Persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen

de Viersprong

De Viersprong biedt verschillende behandelingen voor volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek. De behandeling kan variëren van één gesprek per week, tot een opname van maximaal 6 maanden. In samenspraak met de patiënt zal bekeken worden welke frequentie het meest passend is.

Hoofd- en sublocatie

De Beeklaan 2
4661 EP Halsteren

Westblaak 180
3012KN Rotterdam

Peter Vineloolaan 50
4611AN Bergen op Zoom

Kooikersweg 203 C
5233KE Den Bosch

Biesbosch 67
1115 HG Duivendrecht

Telefoon

Leeftijdscategorie
19-25 jaar
26-64 jaar
Beschrijving

De afdeling is gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen (vanaf 18 jaar) die al langere tijd last hebben van psychische klachten, waarvoor eerdere behandelingen onvoldoende resultaat hebben opgeleverd. Zoals volwassenen die zich emotioneel instabiel voelen, die impulsief kunnen zijn, die last kunnen hebben van stemmingswisselingen en regelmatig in conflict komen.

 

Contra-indicaties

Voor behandelingen binnen de afdeling Volwassenen gelden de volgende contra-indicaties:

  • Een stoornis binnen het autismespectrum
  • Chronische psychotische klachten
  • Ernstige verstandelijke beperkingen of cognitieve functiestoornissen (IQ < 80)
Hoe wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt?

Na aanmelding volgt een intakeprocedure, waarin gekeken wordt of de problemen die de patiënt heeft behandeld kunnen worden bij de Viersprong. Samen met de intaker bekijkt de patiënt welke behandeling het best passend is.

Waar bestaat de diagnostiek uit?

Diagnostiek binnen de Viersprong is uitgebreid, al bij intake wordt (naast gesprekken) door middel van semi-gestructureerde interviews uitgebreid bekeken welke psychische klachten aanwezig zijn. Binnen de behandelafdelingen wordt methodespecifieke diagnostiek toegepast. Innovatief bij de Viersprong is het Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) een vorm van diagnostiek die de vragen van de patiënt centraal stelt. Juist bij vastgelopen behandelingen elders, kan TPO een uitkomst bieden om de behandeling, in samenspraak met de verwijzer weer recht te trekken.

Hoe intensief is deze voor de patient?

De tijdsinvestering is afhankelijk van de diagnostische vraag die gesteld wordt en kan variëren van een enkel gesprek tot een uitgebreid psychologisch onderzoek wat meerdere dagdelen in beslag kan nemen.

Welke instrumenten worden er gebruikt bij diagnostiek?

Afhankelijk van de diagnostische vraag zal bekeken worden door welke discipline de vraag wordt opgepakt. Er kan een psychiatrische vraag worden gesteld, die door de psychiater door middel van een psychiatrisch onderzoek wordt opgepakt. In het geval van een psychologisch onderzoek, zal een psycholoog dit gaan uitvoeren, ingebed in een team van psychologen. Binnen een psychologische onderzoek kunnen verschillende instrumenten ingezet worden, zoals vragenlijsten, interviews en capaciteitentesten.

Behandeling
Ambulant
Deeltijdbehandeling
Klinisch (open)
Beschrijving

De Viersprong biedt verschillende behandelingen voor volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek. De behandeling kan variëren van één gesprek per week, tot een opname van maximaal 6 maanden. In samenspraak met de patiënt zal bekeken worden welke frequentie het meest passend is.

Naam en beschrijving
Mentalization Based Treatment (MBT)
Doelgroep

Volwassenen die zich emotioneel instabiel voelen. Die last kunnen hebben van impulsief gedrag, waardoor ze in de problemen komen. Of die last hebben van stemmingswisselingen, of zo heftig reageren op anderen dat er vaak conflicten ontstaan. Volwassenen die zo met zichzelf in de knoop zitten, dat ze niet goed weten wie ze zijn. Die zichzelf kunnen beschadigen, of die zich soms zo slecht voelen dat ze niet meer willen leven.

Methodiek

MBT staat voor Mentalization-based Treatment. Mentaliseren is het vermogen om gedrag van anderen en jezelf te begrijpen aan de hand van gedachten, gevoelens, wensen en verlangens. MBT is ontwikkeld in Groot-Brittannië door Anthony Bateman en Peter Fonagy. Zij verbinden psychische klachten (zoals instabiliteit in emoties, zelfbeeld en vriendschappen, en impulsief en zelfbeschadigend gedrag) aan beperkingen in het vermogen om te mentaliseren. In een MBT behandeling zijn alle onderdelen van de behandeling erop gericht dat je beter leert mentaliseren.

