NPI Specialist in persoonlijkheidsproblematiek

Arkin

Het NPI behandelt vanuit een ontwikkelingsgerichte psychodynamische visie persoonlijkheidsstoornissen inclusief de daarbij veel voorkomende comorbiditeit. Het NPI richt zich op volwassenen vanaf 18 jaar. Er is een aanbod voor jongeren onder 18 jaar met zich ontwikkelende persoonlijkheidsstoornissen.

Hoofd- en sublocatie

Domselaerstraat 128
1093 MB Amsterdam

Buikslotermeerplein 420-422
1025 WP Amsterdam

Leeftijdscategorie
13-18 jaar
19-25 jaar
26-64 jaar
Beschrijving

Het NPI behandelt vanuit een ontwikkelingsgerichte psychodynamische visie persoonlijkheidsstoornissen inclusief de daarbij veel voorkomende comorbiditeit. Het NPI richt zich op volwassenen vanaf 18 jaar. Er is een aanbod voor jongeren onder 18 jaar met zich ontwikkelende persoonlijkheidsstoornissen.

Contra-indicaties

De behandelmodules zijn niet gericht op:

 • Acute syndromale diagnoses (psychose, depressie, manie)
 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis, primair autisme, ernstig middelenmisbruik
 • IQ < 80

Relatieve contra-indicaties kunnen tijdens het telefonisch spreekuur met de verwijzer worden besproken of worden bij de intake geïnventariseerd. Het betreft: acute psychiatrische crisis (bv suïcidaliteit), geheel ontregelde sociale situatie (bv geen huisvesting), ernstig ondergewicht, afwezige motivatie voor verandering, taalbarrière.

Hoe wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt?

Er moet sprake zijn van:

 • DSM diagnose persoonlijkheidsstoornis.
 • Eerdere behandeling voor psychische klachten hebben ontoereikend effect gehad of recidiveren vanwege vermoeden op een onderliggende persoonlijkheidsstoornis.
 • Curatief behandeldoel, dwz verbetering van het persoonlijkheidsfunctioneren.
DSM V classificatie

Het NPI behandelt vooral mensen met persoonlijkheidsstoornissen uit Cluster B (borderline), Cluster C (vermijdend, afhankelijk) of een combinatie hiervan. Evidence based psychotherapie is de centrale behandelmethode. Het betreft verschillende vormen van korte- en langer durende psychodynamische psychotherapie en schema focused therapie. Ook VERS-training, medicatie en systeem gesprekken worden geregeld toegepast. Bij voorkeur vindt (een deel van) de behandeling plaats in groepsverband. Er zijn dagbehandelingsprogramma's (1-3 dagen/week).  Er is geen opnamefunctie bij het NPI.

Waar bestaat de diagnostiek uit?

Het intakegesprek is met een psycholoog of arts assistent en zo nodig een psychiater. In overleg kan een deel van de intake online plaats vinden. Aanvullend worden gegevens verzameld met vragenlijsten. Een testpsychologisch onderzoek maakt soms deel uit van de intake. De wachttijden voor de verschillende behandelingen kunnen variëren. In het advies gesprek kan dit worden meegewogen in de keuze en worden eventuele alternatieven besproken.

Hoe onderscheidt dit zich van reguliere diagnostiek?

De diagnostiek bestaat uit psychiatrische en psychologische diagnostiek gericht op huidig psychiatrisch beeld, klachtenbeloop, eerdere behandelingen en biografische gegevens. Ook in geval van syndromale aandoeningen wordt onderzoek gedaan naar de onderliggende persoonlijkheidsdiagnostiek. Naast een DSM classificatie wordt een psychodynamische case conceptualisatie gemaakt. Aanvullende differentiaal diagnostiek is mogelijk om te bepalen of er sprake is van autisme of chronische depressie danwel een persoonlijkheidsstoornis.

Hoe intensief is deze voor de patient?

De intake bestaat uit 2 a 3 gesprekken. Een biografie is onderdeel van de online opdrachten. De patiënt wordt gevraagd vragenlijsten in te vullen.

De doorlooptijd van de intake is doorgaans korter dan een maand.

Welke instrumenten worden er gebruikt bij diagnostiek?

