In de regel zijn er bij deze doelgroep vele comorbide aandoeningen aanwezig.

Waar bestaat de diagnostiek uit?

Het Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen biedt uitgebreide hoogspecialistische diagnostiek aan patiënten met langdurige alcoholverslaving, gericht op het cognitief functioneren, waarbij neuropsychologisch onderzoek een prominente rol speelt naast aanvullende methoden zoals neuroimaging en gedragsobservatie. Ook wordt gebruik gemaakt van innovatieve meetinstrumenten t.b.v. diagnostiek van impliciet leren en ruimtelijk geheugen. De inzet van de diagnostiek maakt het mogelijk om de behandeling optimaal op maat vorm te geven en de behandeleffecten te monitoren.

Hoe onderscheidt dit zich van reguliere diagnostiek?

Het multidisciplinair onderzoeken van patiënten met stoornissen in het gebruik van alcohol onderscheidt zich van de "gangbare" diagnostiek die verricht wordt binnen de verslavingszorg. De combinatie van neuro imaging, gedragsneurologisch, (neuro)psychologische, somatisch, psychiatrisch en hetero anamnestisch onderzoek geeft een goed beeld van de sterke en minder sterke kanten in het functioneren (in het bijzonder ten aanzien van de cognitieve vermogens en de zelfredzaamheid) en waar ingangen gevonden kunnen worden bij  therapieresistente problematiek.

Hoe intensief is deze voor de patient?
 • Neuropsychologische tests (afhankelijk van eerdere diagnostiek, maar max. 3 dagdelen)
 • Somatisch onderzoek (gezien vaak slechte voedingstoestand): minimaal 1 consult
 •  Psychiatrisch onderzoek (diagnostiek, medicatie instelling/afbouw): minimaal 1 consult
 •  Neurologisch onderzoek: minimaal 1 consult
 •  Beeldvormend onderzoek: 1 consult
 •  Hetero-anamnestisch onderzoek met naasten
 •  Klachtanalyse en autoanamnese

Voorafgaand aan de neuropsychologische diagnostiek wordt er een abstinentietermijn van zes weken aangehouden. Het diagnostisch traject duurt doorgaans maximaal 8-10 weken.
Van de patiënt wordt medewerking verwacht. Dit wordt in het intakegesprek besproken en vastgelegd in een (door de patiënt getekend) behandelplan.

Welke instrumenten worden er gebruikt bij diagnostiek?
 • Neuropsychologisch onderzoek (klinisch neuropsychologen tezamen met andere psychologische disciplines)
 • Somatisch onderzoek (arts, Verpleegkundig specialist);
 • Beeldvormend onderzoek (MRI; radioloog ziekenhuis),
 • Gedragsneurologisch onderzoek (neuroloog),
 • Psychiatrisch onderzoek (psychiater)
Behandeling
Ambulant
Deeltijdbehandeling
Klinisch (gesloten)
Klinisch (open)
Thuisbehandeling
Beschrijving

Polikliniek

 •  mogelijkheid voor poliklinische diagnostiek
 •  mogelijkheid voor deeltijdbehandeling

 Kliniek:

 •  De kliniek beschikt over 34 bedden

 Thuisbehandeling:

 •  Na de klinische opname kan behandeling in de thuissituatie geboden worden.

 Deeltijd

Tevens vinden er minstens viermaal per jaar familieavonden plaats waarbij er psycho-educatie wordt gegeven en men ervaringen kan uitwisselen met andere naasten.

Naam en beschrijving
Foutloos Leren
Doelgroep

Patiënten met ernstige neurocognitieve stoornissen (waaronder het syndroom van Korsakov).

 

Methodiek

Foutloos leren is een methodiek waarbij een leerproces wordt doorlopen zonder dat er fouten gemaakt worden. De te leren taak wordt opgedeeld in kleine stappen en deze worden stapsgewijs aangeleerd. Door dit steeds op dezelfde manier te oefenen slijpen de stappen in. De ene stap roept automatisch de volgende stap op. De te leren taak kan zowel actief (patiënt wil graag iets leren) als passief (patiënt heeft niet het idee getraind te worden) aangeleerd worden, waardoor het trainen niet als belastend wordt ervaren.
De methodiek van Foutloos leren is een uitgangspunt van de behandeling en wordt toegepast gedurende de hele behandeling. Een mooi voorbeeld hiervan is de routetraining. Dit wordt via de methodiek van Foutloos leren aangeleerd.

