Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS)

Dimence

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van volwassenen (vanaf 18 jaar) met een autismespectrumstoornis en ernstige comorbide problematiek, zoals ADHD, PTSS, stoornissen in het gebruik van middelen, depressieve stoornissen en angststoornissen. Het centrum richt zich specifiek op patiënten die zijn vastgelopen in een eerdere gespecialiseerde ggz-behandeling, patiënten met onopgeloste diagnostiek vragen en patiënten die ernstig beperkt worden in hun functioneren door hun problematiek.

Hoofd- en sublocatie

Nico Bolkesteinlaan 1
7416 SB Deventer

Pikeursbaan 3
7411 GT Deventer

Burgemeester Roelenweg 9
8021 EV Zwolle

Telefoon

Leeftijdscategorie
19-25 jaar
26-64 jaar
Beschrijving

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) is gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen met autisme spectrum stoornissen en/of AD(H)D waarbij sprake is van zeer complexe bijkomende problematiek. Denk hierbij aan verslaving, trauma, destructief gedrag of suïcidaliteit, angst en depressieve stoornissen of psychotische stoornissen. Het centrum richt zich op patiënten uit het hele land die zijn vastgelopen tijdens een andere gespecialiseerde ggz-behandeling, patiënten met onopgeloste diagnostiekvragen en patiënten die ernstig beperkt worden in hun functioneren door hun problematiek. Binnen het SCOS is specifieke deskundigheid aanwezig op het gebied van: vrouwen met autisme en/of ADHD, verslaving, forensische problematiek, systeemproblematiek, angst, depressie, psychose en dwang.

Contra-indicaties

Verstandelijke beperking.

Hoe wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt?

Het SCOS behandelt altijd samen met het verwijzende team. De volgende patiënten komen in aanmerking voor consultatie, diagnostiek en/of behandeling:

 • Volwassenen vanaf 18 jaar met een normale intelligentie of hoger;
 • Patiënten voor een diagnose waarbij een gemotiveerd vermoeden bestaat op aanwezigheid van ASS en/of ADHD, dat ondanks eerdere professionele en deskundige aandacht niet is vastgesteld in de tweede lijn;
 • Patiënten voor een behandeling; met een vastgestelde diagnose ASS of ADHD en bijkomende ontwrichtende problemen of vragen (farmacotherapie, algeheel functioneren, gedrag) die met de deskundigheid in de tweede lijn onvoldoende behandeld kunnen worden;
 • Patiënten met zeer complexe bijkomende problematiek, waaronder verslavingsproblematiek, angst en depressieve stoornissen of psychotische stoornissen.

De volgende patiënten komen in aanmerking voor opname in onze kliniek Lorna Wing:

 • Volwassenen vanaf 18 jaar met een normale intelligentie of hoger;
 • Patiënten met een vastgestelde diagnose autisme spectrumstoornis;
 • Patiënten met ernstige bijkomende problematiek zoals verslaving, destructief gedrag of suïcidaliteit, angst en depressieve stoornissen of psychotische stoornissen;
 • Patiënten die zijn uitbehandeld in de gespecialiseerde ggz of ondanks aantoonbaar professionele inspanning niet verwezen kunnen worden naar de gespecialiseerde ggz.
DSM V classificatie

299.00 Autismespectrumstoornis, 314.00/314.01 Aandachtdeficiëntie-/hyperactiviteitstoornis
Co morbide stoornissen, zoals angst- en depressieve stoornissen, middelenmisbruik en gedragsproblematiek.

 

Waar bestaat de diagnostiek uit?

De diagnostiek bestaat uit een psychiatrisch onderzoek, (neuro) psychologisch onderzoek en een verpleegkundig onderzoek. Het traject bestaat uit tenminste drie afspraken met verschillende medewerkers, waaronder een verpleegkundig specialist, psychiater en klinisch- of GZ-psycholoog. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten en worden de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden in kaart gebracht. Gelet op de grote overlap tussen ASS en ADHD hanteert het SCOS een integrale diagnostiek. Dat wil zeggen dat er bij een vraag naar diagnostiek naar ASS ook wordt gekeken naar ADHD en vice versa.