Beoogde effecten

MBT behandelingen richten zich op het verbeteren van het vermogen tot mentaliseren. Verbeteringen in dit vermogen leiden tot een vermindering van klachten, zoals angst- en stemmingsklachten, maar ook zelfbeschadigend gedrag. Onderzoek in Groot-Brittanië laat goede resultaten zien van MBT behandelingen. Inmiddels is dit onderzoek ook in Nederland uitgevoerd en worden eveneens goede behandelresultaten gerapporteerd.

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

Er zijn verschillende varianten van MBT beschikbaar binnen de Viersprong. In de fase van indicatiestelling wordt bekeken welke behandelduur het meest passend is. De behandeling bestaat altijd uit een voortraject, een hoofdtraject en nabehandeling. Het hoofdtraject duurt minimaal 9 maanden. Bij alle MBT behandelingen voor volwassenen wordt elke 3 maanden geëvalueerd of er op een goede manier aan de behandeldoelen wordt gewerkt. Op deze manier wordt ook steeds bekeken hoe lang de behandeling nog zal gaan duren.

Effectiviteitsonderzoek

Bij de Viersprong wordt onderzoek gedaan naar de verschillende varianten van MBT.

 

Naam en beschrijving
Mentalization-based Treatment for Parents (MBT-P)
Doelgroep

Volwassenen met borderline persoonlijkheidsproblematiek die een jong kind (0-4 jaar) hebben.

Methodiek

De gewone MBT behandeling wordt gecombineerd met een preventieve focus op de ouder kind relatie en de kind ontwikkeling.

Beoogde effecten

Doel van de behandeling is het vermogen tot mentaliseren bij de moeder over zichzelf, haar kind en de relatie met het kind te vergroten ten einde het ouderschap te verbeteren en preventief schade aan het kind te voorkomen.

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

De patiënt die al in behandeling is, zal aanvullende gesprekken volgen.

Effectiviteitsonderzoek

Bij de Viersprong wordt onderzoek gedaan naar de verschillende varianten van MBT.

Uitstroomcriteria

Voor elke patiënt wordt een behandelplan opgesteld waarin individuele behandeldoelen worden vastgelegd die passen bij de specifieke behandelmethodiek. Binnen elk behandeltraject vinden systematisch evaluaties plaats, waarin het effect van de behandeling wordt geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt bekeken of de behandeling verlengd moet worden, of dat de behandeling gestopt kan worden, ofwel omdat behandeldoelen behaald zijn, ofwel omdat verwacht wordt dat met doorgaan met de behandeling geen verdere winst te behalen valt.

Waar worden patiënten naar door- of terugverwezen?

In samenspraak met de patiënt kunnen patiënten doorverwezen of terugverwezen worden. Dit kan uiteenlopen voor wat betreft hulpvraag en frequentie. Patiënten kunnen na behandeling bij de Viersprong ook klaar zijn met behandeling en geen verdere hulp nodig hebben.

Is er een terugval aanbod?

Per behandeling worden er afspraken gemaakt over wat gedaan kan worden bij een terugval. Het maken van een terugvalplan kan onderdeel zijn van de behandeling.

Met welk instrument wordt de uitstroom getoetst/vastgesteld?

Bij de Viersprong worden standaard vragenlijsten afgenomen aan het begin, tussentijds en het einde van de behandeling. Behandelaar/ behandelteam en patiënt nemen op basis van onder andere deze vragenlijsten gezamenlijk een besluit over het afronden van de behandeling.

Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

Een second opinion kan via de de website van de Viersprong met een aanmeldformulier worden aangevraagd.

Bijzonderheden

Een second opinion is geschikt als een patiënt of behandelaar graag wil dat de Viersprong meedenkt in een lopende behandeling/diagnostisch traject. Tijdens het Second Opinion traject vindt telefonisch overleg plaats, voert de Viersprong desgewenst dossieranalyses uit en/of wordt de Viersprong betrokken bij het zien en onderzoeken van de patiënt. Een Second Opinion kan ook worden aangevraagd bij een meningsverschil tussen behandelaar en patiënt.

Naam
drs.
H.
(Hilde)
de Saeger
Specialisatie

Diagnostiek, in het bijzonder Therapeutisch Psychologisch Onderzoek

Contactgegevens
Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

De bereikbaarheid is wisselend. Kijk hier voor de actuele bereikbaarheid.

Beschrijving doelstelling zorgaanbod

De behandeling is erop gericht een perspectief op een beter leven te geven voor mensen met ernstige problemen in hun persoonlijkheid, gedrag en gezin, of bij wie problemen dreigen te ontstaan.