Beoogde effecten

Foutloos leren heeft tot doel het vergroten van de zelfredzaamheid.

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

De te leren taak kan zowel actief (patiënt wil graag iets leren) als passief (patiënt heeft niet het idee getraind te worden) aangeleerd worden, waardoor het trainen niet als belastend wordt ervaren. Foutloos leren wordt als basismethodiek toegepast door het verpleegkundig team gedurende de klinische opname.

Effectiviteitsonderzoek

Het effect van Foutloos leren is onderzocht bij patiënten met het syndroom van Korsakov. Uit study blijkt dat significante verbeteringen in de uitvoering van taken (ADL taken, huishoudelijke taken) wordt gevonden nadat Foutloos Leren wordt toegepast. Zowel het passief als actief Foutloos Leren laat verbeteringen zien. De resultaten laten zien dat alle patiënten kunnen profiteren van de methodiek van Foutloos leren, waarbij leeftijd, opleidingsniveau en de ernst van de cognitieve stoornis niet van invloed is op de methodiek. De bevindingen zijn beschreven in de volgende artikelen:

Rensen Y.C.M., Egger J.I.M., Westhoff J., Walvoort S.J.W., Kessels R.P.C. (2017). Errorless (re)learning of everyday activities in patients with Korsakoff’s syndrome: A feasibility study. Neuropsychological Rehabilitation, 1-5, doi: 10.1080/09602011.2017.1379419  

Rensen Y.C.M., Egger J.I.M., Westhoff J., Walvoort S.J.W., Kessels R.P.C. (2017). The effect of errorless learning on quality of life in patients with Korsakoff’s syndrome. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 13, 2867-2873. Doi: 10.2147/NDT.S140950  

Naam en beschrijving
Cognitieve bias modificatie
Doelgroep

Patiënten met beperkte en uitgebreide neurocognitieve stoornissen door alcohol.

Methodiek

Neurocognitieve stoornissen zijn veelvoorkomend bij alcoholmisbruik en belemmeren de behandeling van stoornissen in alcoholgebruik: Patiënten kunnen minder goed profiteren van de reguliere veelal verbale behandelingen door executieve en geheugenstoornissen. Cognitieve bias modificatie (CBM) procedures doen daarentegen in mindere mate tot geen beroep op ziekte-inzicht en reflectief (leer)vermogen. Daarop hebben we een training vorm gegeven ter modificatie van de automatische alcohol approach tendentie bij patiënten met milde en ernstige cognitieve stoornissen ten gevolge van alcoholafhankelijkheid. De mogelijke toepassing van deze innovatieve behandeling bij een doelgroep met (ernstige) cognitieve stoornissen is onderzocht. We onderzoeken de leerbaarheid van deze doelgroep en welke cognitieve capaciteiten / reserves voorwaardelijk zijn danwel verband houden met de leerbaarheid.

Beoogde effecten

De resultaten wijzen erop dat deze doelgroep trainbaar is en dat deze interventie kan worden toegepast. Betere resultaten vond het Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen bij relatief oudere deelnemers en bij deelnemers met een sterk impliciet geheugen. Conform de aannames waren executieve vaardigheden en expliciete geheugencapaciteiten niet voorspellend voor de leerbaarheid op de taak. Deze resultaten zijn van belang niet alleen voor de patiëntengroep binnen het Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Aangezien cognitieve dysfunctie welhaast inherent is aan stoornissen in alcohol misbruik zijn deze ook behulpzaam voor de verslavingszorg in de Specialistische GGz.

Eerdere studies hebben aangetoond dat deze behandeling kan leiden tot een reductie in terugval tot meer dan 10% wanneer deze wordt toegevoegd in de reguliere behandeling. Een CBM procedure zal binnen de verslavingszorg van het VvG vanuit het Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen worden opgezet en worden toegevoegd aan de bestaande behandeling en wetenschappelijk getoetst worden. Tevens wordt het wetenschappelijk onderzoek uitgebreid naar patiënten met een comorbide psychotische kwetsbaarheid.v

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

De CBM training wordt toegevoegd aan de bestaande cognitieve training (minimaal 2 keer per week). Daarnaast zijn er initiatieven gestart om de CBM training te implementeren binnen de ambulante verslavingszorg (sGGz) en bij Dual diagnosis patiënten.