Hoe onderscheidt dit zich van reguliere diagnostiek?

De diagnostiek is niet gericht op het bevestigen of accepteren van een diagnose of classificatie, maar is vooral bedoeld om een integraal gepersonaliseerd verklaringsmodel te formuleren voor de patiënt, die op een voor de patiënt inzichtelijke manier leidt tot een behandelvoorstel. De manier waarop dit wordt gedaan is overgenomen in de landelijke multidisciplinaire richtlijn Autismespectrum stoornissen (2013).

Hoe intensief is deze voor de patient?

Een diagnostiektraject bestaat uit tenminste drie afspraken van 60-90 minuten, waarbij de patiënt verschillende medewerkers spreekt. In het algemeen worden de onderzoeken op locatie in Deventer en/of Zwolle uitgevoerd. In overleg kunnen deze ook op andere locaties, waar de patiënt verblijft, worden uitgevoerd, wanneer hier goede aanleiding voor is. Vanaf de aanmelding tot eerste afspraak duurt ongeveer zes tot acht weken. Afhankelijk van de uitgevoerde onderzoeken duurt het daarna nog ongeveer vier tot acht weken voordat de uitslag bekend is en dit in een adviesgesprek wordt besproken met patiënt (en naasten).

Welke instrumenten worden er gebruikt bij diagnostiek?

Naast het gebruikelijke onderzoeksinstrumentarium dat bij diagnostisch onderzoek wordt gebruikt, zoals de NIDA, DSM-5 interview, ADOS, Disco, hetero- en ontwikkelingsanamnese, bestaat het onderzoek uit een psychiatrisch onderzoek, (neuro)psychologisch onderzoek en verpleegkundig onderzoek. Een belangrijk onderdeel van het diagnostiektraject is de intercollegiale toetsing van de bevindingen en conclusies. Diagnostiek bestaat voor een deel uit de reguliere instrumenten die worden gebruikt bij diagnostisch onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen en comorbide stoornissen. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van de specifieke expertise die er is bij de verschillende medewerkers van het SCOS. Diagnostiek is niet alleen 'evidence based’ (gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek), maar ook ‘experience based‘ (gebaseerd op ervaringen in de praktijk).

Behandeling
Ambulant
Klinisch (open)
Beschrijving

Het SCOS biedt ambulante en klinische behandeling. De ambulante behandeling vindt plaats in Deventer en Zwolle. De klinische behandeling (16 bedden) vindt plaats in Deventer in het gebouw Lorna Wing, op de afdeling Intensieve Behandeling Autisme. De nadruk bij de behandeling op deze afdeling, ligt op het stabiliseren en reguleren van gedrag van patiënten met autisme. Patiënten met als hoofddiagnose ADHD worden hier niet opgenomen.

Specifieke behandelingen die door het SCOS worden aangeboden zijn traumabehandeling (EMDR), mindfulness, inzicht-gevende psychotherapie, verpleegkundige diagnostiek en verpleegkundige interventies en farmacotherapie. De zorgverlening is geënt op het Syndroom-Persoon-Professional (SPP) model. Hierbij wordt evenredig aandacht besteed aan de 'rol' van patiënt en professional en de persoon achter de patiënt en professional. Uitgangspunt voor diagnostiek en behandeling zijn zelfregulatie en betekenisverlening.

Naam en beschrijving
EMDR voor volwassenen met autisme spectrum stoornissen
Doelgroep

Volwassenen met autismespectrum stoornissen met trauma-gerelateerde symptomen.

Methodiek

Patiënten met ASS geven vaak een andere betekenis aan ervaringen. In deze behandeling legt de therapeut meer nadruk op het concreet en gevisualiseerd uitvragen van trauma en PTSS klachten. Tevens wordt rekening gehouden met een veelal langzamer tempo van informatieverwerking en verminderde werkgeheugencapaciteit bij patiënten met ASS. De snelheid en veelheid van afleidende stimuli zoals gebruikt bij EMDR worden aangepast. Daarnaast wordt meer nadruk gelegd op lijfelijke associaties en benoemt de therapeut de lijfelijke veranderingen en non-verbaal gedrag bij de patiënt met ASS. 