Er wordt een gestructureerd interview afgenomen (SCID) en aanvullende vragenlijsten (SIPP-118 en OPV).

Behandeling
Ambulant
Deeltijdbehandeling
Beschrijving

Het NPI behandelt vanuit een ontwikkelingsgerichte psychodynamische visie persoonlijkheidsstoornissen inclusief de daarbij veel voorkomende comorbiditeit. Het NPI richt zich op volwassenen vanaf 18 jaar. Er is een aanbod voor jongeren onder 18 jaar met zich ontwikkelende persoonlijkheidsstoornissen. Voor het merendeel van het behandelaanbod geldt een vooraf bepaalde maximale duur variërend van 6 maanden tot 2 jaar. Alle dagbehandelingsprogramma's kennen een gestructureerd en in tijd gelimiteerd nazorg traject. Op indicatie kunnen verschillende behandelmodules achter elkaar worden gevolgd. De totale maximale behandelduur is 3 jaar.

Naam en beschrijving
KPSP (Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie)
Doelgroep

KPSP is aangepast voor de specifieke doelgroep van patiënten met comorbide depressie en persoonlijkheidsstoornis door de startfase op 2 x per week te zetten en het totaal aantal individuele zittingen van 1 uur uit te breiden naar 25 of 50.

Methodiek

Inhoudelijk betekent dat de therapeutische relatie wordt geïntensiveerd en de overdrachtsaspecten sterker worden geactiveerd. In het model van de KPSP wordt daartoe meer op de zogenoemde hogere bespreekniveaus (niveaus van inzicht) gewerkt. De interventies worden hieraan aangepast.

Beoogde effecten

Curatie van de chronische depressie en verbetering van de onderliggende persoonlijkheidsproblematiek.

Effectiviteitsonderzoek
 1. De KPSP is in 5 verschillende RCT's getest. De rol van persoonlijkheidspathologie is in de uitwerking en in de publicaties een belangrijk focus. Op dit moment wordt als onderdeel van de dissertatie van D. Koppers (zie overzicht onderzoeken) de rol van persoonlijkheidspathologie bij uitkomst van behandeling en bij follow up van de trial waarin KPSP16 vs CGT 16 is  vergeleken (Driessen et al 2013, onderzocht. Status: data analyse afgerond. Artikel in voorbereiding.)
 2. Een nieuwe RCT specifiek naar de doelgroep depressie met persoonlijkheidsstoornis wordt 1-3 gestart. In een dubbele randomisatie wordt vergeleken KPSP en Schemafocused Therapie beide in dosering 25 versus 50 sessie. Uitvoering: drs. M. Kool (promotieonderzoek). Promotoren: Dekker, Arntz en Van.
Naam en beschrijving
Ervaringsgerichte dynamische therapie
Doelgroep

EDT is ontwikkeld voor chronische depressieve, angst en somatische symptomen die behandelresistent zijn gebleken op grond van persoonlijkheidsproblematiek.

Methodiek

Kortdurende ervaringsgerichte dynamische therapie baseert zich op de principes van de ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy en de affect integratie theorie (Solbakken & Abbass 2014). Er wordt op een gestructureerde wijze gewerkt met de zogeheten conflictdriehoek, het bewerken van disadaptieve afweer en versterken van adaptieve afweermechanismen.

a. 1-daagse deeltijd EDT
De 1-daagse EDT is een programma van 6-9 maanden waarbij 1 volle dag de EDT wordt gevolgd. De nadruk ligt op groepsgericht werken. Onderdelen zijn focusgroep, groepspsychotherapie, bespreken van het kernconflict en psychomotore therapie.  Het is geïndiceerd voor patiënten met gebleken behandelresistentie voor wie enkel ambulante behandeling niet toereikend is, maar die wel nog in staat zijn om, met beperkingen, sociaal en/of beroepsmatig te kunnen blijven functioneren.

b. 3-daagse deeltijd EDT
De 3-daagse EDT is een programma van 6-9 maanden en 6 maanden ambulante nazorg in een wekelijkse groep. Het programma is vergelijkbaar met de 1-daagse deeltijd, maar de intensiteit is verhoogd. Het is geïndiceerd voor patiënten met ernstiger sociaal en/of beroepsmatig disfunctioneren. Tevens is er sprake van meerdere jaren (geregeld  >10 jaar) behandelvoorgeschiedenis met ontoereikend effect.