Effectiviteitsonderzoek

De bevindingen zijn beschreven in het volgende artikel:

Loijen A., Rinck M., Walvoort S.J.W., Kessels R.P.C., Becker E.S., Egger J.I.M. (2017). Modification of Automatic Alcohol-Approach Tendencies in Alcohol-Dependent Patients with Mild or Major Neurocognitive Disorder. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. doi.org/10.1111/acer.13529

Uitstroomcriteria

Belangrijkste redenen voor uitstroom zijn:  

 • De diagnostiek is afgerond die de problematiek grotendeels verklaart en behandeladviezen zijn geformuleerd
 • De behandeldoelen zijn bereikt en de zorg kan worden overgenomen door zorg in de keten.
Waar worden patiënten naar door- of terugverwezen?

Bij ernstige neurocognitieve stoornissen:

 • zorg in een verpleeghuis
 • zorg in een beschermd woonvorm
 • terug naar de verwijzende instantie (bij RM)
 • naar huis met ondersteuning vanuit de module thuisbehandeling naar uiteindelijk zorg in de keten terug met behulp van het steunsysteem, intensieve (woon)begeleiding en een geregelde dagbesteding.

 Bij beperkte neurocognitieve stoornissen:

 • zorg in een beschermde woonvorm,
 • naar huis met ondersteuning vanuit de module thuisbehandeling naar uiteindelijk zorg in de keten,
 • naar verwijzer

 

Is er een terugval aanbod?

Het aanbod om de kans op terugval in alcohol te verkleinen bestaat uit de module thuisbehandeling. Uiteraard kunnen verwijzers een beroep op het Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen blijven doen voor consultatie, coaching van de vervolgbehandeling en, op indicatie, herhalingsonderzoek.

Met welk instrument wordt de uitstroom getoetst/vastgesteld?

Uitstroom vindt plaats op basis van overleg tussen patiënt, de specialist van het Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen en verwijzer, met gebruikmaking van de binnen het centrum gehanteerde lijst met uitstroomcriteria, behandelevaluatieplannen en data verkregen uit ROM metingen.

 Twee belangrijke uitstroomcriteria zijn:

 • De diagnostiek is afgerond die de problematiek grotendeels verklaart en behandeladviezen zijn geformuleerd
 • De behandeldoelen zijn bereikt en de zorg kan worden overgenomen door zorg in de keten.
Percentage waar patiënten na hoeveel tijd uitstromen

Over de periode jan 2016 tot en met december 2016 (N=91) is na klinische behandeling (variërend van acht weken tot 10 maanden) 55 % terug gegaan naar huis met een vorm van ondersteuning (FACT, Ambulante verslavingszorg of thuisbehandeling). 21% is naar een beschermde woonvorm gegaan, 14% naar een verpleeghuis en 10% naar een andere psychiatrische afdeling.
Van deze N=91 is 44 % gediagnosticeerd met cognitieve stoornissen, 26% met het syndroom van Korsakov, 20% alcoholgerelateerd samen met andere vormen van psychiatrie (NAH, zwakzinnigheid, dementie) en 10 % zijn voortijdig met ontslag gegaan.

Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

Verwijzers (collega specialisten) kunnen te allen tijde een second opinion aanvragen, waarbij de verwijzing veelal indirect tot stand komt, op verzoek van de specialist, via de huisarts.

Met de verwijzer en patiënt wordt overlegd dat voorafgaand aan de diagnostiek, de patiënt minimaal zes weken abstinent is. Tijdens het diagnostisch traject worden de volgende disciplines betrokken zoals beschreven onder diagnostiek.