Beoogde effecten

Afname van psychologische stress en afname van autistische kenmerken.

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

.

Effectiviteitsonderzoek

De methode is onderzocht door middel van een non-randomized add-on design met drie fasen (wachtlijst, interventie, follow-up).  Er hebben 36 mensen met ASS meegedaan aan het onderzoek. Hieruit blijkt dat EMDR bij ASS goed toepasbaar is en dat na interventie de trauma-gerelateerde klachten, de psychologische stress en autistische kenmerken significant waren afgenomen. Dit was na twee maanden follow-up nog steeds zo.

 

Naam en beschrijving
Vaardigheden-web ASS
Doelgroep

Patiënten met ASS, ter voorbereiding op een opname. 

 

Methodiek

Het Vaardigheden-web ASS maakt inzichtelijk op welke levensgebieden patiënten met autisme moeilijkheden ervaren in het dagelijkse leven. Het complete behandel- en begeleidingsaanbod van het SCOS is gekoppeld aan de iconen uit het Vaardigheden-web ASS. Hierdoor kan op een gestructureerde en methodische manier geïnventariseerd worden op welke levensgebieden er hulpvragen bestaan.
Vervolgens worden behandeldoelen met bijbehorende interventies geformuleerd. En deze worden met behulp van het Vaardigheden-web ASS gedurende de behandeling gemonitord.

Beoogde effecten

.

Hoe intensief is deze voor de patiënt?

.

Effectiviteitsonderzoek

Het vaardigheden-web ASS is in een pilot uitgetest bij vier patiënten. Zij waren positief.

Uitstroomcriteria

Ambulante behandelingen worden beëindigd wanneer er geen hoog-specialistische hulpvraag meer is en patiënten voldoende verder kunnen worden behandeld in de (specialistische) ggz. De klinische behandeling wordt beëindigd wanneer er geen verdere verbetering meer wordt bereikt bij de opname en/of na twee jaar.

Omdat er bij verwijzende instanties soms een gebrek aan kennis en deskundigheid op het gebied van ASS en ADHD is, zoekt het SCOS in samenspraak met de verwijzer naar mogelijkheden om de nazorg goed te organiseren.

Waar worden patiënten naar door- of terugverwezen?

Ambulant:

 • Patiënten voor een diagnose: patiënten worden na diagnostiek terugverwezen naar de verwijzer.
 • Patiënten voor een behandeling: patiënten gaan verder met de behandeling bij het verwijzende team.
  In geval van een opname in de kliniek: in de laatste fase van de opname wordt met patiënten besloten hoe het verdere traject eruit ziet, wat betreft wonen; dagbesteding, werk of opleiding; verdere ambulante behandeling en/of begeleiding.
Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

De second opinions voor mensen met een vastgestelde diagnose ASS of ADHD kunnen gaan over medicatievragen, gedragstherapeutische of systemische behandelopties, sociaal-emotioneel functioneren of specifieke onderwerpen zoals een euthanasiewens, de toelaatbaarheid van dwang en drang, of advies bij juridische aangelegenheden.

Een second opinion kan worden aangevraagd via het aanmeldformulier, dat te vinden is op de website van het SCOS. Aangezien het gaat om het aanleveren van veel informatie, is het advies om bij twijfel of het wel een passende aanmelding is, eerst contact op te nemen en de aanmelding mondeling voor te leggen. Nadat de aanmelding is gescreend en er een indicatie is om een second opinion of diagnostisch onderzoek uit te voeren, wordt deze ingepland.

Wanneer de second opinion gaat om het opnieuw bekijken van een al gestelde diagnose, is de uitvoering gelijk aan een diagnostisch onderzoek.
Bij een second opinion in het kader van een gestagneerde behandeling, waarbij het gaat om een behandeladvies, wordt op gestructureerde manier informatie verzameld over de tot dan toe uitgevoerde behandelingen. Denk hierbij aan dossieronderzoek, het verzamelen van informatie door met de patiënt en naasten te spreken en eventueel behandelaren. Op basis van de verzamelde informatie wordt een advies uitgebracht, dat eerst met de desbetreffende patiënt wordt doorgesproken en daarna met de verwijzer wordt gecommuniceerd middels een schriftelijk verslag.