Beoogde effecten

Sterke vermindering van angst en depressieve klachten en verbetering van de onderliggende persoonlijkheidsstructuur. Herstel van maatschappelijk functioneren.

Effectiviteitsonderzoek

In Nederland is er een studie gedaan naar het effect van de oorspronkelijke ISTDP in een opname setting (Cornelissen & Verheul 2002). EDT is enigszins aangepast en in verschillende RCT's in met name Canada onderzocht bij vooral angst, depressie en persoonlijkheidsproblematiek.
Het NPI voert een open trial uit naar (kosten) effectiviteit van de 1 en 3 daagse dagbehandeling EDT. De dagbehandeling duurt 6-9 maanden.

Uitstroomcriteria

Alle behandelingen worden eenmaal per jaar geëvalueerd, mede aan de hand van gepersonaliseerde ROM data.
Voor het merendeel van de modules geldt een vooraf bepaalde maximale duur variërend van 6 maanden tot 2 jaar. Alle dagbehandelingsprogramma's kennen een gestructureerd en in tijd gelimiteerd nazorg traject. Op indicatie kunnen modules achter elkaar worden gevolgd. De totale maximale behandelduur is 3 jaar.
Uitstroom criteria zijn:

 • Remissie: voldoet niet meer aan DSM diagnose persoonlijkheidsstoornis
 • Herstel: voldoet nog wel aan criteria persoonlijkheidsstoornis maar geen verdere curatieve hulpvraag bij patiënt.
   
Waar worden patiënten naar door- of terugverwezen?

81% wordt na behandeling terugverwezen naar huisarts of POH
12% wordt doorverwezen naar ambulante GGZ in verband met een andere diagnose
2% stroomt uit naar BasisGGZ
2% stroomt uit naar FACT of klinische voorziening
3% overig.

Is er een terugval aanbod?

Het NPI heeft een aanbod van stabilisatiemodules gericht op herstel bestaande uit ACT en MBT-nazorg.

Met welk instrument wordt de uitstroom getoetst/vastgesteld?

Het effect van behandelingen wordt minimaal jaarlijks multidisciplinair getoetst waarbij ROM instrumenten (OQ-45 en SIPP-118) worden gebruikt.
De uitstroom wordt geregistreerd in het Electronisch Patiëntendossier.

Percentage waar patiënten na hoeveel tijd uitstromen

De gemiddelde behandelduur is 17 maanden.

Behandelduur:

 • < 6 maanden 25%
 • 6 tot 12 maanden  18%
 • 1 tot 2 jaar 29%
 • > 2 jaar 28%
Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

Voor externe aanvragen van second opinions en consultaties op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen is de Expertise & consultatiegroep NPI beschikbaar.
Contact:
J. de Vos, klinisch psycholoog  (020) 590 47 00
M. Soons, psychiater (020) 590 47 00

Bijzonderheden

De aanvraag voor een second opinion verloopt via de centrale aanmelding van Arkin. Nadat iemand specifiek voor een second opinion is aangemeld wordt een afspraak ingepland met een specialist op dat gebied.

Naam
dr.
H.L.
(Rien)
Van
Specialisatie

Psychiater, afdelingshoofd, comorbiditeit bij persoonlijkheidsstoornissen, psychodynamische therapie, opleiding, research en beleid.

Contactgegevens

(020) 590 47 00 - info@npsai.nl

Naam
drs.
L.M.
(Linda)
Dil
Specialisatie

Psychiater, korte en langdurige psychodynamische therapie in bijzonder bij adolescenten.

Contactgegevens

(020) 590 47 00 - info@npsai.nl

Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

Bij vastgelopen behandelingen kan een beroep gedaan worden op de expertise & consultatiegroep van het NPI. Er zijn mogelijkheden voor team- en cliëntconsultatie, gericht op het signaleren en verhelpen van de knelpunten of op het stellen van een behandelindicatie. De mogelijkheden van het inzetten van een (neven)behandeling bij het NPI kunnen daarbij onderzocht worden.

Contact:
J. de Vos, klinisch psycholoog  (020) 590 47 00
M. Soons, psychiater (020) 590 47 00

Beschrijving doelstelling zorgaanbod

Vermindering persoonlijkheidspathologie en reductie van klachten.