Bijzonderheden

De aanmelding verloopt in de regel telefonisch via het voordeurteam. Vervolgens wordt er een officiële verwijsbrief en informatie betreffende de hulpvraag, relevante voorgeschiedenis, uitslagen eerder onderzoek, etc. opgevraagd. De aanvraag wordt tijdens het intake overleg besproken en afgesproken welke klinisch neuropsycholoog de aanvraag oppakt. Vervolgens wordt overlegd met de verwijzer en patiënt, dat de patiënt minimaal ze weken abstinent dient te zijn voor onderzoek en wordt er een voorlopige planning gemaakt i.o.m. de psychodiagnostisch medewerkers, wanneer er een eerste afspraak gepland kan worden. Er wordt een uitnodiging gestuurd voor een eerste afspraak. Voorafgaand vindt er een intakegesprek plaats zodat de klinisch neuropsycholoog en/of de psychiater in kan schatten welke diagnostiek wordt uitgevoerd. Tevens wordt in dit gesprek de routing besproken en kan ingegaan worden op de klachten van patiënt en naasten. Tijdens de routing kijkt ook de neuroloog mee en kan er een aanvraag voor MRI worden gedaan. Bij voorkeur worden de afspraken zo gepland dat dit samenvalt met een onderzoeksdag. Nadat alle gegevens bekend zijn wordt dit besproken met de betrokken specialisten en worden de gegevens en conclusies besproken met de patiënt, naasten en (met toestemming van de patiënt) met de verwijzer.

Naam
dr.
G.T.L.
(Gwenny)
Janssen
Specialisatie

Klinisch Neuropsycholoog

Contactgegevens

(047) 878 61 60 - gjanssen@vvgi.nl

 

 

Bijzonderheden

Specialisatie: Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen, executieve functies.

Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

Bij vragen:

 • met betrekking tot diagnostiek en behandeling bij alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen;
 • met betrekking tot second opinions
 • met betrekking tot collegiaal overleg
 • voor professionalisering (voor het eigen team of in supervisieverband),

kan op werkdagen telefonisch contact opgenomen worden (047) 878 6160

Beschrijving doelstelling zorgaanbod

Diagnostiek naar alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen is het startpunt van de behandeling. Diagnostiek heeft als  doel om zicht te krijgen op de sterke en minder sterke kanten. Hierdoor wordt duidelijk welk soort ondersteuning aangevraagd moet worden om de kans op terugval in alcoholgebruik zo klein mogelijk te maken en de patiënt op een zo hoog mogelijk niveau van zelfredzaamheid kan functioneren in de maatschappij.

Doelstellingen van het Topklinisch Centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen zijn:

 1.  Het in kaart brengen van de cognitieve functies en vaardigheden (welke zijn intact en welke zijn aangedaan). Door gebruik te maken van de gegevens van het NPO na minimaal zes weken abstinentie, de observaties en en de gegevens vanuit de ROM metingen  wordt een duidelijk beeld verkregen van de mogelijkheden en kan ontwikkeling gemonitord worden. In de ROM metingen zitten de volgende testen: een zelfredzaamheidslijst, de PCRS (ingevuld door verpleging als door de patiënt), een vragenlijst naar de kwaliteit van leven, de MANSA (ingevuld door de patiënt  zelf), een cognitieve screeningstest, de MoCA, een klachtenlijst , de CFQ (ingevuld door de patiënt), en  een observatielijst, de HONOS 65 ( ingevuld door verpleging).
 2. Het nastreven van alcohol abstinentie (middels Urine Controles en blaastesten (standaard opgenomen in het behandelplan)).
 3. Het nastreven van een zo hoogst mogelijk niveau van zelfredzaamheid gericht op een toekomst buiten de instelling, indien nodig met begeleiding.
 4. Het zoveel mogelijk voorkomen van verpleeghuisopnames.
 5. Het verminderen van de zorgconsumptie op de lange termijn door het uitvoeren van diagnostiek en de inzet van (thuis)behandeling
 6. Ten aanzien van behandeling zijn de activiteiten gericht op een toekomst buiten de instelling, indien nodig met begeleiding,zodat verpleeghuisopnames kunnen worden voorkomen.

 

Bij welk % van de patiënten is dit doel bereikt?

 

 

Hoe wordt dit gemeten?

Bij elke start meting wordt afgenomen de HoNOS65, MANSA, CFQ, PCRS en PCRS-B en MOCA. Er is gekozen voor de HoNOS 65 omdat deze het meeste lijkt op de HoNOS NAH, het meest geëigende meetinstrument voor de korsakovpatient. Verslavingsinstrumenten (MATE / middelenmatrix) zijn niet betrouwbaar af te nemen i.v.m. de cognitieve stoornissen van de patiënt. De overige instrumenten zijn toegevoegd, vanwege hun inhoudelijke meerwaarde voor het monitoren van de behandeleffecten. Voorafgaand aan het ontslag van de cliënt wordt de eindmeting afgenomen.