Hoe wordt dit gemeten?

De instrumenten die gebruikt worden om behandeleffecten te meten verschillen per behandeling en kunnen ook variëren doordat er verschillende onderzoeksvragen worden gesteld in wetenschappelijk onderzoek.

Hoe wordt de zorg door de patiënt en/of naaste ervaren?

Binnen de Viersprong vullen patiënten op verschillende meetmomenten een vragenlijst in, waarmee het verloop van hun klachten zichtbaar wordt. De tevredenheid van patiënten wordt gemeten met behulp van de GGZ thermometer en de CQ-index.

Naam
prof. dr.
P.
(Patrick)
Luyten
Specialisatie

Onderzoekslijn Mentalization Based Treatment

Naam
prof. dr.
J.H.
(Jan Henk)
Kamphuis
Specialisatie

Onderzoekslijn Diagnostiek

Naam
dr.
J.
(Joost)
Hutsebaut
Specialisatie

Diagnostiek

Naam
dr.
D.
(Dineke)
Feenstra
Specialisatie

MBT

Beschrijving onderzoek

Long-term Costs and Effects of Psychotherapy in Personality Disorders

Verwachte einddatum
01-01-2016
Naam hoofdonderzoeker
Eva K. Horn
Beschrijving onderzoek

Treatment Selection in Personality Disorders

Verwachte einddatum
01-01-2016
Naam hoofdonderzoeker
Janine van Manen
Auteur(s)
Bales, D., Beek, N. van, Smits, M., Willemsen, S., Busschbach, J.J.V., Verheul, R., Andrea, H
Tijdschrift
Journal of Personality Disorders
Datum
26-08-2012
Auteur(s)
H. De Saeger, J. H. Kamphuis, S. E. Finn, J. D. Smith, R. Verheul, J. J. van Busschbach, D.J. Feenstra, E.K. Horn
Tijdschrift
Online First Publication
Datum
27-01-2014
Auteur(s)
Manen, J.G. van, Kamphuis, J.H., Goossensen, A., Tinman, R., Busschbach, J.J.V., Verheul, R.
Tijdschrift
Journal of Personality Disorders
Datum
26-08-2012
Beschrijving

De Viersprong Academy verzorgt opleidingen en trainingen voor therapeuten die werken in de ggz over Schematherapie en Diagnostiek, incompany trainingen en supervisies. Op de website van de Viersprong Academy vindt u uitgebreide informatie en trainingsdata. .

Titel presentatie
Assessing the Level of Personality Functioning using the Semi-Structured Interview for Personality Functioning DSM-5 (STiP-5.1): findings and reflections
Naam professional
Joost Hutsebaut
Datum
26-09-2017
Naam en plaats congres
ISSPD

Ervaring van patiënten/naasten

Eva's verhaal

Bij Eva is twee jaar geleden een borderline persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. Haar leven was één grote puinhoop en dat was eigenlijk altijd al zo. Of zo leek het toch. Het leek alsof ze in alles was mislukt: geen baan kunnen houden, geen man kunnen houden en ze loopt hopeloos achter met haar rekeningen. Ze liep al jaren te knokken om zichzelf recht te houden. Geregeld ging ze helemaal onderuit. Eva heeft in haar leven drie serieuze zelfmoordpogingen ondernomen. Op dat soort momenten dacht ze dat haar kinderen beter af zouden zijn zonder haar. Maar nadien voelde ze zich erg schuldig en schaamde ze zich dat ze zo’n slechte moeder was, omdat ze haar kinderen bijna in de steek had gelaten. En dus ging ze maar door. Jarenlang hielpen drugs en alcohol haar om overeind te blijven. Haar armen staan nog vol littekens van het krassen.

Bens verhaal

Wanneer Ben zich bij de Viersprong aanmeldt, voelt hij zich moe, somber en futloos. Hij vindt zichzelf een waardeloos persoon en heeft veel schuldgevoelens over dingen die hij wel en vooral niet gedaan heeft. Ben heeft zijn HBO opleiding nooit afgemaakt, omdat hij in het laatste jaar stage moest lopen. Hij heeft zich toen ziek gemeld, omdat hij toch zou gaan falen. Nu werkt Ben onder zijn niveau als magazijnmedewerker. Op zich heeft hij het wel naar zijn zin, maar Ben weet dat hij meer kan. Ben heeft piano leren spelen van zijn favoriete oom die inmiddels overleden is. Nu speelt hij nog wel eens alleen of volgt hij les via Youtube. Liever speelde hij ‘toetsen’ in een rockbandje en volgde hij les aan de muziekschool, maar dat durft hij niet.

Back to top