Beschrijving klinische effecten van het zorgaanbod

Zowel met de OQ45 als met de SIPP-118 (n=259) wordt een effectsize (ES) van 0,7 gevonden (Cohens d). Als alleen gekeken wordt naar patiënten (n=131) die zowel de OQ-45 en SIPP-118 hebben ingevuld dan is de ES bij de OQ-45 zelfs iets hoger (0,8) dan de SIPP-118 (0,7).
Dit kan beschouwd worden als een groot behandeleffect.
Er is correlatie (0,66) tussen de OQ-45 en de SIPP-118; dat wil zeggen afname van persoonlijkheidspathologie hangt samen met afname van generieke symptomen als angst en depressie.
Als naar de verandering op de domeinen van de SIPP-118 wordt gekeken, wordt de grootste verandering gevonden bij 'identiteitsintegratie' en de kleinste bij 'verantwoordelijkheid'.

Effectsize op de Domeinen van de SIPP-118

 • Identiteitsintegratie 0,7
 • Relationele capaciteiten 0,5
 • Zelfcontrole 0,5
 • Sociale Concordantie 0,5
 • Verantwoordelijkheid 0,3
Met welk instrument worden de effecten gemeten

OQ-45
SIPP-118

Met welke frequentie

Metingen vinden om de 6 maanden plaats.

Resultaten in percentages of aantallen

Effectsize op de Domeinen van de SIPP-118

 • Identiteitsintegratie 0,7
 • Relationele capaciteiten 0,5
 • Zelfcontrole 0,5
 • Sociale Concordantie 0,5
 • Verantwoordelijkheid 0,3
Hoe wordt de zorg door de patiënt en/of naaste ervaren?

De behandelingen bij het NPI worden hoog gewaardeerd. Dit blijkt uit resultaten van de CQ-index, waarderingen op Zorgkaart Nederland en terugkoppeling van de Cliëntenraad van het NPI van afdelingsbezoeken.

Rapportcijfer conform CQ index

Gemiddelde waardering is 8,0.

Bijzonderheden

Feedback van patiënten:

Ik vind mezelf goed geholpen door de behandeling. Het betekent niet dat er nu geen problemen zijn of dat ik altijd goed met mijn problematiek om kan gaan. Maar ik ben er bewust van geworden. Ik kan het herkennen als het speelt en kan er ook (al duurt het lang) afstand van nemen en verder gaan met mijn leven. Dat kon ik zonder de behandeling niet op deze manier. Schade wordt aanzienlijk verminderd.

Het is dat groepstherapie bij het NPI mij niet paste, neemt niet weg dat ik er sterk in geloof dat het zeker een uitkomst kan zijn voor anderen.

Ik heb een uitstekende behandeling gekregen. Mijn behandelaar was meestal goed bereikbaar, beschikbaar. Begaan en geduldig. Ik heb me er erg welkom en veilig gevoeld.
Dankzij haar goede zorg gaat het nu veel beter met me!
Bedankt!

Naam
prof. dr.
J.J.M.
(Jack)
Dekker
Specialisatie

Evidence based psychologische interventies.

Contactgegevens
Naam
dr.
H.L.
(Rien)
Van
Specialisatie

Persoonlijkheidsstoornissen en comorbiditeit

Contactgegevens
Naam
dr.
A.
(Anna)
Bartak
Specialisatie

Psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen

Contactgegevens
Naam
dr.
S.C.M.
(Saskia)
de Maat
Specialisatie

Effectiviteit Psychodynamische Behandelingen

Contactgegevens
Naam
dr.
J.
(Jaap)
Peen
Specialisatie

Methodologie en statistiek

Contactgegevens
Beschrijving onderzoek

RCT dosering psychotherapie bij comorbiditeit persoonlijkheidsstoornissen en depressie

Verwachte einddatum
31-12-2020
Naam hoofdonderzoeker
M. Kool
Beschrijving onderzoek