Beschrijving klinische effecten van het zorgaanbod

Bij de groep met cognitieve stoornissen (N=125) blijkt de competentie, met name op de domeinen ADL en Cognitie, verbeterd, zowel zelf- als door EVV (Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige) beoordeeld. De kwaliteit van leven is verbeterd (minder distress op GHQ) en ook de geheugenklachten zijn afgenomen. Bij de groep korsakovpatiënten (N=138) zien we dezelfde bevindingen, maar bij deze groep zien de EVV-ers ook een afname in de geheugenproblemen. Op de apathieschaal, de executieve functies en het inzicht worden geen veranderingen gevonden.

Met welk instrument worden de effecten gemeten

In de ROM effectmetingen zitten de volgende testen: een zelfredzaamheidslijst, de PCRS (ingevuld door verpleging als door de patiënt), een vragenlijst naar de kwaliteit van leven, de MANSA (ingevuld door de patiënt  zelf), een cognitieve screeningstest, de MoCA, een klachtenlijst, de CFQ (ingevuld door de patiënt), en  een observatielijst, de HoNOS 65 ( ingevuld door verpleging).

Met welk instrument gemeten

De Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA) wordt systematisch afgenomen tijdens de eerste behandelevaluatie en aan het einde van een klinische opname. De MANSA geeft de ervaren kwaliteit van leven weer op verschillende levensgebieden (gezondheid, woonsituatie, werk relatie, etc.).

Met welke frequentie

Tijdens de opname en tijdens ontslag worden deze metingen gedaan.

Hoe wordt de zorg door de patiënt en/of naaste ervaren?

Tijdens iedere behandelevaluatie wordt een aantal vragen aan de patiënt gesteld, waaronder de bejegening.
Daarnaast wordt tijdens de Rond de Tafel Overleggen (RTO) met patiënt en familie geëvalueerd hoe de zorg wordt ervaren en of er nog adviezen zijn voor de behandeling.

Rapportcijfer conform CQ index

Door de ernstige oordeels- en kritiekscores bij deze patiëntengroep zijn geen betrouwbare tevredenheidsbepalingen mogelijk gebleken met de CQ index. Op basis van de RTO's wordt ingeschat dat het oordeel van patiënten overwegend positief is, waarbij de betrokkenen|naasten zelfs de zorg hoger waarderen.

Naam
prof. dr.
R.P.C.
(Roy)
Kessels
Specialisatie

Syndroom van Korsakov, alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen, geheugen, dementie, neuropsychologische revalidatie en neuropsychologische diagnostiek.

Contactgegevens
Naam
prof. dr.
J.I.M.
(Jos)
Egger
Specialisatie

Klinische psychologie en klinische neuropsychologie met als aandachtsgebied de contextuele neuropsychologie.

Contactgegevens
Naam
dr.
S.J.W.
(Serge)
Walvoort
Specialisatie

Alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen en ziekte-inzicht.

Contactgegevens
Naam
dr.
Y.C.M.
(Yvonne)
Rensen
Specialisatie

 Foutloos Leren en Confabulatie bij korsakovpatiënten.

Contactgegevens
Beschrijving onderzoek

Onderzoek naar de validatie van de MoCA binnen verslavingszorg.

Verwachte einddatum
medio 2018
Naam hoofdonderzoeker
C. Bruijnen
Beschrijving onderzoek

Onderzoek naar executief functioneren bij dubbel diagnose.

Verwachte einddatum
medio 2018
Naam hoofdonderzoeker
J. Duijkers
Auteur(s)
Rensen, Y.C.M., Oosterman, J.M., Walvoort, S.J.W., Eling, P.A.T.M., Kessels, R.P.C.
Tijdschrift
Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology
Datum
2016
Auteur(s)
Walvoort, S.J.W., Van der Heijden, P.T., Kessels, R.P.C., Egger, J.I.M.
Tijdschrift
Neuropsychiatric Disease and Treatment
Datum
2016
Auteur(s)
Heyselaar, E., Segaert, K., Walvoort, S.J.W., Kessels, R.P.C., Hagoort, P.
Tijdschrift
Neuropsychologia
Datum
2017
Beschrijving

Foutloos leren

Een Foutloos leren boek en filmpjes zijn in ontwikkeling i.s.m. het Korsakov Kennis Centrum. Tevens wordt er medio 2017 een internationaal Foutloos Leren boek uitgegeven.