Naam
dr.
P.J.M.
(Patricia)
van Wijngaarden
Specialisatie

Diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD; verslaving bij ontwikkelingsstoornissen.

Contactgegevens

(0570) 60 45 00 - p.vanwijngaarden@dimence.nl

Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

Behandelaren kunnen terecht voor consultatie en advies. Consultatie en diagnostiek wordt in principe uitgevoerd op de locatie van het SCOS, maar kan in overleg ook daar plaatsvinden waar de patiënt verblijft.

Beschrijving doelstelling zorgaanbod

De doelstelling van de ambulante zorg van het SCOS is:

 • Het stellen van een diagnose;
 • Het geven van een behandeladvies, waarmee stagnerende behandelingen een vervolg kunnen krijgen;
 • Mee-behandelen met reguliere behandelteams bij stagnerende behandelingen met als doel dat patiënten weer gebruik kunnen maken van reguliere specialistische behandeling en zorg.

De doelstelling van de klinische zorg van het SCOS is:

 • Het vergroten van zelfredzaamheid op verschillende leefgebieden;
 • Het vergroten van zelfregulatie.
Beschrijving klinische effecten van het zorgaanbod

Verbeteren van functioneren op verschillende levensgebieden, verbeteren van zelfregulatie en management, minder comorbide klachten zoals angst en depressie.

Met welk instrument worden de effecten gemeten

Het effect van de behandeling wordt gemeten met de volgende instrumenten:

 • Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS)
 • Positieve Uitkomsten Lijst (PUL)
 • de Session Rating Scale (SRS)
 • CQ-Index.

De metingen vinden plaats bij opname, minstens iedere zes maanden bij de opname en bij ontslag.

Resultaten in percentages of aantallen

Uit een eerste (beperkte) kwalitatieve analyse van het promotieonderzoek van Hendrikje Bloemert blijkt dat behandeling door het SCOS een positief effect heeft. Dit blijkt echter nog niet uit de HoNOS resultaten; deze laten weliswaar een kleine verbetering zien na behandeling, maar de resultaten zijn niet statistisch significant. In 2019 worden de eerste (kwantitatieve) resultaten van het promotieonderzoek verwacht, waarmee de afdeling meer inzicht hoopt te krijgen in de factoren van behandeling die bijdragen aan herstel of juist afbreuk doen aan herstel.

Omdat een belangrijk deel van de zorgverlening van de afdeling bestaat uit het geven van adviezen en second opinions, heeft de afdeling ook de tevredenheid van de verwijzers onderzocht. Dit is in 2018 gemeten met een anonieme vragenlijst. Verwijzers is gevraagd om na afronding van het traject binnen het SCOS, een vragenlijst van zeven vragen te beantwoorden welke uit open en multiple choice vragen bestond. Het gemiddelde rapportcijfer waarmee de algemene inzet van het SCOS wordt gewaardeerd door verwijzers is een 7,6. Op de vraag of men een algemene of inhoudelijke opmerking had over de inzet van het SCOS, kregen we deze respons:
“Het is prettig om een optie te hebben voor second opinion binnen Dimence te hebben. Goede ervaring!”
“Lange wachtlijst tot start, traag proces.”
“De wijze van terugkoppeling ligt aan de behandelaar, heel goed of amper.”
“Betreffende deze cliënt situatie is het traject prima verlopen.”
“Zeer tevreden over de mogelijk om COS bij complexe casuïstiek te kunnen vragen voor advies/ second opinion.”
“Heel goede diagnostiek! Alleen terugkoppeling aan aanvrager kan beter.”
“Sterk gedemoraliseerde patiënt die zich voor het eerst serieus genomen voelde in de GGZ. Hulde! Bij deze alsnog mijn dank en complimenten.”