(Kosten)effectiviteit van schematherapie in groepen

Verwachte einddatum
31-12-2019
Naam hoofdonderzoeker
D. Koppers
Auteur(s)
Driessen E, Van HL, Peen J, Don FJ, Kool S, Westra D, Hendriksen M, Cuijpers P, Twisk J, Dekker J
Tijdschrift
Journal of Affective Disorders, 2015/170
Datum
01-01-2015
Auteur(s)
Laurenssen E, Westra D, Kikkert MJ, Noom MJ, Eeren HV, Broekhuyzen AJ, Peen J, Luyten P, Busschbach van JJ, Dekker JJM
Tijdschrift
BMC Psychiatry, 2014/14
Datum
22-05-2014
Auteur(s)
Hendriksen M, Peen J, Van HL, Barber JP, Dekker J
Tijdschrift
Psychotherapy Research , 2014/24
Datum
01-01-2014
Beschrijving

Basiscursus KPSP

Het NPI biedt een gespecialiseerde 3-daagse cursus Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP) voor professionals, gegeven door ervaren KPSP therapeuten. Leer de basis van KPSP therapie kennen zodat u deze kunt toepassen in de praktijk.

KPSP is een kortdurende, hoofdzakelijk steungevende, gestructureerde vorm van psychotherapie. De therapie is gebaseerd op een relationeel perspectief op zes psychoanalytische deel-theorieën:

 • drifttheorie
 • egopsychologie
 • objectrelatietheorie
 • zelfpsychologie
 • hechttheorie
 • primaire-liefdestheorie.

De focus van de behandeling is gericht op de affectieve, cognitieve en gedragsmatige aspecten van het functioneren van de patiënt in actuele relaties. De belangrijkste therapeutische techniek is Adequate Psychoanalytische Steun (APS).

Wie de basis cursus heeft gevolgd kan KPSP onder supervisie toepassen. De cursist selecteert zelf in zijn eigen werkomgeving patiënten die hij geschikt acht voor KPSP. Supervisie (individueel of in groepsverband) wordt in overleg met de docenten geregeld. Verder verleent deze cursus toegang tot het desgewenst volgen van de verdiepingscursus KPSP. Bovendien verwerft de cursist kennis en vaardigheden die in ander en breder verband dan alleen KPSP van toepassing zijn. Uiteindelijk kan het met succes afronden van de basiscursus, de verdiepingscursus, 20 supervisiezittingen en 10 afgeronde behandelingen, leiden tot lidmaatschap van het KPSP register van de NVPP.

Titel presentatie
E-Health for Personality Disorders? An Implementation Study
Naam professional
David Koppers en Rien Van
Datum
23-10-2014
Naam en plaats congres
7th ISRRI Scientific Meeting, Valencia

Ervaring van patiënten/naasten

De ruimtes ademen een prettige sfeer uit. De informatie is zeer duidelijk. Wanneer je hier begint krijg je een eigen account waarmee je nog meer informatie kan krijgen. Mensen benaderen je altijd zeer vriendelijk en professioneel. De intake is heel uitgebreid, wat in mijn geval heel erg prettig is. Ik heb het gevoel dat er goed naar mij geluisterd wordt, en dat ik zelf mee kan denken en sturen in de vervolgstappen. Met een afspraak hoef je nooit langer dan 5 minuten te wachten. De wachttijd voor het intake gesprek was maar een week maar voor het vervolgtraject zijn de wachttijden veel langer. Ze proberen ook met je mee te denken om de oplossingen te bedenken om de wachttijd te verkorten. Bv. naar de vestiging in Noord. Tot nog toe ben ik zeer tevreden.

In de wachtruimte is altijd plek, er ligt altijd een krantje en andere tijdschriften , altijd gratis drinken. Het is netjes en schoon en ziet er prettig uit. De gesprek-kamers zijn ook prima, en prettige bijkomstigheid is dat het altijd dezelfde ruimte is. Door twee intake gesprekken met twee verschillende mensen kreeg ik vooraf veel informatie voordat ik met de behandeling begon en dat was plezierig. Bij de receptie zitten bijna altijd dezelfde mensen en dat geeft een vertrouwd gevoel, ze kennen je op een gegeven moment bij naam. Ik ben tevreden over de behandeling, hij voldoet en er wordt niet van afgeweken. Het is intensief . Wanneer je een afspraak hebt hoef je nooit te wachten, ze zijn altijd op tijd.

Back to top