Wetenschappelijke presentaties/lezingen:

 • Alcohol, cognitieve stoornissen en ziekte-inzicht. SJW Walvoort. NvvP congres. 06-04-2017 Maastricht.
 • Workshop: Thuisbehandeling: de zorg naar de cliënt. SJW Walvoort. NISPA dag. 06-10-2016 Nijmegen.

25 jaar Korsakov Kliniek. feb 2014:

 • Approach-Avoidance Modificatie bij alcoholafhankelijke patiënten met alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen (Anke Loijen). Een praktijkgericht onderzoek bij verpleegkundigen naar het objectiveren van cognitieve functies (M. Peeters).Validering en gebruik van de Nederlandse Montreal Cognitive Assessment (MoCA-D) in de Verslavingszorg (Carolien Bruijnen). Het meten van confabulaties in de klinische praktijk (Yvonne Rensen). Neuropsychologie en de MMPI-2(-RF) (Serge Walvoort)
  • NVCL-20
  • Moca study
  • AAT
  • NOSCA
  • ziekte-inzicht

Ervaring van patiënten/naasten

Vrouw (62 jaar): Ik ben bekend binnen het centrum. Ik ben tweemaal klinisch opgenomen geweest. Momenteel zit ik in de thuisbehandeling en volg ik nog 1 dagdeel per week deeltijd therapie. Mijn ervaringen met het centrum zijn zeer positief. De klinische opname was heftig, maar het voelde direct veilig. Ik ben door alle medewerkers goed geholpen, ze hebben ervaring en begrijpen mijn problemen. Tijdens de opname kwam ik tot rust en heb ik met behulp van behandelaren mijn problemen en moeilijkheden besproken. Ik werd geholpen met de manier van denken. Na de diagnostiek was duidelijk wat er aan de hand was met mijn geheugen. Ik ben na de klinische opname eenmalig teruggevallen in alcoholgebruik. Dit kwam door spanningen in de thuissituatie. Ik vind het zeer positief dat jullie een thuisbehandeling aanbieden na een klinische opname. Ik word thuis bezocht en kan dan over mijn problemen en moeilijkheden en over mijn verslaving praten. Ik krijg tips hoe ik hiermee om kan gaan. Mijn man sluit meestal ook aan bij deze bezoeken. Een gestructureerd dagprogramma is heel belangrijk voor me. Het centrum helpt ook om mijn dagbesteding op orde te krijgen. Zo heb ik me laatst samen met mijn behandelaar georiënteerd op dagbesteding en er is vanuit hun contact geweest met mijn bewindvoerder om overzicht te verschaffen in het financiële plaatje. Ik kan ook altijd iemand bereiken als het niet goed met me zou gaan. Dit voelt goed. Ik sta er niet alleen voor. Dit is een goede steun voor me. Het volgen van het dagdeel therapie geeft me rust. Ik ervaar steun en praat over problemen die bij een verslaving horen. De therapeuten helpen ons op een prettige manier. Soms moet ik me aanpassen aan medepatiënten, maar we hebben vooral steun aan elkaar. Ik mis eigenlijk niets in de zorg. Ik ben zeer tevreden.

Man (64 jaar): Mijn vader is opgenomen geweest in het Topklinisch Centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Hij dronk veel en hij verwaarloosde zichzelf. Uiteindelijk werd hij uit huis gezet en met een Rechterlijke Machtiging opgenomen. In de kliniek is naar voren gekomen dat er sprake was van het syndroom van Korsakov. Dit werd tijdens gesprekken op de kliniek uitgelegd. Op zichzelf wonen was geen optie meer. Tijdens de behandeling is er geoefend om mijn vader zelfstandiger te maken via Foutloos Leren. Het overleg met verpleging en behandelaren vond ik prettig omdat ik ook betrokken werd om over het vervolgtraject mee te denken. Door training en oefenen is het uiteindelijk gelukt om mijn vader geplaatst te krijgen binnen een beschermde woonplek in plaats van in een verpleeghuis. Hij heeft het daar naar de zin en voelt zich prettig en nuttig.

Back to top