 

Beschrijving resultaten zorgaanbod op kwaliteit van leven

Patiënten functioneren beter op verschillende levensgebieden, zoals wonen, zelfzorg en dagactiviteiten. Daarnaast gaan ze beter om met de beperkingen voortkomend uit hun stoornis.

Rapportcijfer conform CQ index

Het rapportcijfer op de CQI is over de jaren 2019-2020 een 7,9.

Naam
prof. dr.
G.
(Gerrit)
Glas
Specialisatie

Angststoornissen bij ASS en ADHD; Filosofie en psychiatrie.

Contactgegevens
Naam
dr.
P.J.M.
(Patricia)
van Wijngaarden
Specialisatie

Diagnostiek en behandeling van volwassenen met ADHD; verslaving bij ontwikkelingsstoornissen.

Contactgegevens
Beschrijving onderzoek

Onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de aanloop en het beloop van een klinische crisisbehandeling in een ASS-specifieke setting en een reguliere setting bij patiënten met autisme van 12 jaar en ouder.
Promotieonderzoek

Verwachte einddatum
31-12-2022
Naam hoofdonderzoeker
Mevr. H.(Hendrikje) Bloemert
Auteur(s)
Sizoo, B.B., van der Gaag, R.J. & van den Brink, W.
Tijdschrift
Autism: International Journal of Research and Practice
Datum
01-05-2015
Auteur(s)
Sizoo, B.B., Kuiper, E.
Tijdschrift
Research in developmental disabilities
Datum
01-05-2017
Auteur(s)
Van Wijngaarden-Cremers, P.J.M., van der Gaag R.J.
Tijdschrift
European Psychiatry
Datum
01-05-2015
Beschrijving
 • Klinische les: Herstelgerichte zorg en ASS. Voor: Lichtboog te Bussum en ASS Team Bagijnenstraat Dimence. Door: Bram Bovendeerd. Data, 19-11-2019 en 17-12-2020
 • Scholing: ASS: diagnostiek en comorbiditeit. Voor: Mindfit te Deventer. Door: Eveline van der Krift en Jos Boer. Datum: 24-06-2020
 • Refereermiddag (blended): ASS in relatie tot seksualiteit/gender identiteit. Voor: Professionals en ervaringsdeskundigen in Nederland te Deventer en online. Door: stuurgroep refereercyclus SCOS. Datum: 10-09-2020
 • Klinische les: Gebruik TCI Vragenlijst. Voor: Diagnostiekberaad Dimence Groep. Door Bram Bovendeerd. Datum: 07-05-2020
 • Webinar: Misofonie en ASS. Voor: Professionals in Nederland, online. Door: stuurgroep refereercyclus SCOS en A-opleiding. Datum: 05-11-2020
 • Casuïstiekbespreking: Suïcidaliteit en ASS. Voor: Huisarts en Wetenschap. Door: Titia Arwert. Datum: 20 juli 2020
 • Refereermiddag (blended): Eetrestricties en autisme – Betekenis en behandelperspectieven. Voor: Professionals en ervaringsdeskundigen in Nederland te Deventer en online. Door: stuurgroep refereercyclus SCOS. Datum: 15-09-2021
 • Congres: Kwetsbaarheid en herstel: hoe zit het nu echt? Thema: Zelfmanagement bij Autisme, hoe kwetsbaarheid samengaat met herstel. 29 09 2017 te Amersfoort.
Titel presentatie
Behandeling van chronische suïcidaliteit bij ASS: het heft in eigen handen
Naam professional
Ella Lobregt-van Buuren (hoofd SCOS, klinisch psycholoog) en Lieke Godschalk (psychomotorisch therapeut SCOS)
Datum
03-12-2021
Naam en plaats congres
Behandeling van suïcidaal gedrag CASS 18plus, virtueel/online

Ervaring van patiënten/naasten

Ik volg op dit moment de klinische intensieve behandeling autisme (IBA) op Lorna Wing. Ik draai al wat jaren mee in de psychiatrie. Het begon met lichamelijke klachten die uiteindelijk werden gediagnosticeerd met een conversiestoornis. Je hersenen geven dan kortgezegd niet de juiste signalen aan je lichaam. Hierdoor kwam ik onder andere in een rolstoel terecht. Door de jaren heen kwamen er diagnoses bij en volgde ik verschillende behandelingen. Ik kon nooit echt zeggen dat een behandeling mij heel erg geholpen had. Mijn toenmalige psycholoog stelde voor om mij te laten testen op autisme. Ik moest in eerste instantie lachen, want ik heb toch geen autisme?! Mensen met autisme kunnen toch moeilijk contact maken en ik heb de PABO afgerond, dus dan kan ik toch geen autisme hebben?! Daarbij heb ik ook in het onderwijs gewerkt waar ik kinderen, vooral jongens, met autisme in de klas had. Ik ben mij gaan verdiepen in vrouwen met autisme. Eigenlijk herkende ik toch wel dingen. Ik heb behoefte aan duidelijkheid en structuur. Ik heb veel last van prikkels, harde geluiden, aanrakingen van mensen, veel drukte om mij heen. Bij vrouwen wordt autisme vaak laat ontdekt omdat zij zich hebben leren aanpassen, zij lopen vaak lang op hun tenen tot ze vastlopen. Drie jaar geleden kreeg ik de diagnose.

De ambulante begeleiding binnen Dimence hielp mij niet voldoende. De toenmalige teamleider van de IBA stelde voor om bij haar in de kliniek te komen voor een opname. Autisme is niet te genezen, maar je kunt wel leren om ermee om te gaan. Lorna Wing is een fijne kliniek. Het ziet er goed uit, de mensen zijn aardig en het ligt op een mooi groen terrein. De hoofdlijn in de behandeling is de DGT (dialectische gedragstherapie). Kortgezegd helpt deze therapie om heftige emoties in evenwicht te krijgen. Wij hebben wekelijks een ochtend DGT-vaardigheidstraining in een groep van maximaal zes personen. De therapie bestaat uit modules mindfulness, intermenselijke effectiviteit, emotieregulatie en frustratietolerantie. Wat ik erg mooi vind is dat wij later in de week een PMT-vaardigheidstraining hebben, waarin wij het leren toepassen in de praktijk. Iedereen heeft een individuele therapeut, die je wekelijks spreekt.

Ik vind het reguleren van mijn emoties erg lastig. Blij zijn voel ik wel en vind ik ook niet zo’n moeilijke emotie, maar verdriet en angst duw ik het liefst weg. Ik kan erg onzeker zijn, veel dingen invullen voor anderen en schaam mij voor mijn emoties, waardoor ik mij beter voordoe dan ik mij voel. Bij de IBA heb ik geleerd dat het uiten van emoties effectief kan zijn, al blijf ik het reguleren lastig vinden. Het nemen van eigen regie is belangrijk binnen de DGT. Ik vind het bijvoorbeeld erg moeilijk om hulp te vragen en dat wordt wel echt van je verwacht. Gelukkig is er veel aandacht voor je persoonlijke problemen, zo leer je hoe autisme bij jezelf werkt, waar je het meeste last van hebt en hoe je hiermee om kunt gaan. Binnen het team zijn er mensen met verschillende specialismen. Zo vind ik het heel prettig dat er een ervaringsdeskundige gericht op trauma is.

Dacht ik eerst dat negen maanden heel lang waren, nu merk ik dat ik dit echt wel nodig heb. Het einde van de klinische behandeling betekent niet dat ik klaar ben en alles kan, maar het is een onderdeel van mijn proces. Therapie is hard werken en dat wordt hier wel van je gevraagd, maar ook heb ik hier gelachen, plezier gemaakt en me begrepen gevoeld met allemaal lotgenoten om me heen.

Maaike, juni 2021

Mannelijke patiënt,
17 jaar bij opname:

Ik heb een autismespectrum stoornis. Zelf zeg ik liever PDD-NOS/ADHD. Ik wist jarenlang niet wie ik was. Ik gedroeg me als een kind van zeven. Ik kon nergens op wachten, alles moest gelijk gebeuren. En als het niet ging zoals ik het had bedacht, dan werd ik heel boos. Ging ik met spullen smijten. En dat gebeurde al bij de meest eenvoudige dingen.

Thuis begrepen ze me niet. En daardoor kon mijn familie me ook niet helpen. Het liep totaal uit de hand. Ik werd uit huis geplaatst. Ik heb in deze periode ontzettend veel verdriet gehad. Dit was niet wat ik wilde.

Op 8 augustus 2014 kwam ik bij Dimence. Ik had mijn eigen kamer. Er was veel begeleiding aanwezig en ik kreeg nog weinig taken. In de volgende fase is de begeleiding wel aanwezig, maar is het aan jezelf om daar aan te kloppen.

Nu zit ik aan het einde van Fase 2. Hier doe je alles zelf. Mis je structuur? Dan is het aan jou om te zorgen voor meer structuur. Gedurende de hele periode, had ik een begeleider. Hij heeft mij een hand toegereikt. Dat was precies wat ik nodig had.

Het contact met mijn eigen familie is ook verbeterd. Ik merk nog steeds dat ze me niet altijd begrijpen. Ik zoek alleen nu zelf niet altijd de confrontatie op. Ik weet hoe het zit en dat is voldoende.

Wat ik geleerd heb? Dat fouten maken niet altijd slecht is. Dat ik anderen een helpende hand kan bieden. Dat ik mijn woede kan beheersen. Ik heb eigenlijk geleerd om te fietsen. Mijn begeleider was de zijwieltjes. Nu mag ik het zelf doen. En dat is spannend. En tegelijk heb ik er veel zin in. Ik ben gelukkig.

Al vele jaren kamp ik met psychische problemen zoals depressie, suïcidaliteit, anorexia en automutilatie. Dit heeft geleid tot verscheidene opnames in verschillende instellingen. Na weer een crisisopname verwees mijn behandelaar mij door naar de Lorna Wing. In haar ogen was er een behandeling nodig met expertise op het gebied van autisme.

Bij het eerste kennismakingsgesprek merkte ik al het verschil op. De manier van vragen stellen sloot aan op mijn denkwijze, er werd doorgevraagd wanneer ik zei dat ik iets niet wist (mijn standaardantwoord als ik een vraag niet begrijp) en het gesprek werd eerder gestopt omdat zij aan mij zagen dat ik vol zat met informatie. Ik voelde mij vanaf het eerste moment begrepen en gelijkwaardig behandeld.

De behandeling ervaar ik als intensief. In het begin dacht ik; negen maanden is een lange tijd. Maar nu ik aan het einde van de behandeling zit ervaar ik het als te weinig tijd. Je werkt aan zoveel dingen tijdens de opname. Je hebt gesprekken met de systeemtherapeut, gesprekken met je individuele therapeut, psycho-educatie, muziektherapie, psychomotorische therapie, eventueel traumabehandeling, afspraken met een diëtiste, gesprekken met de psychiater, de vaardigheidstrainingen van DGT en daarnaast nog blokken als sport, creatief, dierverzorging et cetera. Voor de vaardigheidstraining, en soms ook van je individueel therapeut, krijg je daarbij ook opdrachten om elke week aan te werken. Deze behandeling vraagt daarom best veel motivatie en energie.  

Nu ik aan het einde van de behandeling zit, merk ik dat ik meer kennis en aanvaarding heb gekregen over mijn autisme. Ik begrijp beter hoe het zich bij mij uit en ik heb hier geleerd om mijn grenzen te herkennen zodat ik overprikkeling (soms) kan voorkomen. Ik heb ook meer inzicht gekregen in wat de triggers zijn voor mijn probleemgedragingen. Ik herken de patronen die er zijn vlak voordat ik aan probleemgedrag wil toegeven en ik weet nu welke vaardigheden ik kan inzetten om een terugval te voorkomen.

Ik ben dankbaar dat ik deze behandeling heb kunnen volgen en heb veel mogen leren. Ik ben dankbaar dat er gekeken is naar wat ik nodig heb en dat daarop de behandeling is ingericht. Het personeel is erg vriendelijk en bekwaam. Ik voelde mij welkom vanaf het eerste moment dat ik binnenkwam.

Kim, juni 2021

 

Back to top